Ви є тут

Діагностика і лікування хронічних невірусних захворювань печінки


Номер роботи - P 41 ПОДАНА

Автори:


 Диагностика и лечение хронических невирусных заболеваний печениАвторы:Харченко Н.В., Нейко В.Е., Вирстюк.Н.Г., Захараш А.Д., Дельцова Е.И., Мойсеенко Н.И., Крижанивска А.Е.  Diagnostics and treatmentof the chronic nonvirus liver diseasesAuthors:Charcthenko N.V., Neyko V.E., Virstyuk N.G., Zacharach A.D., Delcova E.I., MoyseyenkoM.I., Kruzanivska A.E.

 

Автори:

Харченко Н.В., Нейко В.Є., Вірстюк.Н.Г., Захараш А.Д., Дєльцова О.І., Мойсеєнко М.І., Крижанівська А.Є.

 

Представлена Івано-Франківський національним медичним університетом.

 

Роботу присвячено одній з актуальних проблем сучасної медицини -  підвищенню ефективності лікування хворих на хронічні невірусні захворювання печінки на основі вивчення нових патогенетичних ланок захворювань, розробки ефективних діагностично-прогностичних та лікувальних технологій із застосуванням вітчизняних медикаментозних засобів.

Авторами розроблено нову концепцію розвитку і прогресування алкогольної хвороби печінки, хронічних  (токсичних, медикаментозних і метаболічних) гепатитів. Встановлено частоту і патогенетичні ланки ураження печінки у тривалопрацюючих на підприємствах Прикарпаття. Розроблено і  апробовано алгоритм обстеження, лікувальні і профілактичні заходи. Експериментально визначено нові механізми токсичного впливу цитостатичних засобів та гербіцидів на структури гепатоцитів, зміни складу ліпідів печінки та крові при тривалому надходженні до організму радіонуклідів.

Впроваджено  нові лікувальні технології із застосуванням вітчизняних медикаментозних засобів, що сприяють підвищенню ефективності лікування, попередженню рецидивів, розвитку ускладнень, цирозу печінки, печінкової недостатності і гепатоцелюлярної карциноми та супроводжуються скороченням термінів непрацездатності, інвалідизації та летальності, які є ефективними,  безпечними і доступними для широких верств населення.

 

Наукові результати опубліковано у 15  монографіях,  17 навчальних підручниках і  посібниках, 10 методичних рекомендаціях, 3 інформаційних листах.  Новизну технічних рішень захищено  18 авторськими свідоцтвами і патентами. За даною тематикою захищено 4 докторських, 14 кандидатських дисертацій.