Ви є тут

Цикл наукових праць "Протидія злочинам у сфері високих інформаційних технологій органами внутрішніх справ"


Номер роботи - M 91 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Цикл научных работ "Противодействие преступлениям в сфере высоких информационных технологий органами внутренних дел"


Автор: Воронов И.А.


 


А series of the articles titled "Methods of fighting crime in the sphere of high information technologies by the department of internal affairs"


Author: Voronov I.O


Автор:Воронов І.О., д.ю.н.

Представлений Одеським державним університетом внутрішніх справ

Цикл наукових праць складається з монографії, навчального посібника (у співавторстві), 31 статті.

Створено організаційні і тактичні основи оперативно-розшукової протидії злочинам у сфері високих інформаційних технологій органами внутрішніх справ.

Визначено тенденції у розвитку злочинної діяльності у сфері високих інформаційних технологій, з’ясовано специфічну ознаку злочинності у зазначеній сфері, яка полягає у тому, що спільноти злочинців взаємодіють переважно за мережевим принципом, а тому не завжди мають сталу, чітко визначену організаційну будову.

Розроблено пропозиції щодо структурно-функціонального забезпечення оперативно-розшукової протидії злочинам у сфері високих інформаційних технологій;

Запропоновано використання технологій візуального аналізу даних та виявлення прихованих зв’язків у інформаційно-аналітичному забезпеченні оперативно-розшукової протидії злочинам у сфері високих інформаційних технологій.

Обґрунтовано необхідність здійснення оперативно-розшукового моніторингу ресурсів національного сегменту мережі Інтернет, визначено його види та об’єкти, визначено поняття спеціальних програмних засобів, під якими слід розуміти сукупність програм системи обробки інформації, які спеціально розроблені, запрограмовані або пристосовані для негласного отримання цифрових даних, запропоновано використання шифрованого зв’язку із закритим початковим кодом для отримання даних

Результати циклу мають значення для теорії оперативно-розшукової діяльності, криміналістики, а також практичної діяльності підрозділів органів внутрішніх справ.

Кількість публікацій: 71,в т.ч. за темою роботи  монографія навчальний посібник, 31 стаття (7 у зарубіжних виданнях), 20 тез доповідей, отримано патент.