Ви є тут

Диференціація грошових доходів населення: аналіз, прогноз та механізм регулювання


Номер роботи - M 63

Автори:

Дифференциация денежных доходов населения: анализ, прогноз и механизмы регулирования

Гвелесиани А. Г.

Differentiation of Population Cash Income: Analysis, Forecast and Regulatory Mechanism

Gvelesiani A.G.

Автор: Гвелесіані А.Г.

Представлена Інститутом демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України.

Кількість публікацій: 13 наукових публікацій, в т.ч. 1 монографія, 12 статей.

Поглиблено теоретико-методологічні основи дослідження диференціації грошових доходів населення та розроблено механізм її регулювання з метою подолання негативних соціальних наслідків, які виникають при деформації розподільних відносин.

Розроблено економетричну модель оцінки впливу макроекономічних показників на диференціацію грошових доходів населення України, що дозволяє визначити пріоритетні напрями її регулювання. Вперше здійснено короткостроковий прогноз рівня диференціації заробітної плати на основі використання властивостей логарифмічно-нормальної функції. Обґрунтовано соціально-економічну сутність диференціації грошових доходів населення з точки зору її якісних характеристик. Вдосконалено класифікацію основних факторів диференціації доходів населення, в основу якої, на відміну від існуючих, покладено критерій впливу цих факторів на диференціацію за стадіями розподілу грошових доходів.

Конкретизовано зміст і структуру механізму регулювання диференціації грошових доходів населення як системи цілеспрямованих заходів впливу на процес розподілу та перерозподілу доходів населення, яка включає економічні, інституційні та правові методи. Здійснено ранжування джерел грошових доходів населення України за ступенем їх внеску в загальну диференціацію на основі використання розширеного методу декомпозиції коефіцієнту Джині. Сформульовано і обґрунтовано комплекс науково-практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення механізму регулювання диференціації грошових доходів населення.

Розроблені у результаті дослідження рекомендації мають практичне застосування і використовуються у роботі міністерств, науково-дослідних інститутів та у навчальному процесі університетів.