Ви є тут

Цикл наукових праць "Правове регулювання зовнішніх зносин Європейського Союзу: досвід для України"


Номер роботи - M 54 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


 Цыкл научных трудов "Правовое регулирование внешних сношений Европейского Союза: опыт для Украины"


Гриненко Елена Алексеевна


 


 


Legal regulation of external relations of the European Union: experience for Ukraine


 


 


Grinenko Olena


 

 

Автор: Гріненко О.О., д.ю.н.

 

 Представлений Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

 

У роботі зроблена спроба створити цілісну картину правових засад зовнішніх зносин  України  з Європейським Союзом (ЄС).

Розглянуто аспекти визначення природи ЄС в якості особливого суб’єкта міжнародного права, дана характеристика організації зовнішніх зносин ЄС, досліджений інститут дипломатичних привілеїв та імунітетів в діяльності органів ЄС.

 Праналізовано діяльність органів та інститутів як внутрішніх органів зовнішніх зносин ЄС, визначено різновиди діяльності зовнішніх органів зовнішніх зносин ЄС. Досліджено порядок здійснення ЄС дипломатії ad hoc, показано різні міжнародно-правові теорії, що стосуються засад привілеїв та імунітетів міжнародних організацій в доктрині  міжнародного права.

Розглянуто практику ЄС щодо застосування привілеїв і імунітетів при здійсненні зовнішніх зносин та їхній специфічний характер, зумовлений особливостями здійснення зовнішніх зносин в конкретних випадках, розроблено класифікацію привілеїв та імунітетів ЄС, його органів та персоналу.

Визначено відмінності характеру та порядку застосування привілеїв та імунітетів щодо ЄС всередині об’єднання та стосовно третіх країн. Розглянуто правові засади здійснення представництвами держав-членів ЄС делегованого захисту громадян ЄС на території третіх країн.

Показано специфічний характер договірно-правового регулювання відносин ЄС з розвиненими країнами.

 

Кількість публікацій: 35, в т.ч. за темою ророботии - 28 (одноосібна  монографія, навчальний посібник,  глосарій, 25 статей), патент.