Ви є тут

Цикл наукових праць "Технологія як об’єкт господарсько-правового регулювання"


Номер роботи - M 7 ПОДАНА

Автори:


 Цикл научных работ "Технология как объект хозяйственно-правового регулирования".АвторавидюкА.Н. А series of the work "The technology as object of economic legal relationships"Author: DavydiukО.M.


 

Автор: Давидюк О.М., к.ю.н.

 

Представлений Науково-дослідним інститутом правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрНУ

 

 

  Автором запропоновано визначення технології як синтезованого об’єкту права інтелектуальної власності, в основу якого покладено систему окремих базових її елементів, що за рахунок спроможності функціонально втілюватись у виробничий процес набувають якостей інноваційного продукту - особливого роду нематеріального активу, об’єкту господарського обороту і дозволяють визначити її як об’єкт господарсько-правового регулювання.

 Доводиться, що технологію можливо розглядати в якості суспільно-економічного феномену, синтетичного об’єкта права інтелектуальної власності, об’єкта інноваційної діяльності, об’єкта господарського обороту, майнової основи господарювання. Обґрунтовується,що технологія як суспільно-економічний феномен являє собою актив суб’єкта господарювання, що є закритою системою послідовно взаємопов’язаних та взаємодіючих компонентів.

Досліджено правові механізми та засоби реалізації нормативного впливу на трансфер технологій у приватно-правовій та публічно-правовій сферах їх обігу. Визначено загальні засади державної технологічної політики та головні принципи її реалізації.

 

Кількість публікацій:24,в т.ч.  за темою роботи – 10 (2 монографії,  8 статей).