Ви є тут

Цикл наукових праць "Структурно-функціональні адаптивні стратегії видів роду Magnolia l. при інтродукції у Лісостепу та Поліссі України”


Номер роботи - M 82 ПОДАНА

Автори:


 Структурно функциональные адаптивные стратегии видов рода Magnolia L. при интродукцииу Лесостепи и Полесье Украины”Палагеча Р.Н. Structurally functional adaptive strategies of types of sort of Magnolia L. at introduction at Forest-steppe and Poles'e of UkrainePalagecha Roman Nick


 

Автор: Палагеча Р.М., к.б.н.

 

Представлений Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

 

 

Автором  проведено системне дослідження комплексу анатомічних та фізіолого-біохімічних перебудов покривних тканин пагонів магнолій, продемонстровано взаємозалежність та взаємообумовленість процесів стійкості рослин-магнолій до кліматичних умов Київського Полісся та Лісостепу, що зумовлює успіх їх інтродукції. Структурно-функціональні характеристики покривних тканин є показовою таксономічною ознакою роду та показниками фізіологічної обумовленості інтродукції у нових кліматичних умовах.

Вперше для одинадцяти видів листопадних магнолій встановлено взаємозв’язки між структурно-функціональними перебудовами пагонів та зимостійкістю інтродукованих рослин.

Виявлено, що секреторні сполуки у вакуолях клітин та в ідіобластах містяться переважно у паренхімі кори, а у деяких видів - і у серцевині пагонів. Ці сполуки також накопичуються у зоні механічних руйнувань кори та під сочевичками, що в сукупності створює надійну систему біохімічного захисту нижче розташованих тканин у найбільш вразливих ділянках пагонів.

Показано, що кількість води у пагонах різних видів магнолій та їхня водоутримуюча здатність у зимово-весняний період залежать від рівня сформованості покривних тканин пагонів, а саме: товщини кутикули, кількості шарів фелеми, рівня виповнення сочевичок та їх кількості.

Вперше на основі комплексних анатомо-морфологічних, фізіологічних та біохімічних досліджень з’ясовано причини різної зимостійкості представників роду Magnolia L. та запропоновано шляхи її підвищення. Показано, що особливості анатомічної будови пагонів можуть слугувати важливим додатковим таксономічним показником роду.

 

Кількість публікацій: 48  наукових  публікацій,в т.ч. 1  монографія,29  статей,18 тез доповідей.