Ви є тут

Дослідження молекулярних механізмів клінічної ефективності рекомбінантного інтерферону людини при терапії злоякісних новоутворень


Номер роботи - M 106 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


Исследование молекулярных механизмов клинической эффективности рекомбинантного интерферона человека при терапии злокачественных новообразований


Автор:Безденежных Н.А.


 


Investigation the molecular mechanisms of clinical efficacy recombinant human interferon in the treatment of malignant neoplasms


Author: Bezdenezhnykh N.O.


 

Автор:Бездєнєжних Н.О., к.б.н.

 

Представлена Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького НАН України.

 

В роботі вирішено проблему модифікації фенотипу пухлинних клітин в бік зниження їх злоякісності внаслідок тривалої експозиції клітин з інтерфероном-альфа.

Розроблено наукові засади та методологію, які обґрунтовують доцільність застосовування тривалих курсів інтерферону в онкологічній практиці не тільки в якості імуномодулюючого агента, але і як протипухлинного засобу з поліпотентними властивостями та дозволяють зрозуміти механізми підвищення інтерфероном чутливості пухлинних клітин до цитотоксичних агентів різної природи, що є важливим для його комбінованого застосування з іншими протипухлинними чинниками в біотерапії хворих на рак.

Розроблено і впроваджено модифікацію пухлинних клітин за допомогою поліпотентного цитокіна — інтерферона-альфа, що викликає стійкі зміни злоякісного фенотипу злоякісно-трансформованих клітин в бік суттєвого пригнічення останнього.

Ефект від впровадження досягається  внаслідок розкриття нових механізмів дії відомого цитокіну та застосування  його як модифікатора фенотипових властивостей пухлинних клітин, при чому спостерігається зниження їх злоякісності - відкриваються нові можливості для застосування інтерферону в комплексній терапії як протипухлинного засобу з невисокою вартістю.

 

Кількість публікацій: 72,в т.ч. за темою роботи10 статей, сумарна кількість посилань 10 (згідно бази даних SCOPUS), отримано 1 патент.