Ви є тут

Цикл наукових праць "Синергетика та термодинаміка межового тертя"


Номер роботи - M 28 ПОДАНА

Автори:


 Цикл научных работ "Синергетика и термодинамика граничного трения"Автор: ЛяшенкоЯ.А. Аseriesof the work"Synergetics and thermodynamics of boundary friction"AuthorLyashenkoI.A.


 

 

Автор:  Ляшенко Я.О., к.ф.-м.н.

 

Представлений Сумським державним університетом

 

Робота пояснює причини, що призводять до появи тих чи інших режимів тертя у нанопристроях, дає можливість на основі сформульованих принципів досліджувати вплив багатьох факторів на систему.

Опрацьовано теорію межового тертя, яка дозволяє описувати поведінку ультратонких шарів змащувальних матеріалів, що затиснуті між атомарно-гладкими твердими поверхнями. Теоретично описано зсувне та термодинамічне плавлення; періодичний та стохастичний переривчасті режими; ефекти пам’яті, фазові переходи першого та другого роду; вплив керуючих параметрів на стан мастила, нерівноважні процеси, що відбуваються при русі поверхонь, гістерезисну поведінку; залежності частоти фазових переходів та амплітуди напружень від пружних параметрів, різні залежності в’язкості та умови зменшення тертя.

Показано, що при підвищенні зовнішнього тиску фазовий перехід першого роду замінюється неперервним переходом другого роду. Встановлено, що при підвищенні температури відбувається збільшення частоти переходів плавлення/тверднення.

Запропоновано нові підходи: для опису межового тертя отримано нову реологічну модель в’язко-пружного середовища; враховано тиск на поверхні тертя через перший інваріант тензора деформацій, який входить до розкладу вільної енергії.

Результати роботи дозволяють спрогнозувати режими тертя, які виникають у реальних трибологічних системах, і можуть використовуватися для зменшення тертя в існуючих трибологічних системах нанорозмірів і, відповідно, для збільшення терміну їх роботи.

 

Кількість публікацій: 82,в т.ч за темою роботи 22 статті (9 у зарубіжних журналах), 35 тез доповідей, загальний індекс цитування публікацій складає 17 (згідно баз даних Scopus), h-індекс=5.