Ви є тут

Цикл наукових праць "Системний аналіз в політології: теорія, методологія, практика"


Номер роботи - M 68 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


Системный анализ в политологии: теория, методология, практика”


Автор:Нелипа Д.В.


 


 


System Analysis in Political Science: Theory, Methodology, Practice"


 


Authors: Nelipa D.V.


 

Автор:Неліпа Д. В., к.політ.н.

 

Представлений Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

 

Комплексно досліджено теоретичні засади та розкрито специфіку практичного застосування системного аналізу для вивчення політичних явищ та процесів. Висвітлено історію становлення системних уявлень про світ та еволюцію власне системного аналізу як наукового методу. Детально охарактеризовано процес впровадження системного аналізу в політологію та особливості його використання для дослідження соціально-політичних процесів.

Виокремлено основні принципи системного аналізу та вирізнено алгоритм його практичного застосування у політичній науці. Систематизовано головні технології, які використовуються на кожному із етапів дослідження за допомогою системного аналізу. Розроблено та впроваджено у навчальний процес їх загальну характеристику, описано способи їх використання та наведено приклади проведених досліджень. Охарактеризовано і технології обробки первинних даних: створення діаграм-павуків, графоаналітичну методику, безпосередню участь системного аналітика у житті системи, спостереження, SWOT-аналіз, опитування, фокус-групи, аналіз документів та спілкування з експертами.

Розроблено авторську класифікацію технологій системного аналізу. Виокремлено два типи моделювання: математичне та симуляційне. В рамках кожного із них вирізнено підтипи та технології, які використовуються. Розглянуто математичне моделювання із застосуванням регресійного, кореляційного, дисперсійного, кластерного, факторного та дискримінантного аналізу і симуляційне моделювання із використанням комп’ютерних технологій та із залученням людей.

Запропоновано нові підходи до вирішення проблем подальшого впровадження системного аналізу у вітчизняну політологію.

 

Кількість публікацій: 36, в т.ч.  за темою роботи -18 ( монографія,  навчальний посібник, підручник, 14 статей).