Ви є тут

Ефективні теплові процеси і агрегати для металургійного виробництва


Номер роботи - P 40 ПОДАНА

Автори:


  Эффективные тепловые процессы и агрегаты для металлургического производства Авторы:Азаров С.И, Губинский В.И., Губинский М.В., Касимов А.М., Максимук А.Б., Пиоро Л.С.,Сорока Б.С., Третьяков А.Б.,  Цкитишвили Е.О.  Efficint thermal hrocesses and facilies for metallurgical productionAuthors:AzarovS.I., Gubynskyi  V.I., Gubynskyi  V.I.Kasimov O.M.,  Maksymuk O.B., Pioro L.S.,SorokaB.S., TretiakovA.B., CkitishvilyE.O.


 

Автори:

Азаров С.І, Губинський В.Й., Губинський М.В., Касімов О.М., Максимук О.Б.,

Піоро Л.С., Сорока Б.С., Третьяков О.Б., Цкітішвілі Е.О.

 

Представлена Національною металургійною академією України.

 

Мета роботи - забезпечення розвитку металургійного комплексу України, скорочення техногенних викидів забруднюючих речовин та парникових газів у навколишнє середовище, підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної металургійної продукції завдяки розробці та впровадженню комплексу енергоефективних теплотехнологічних процесів та агрегатів.

За результатами досліджень розроблено наукові основи створення металургійних печей і теплотехнологічних процесів, що забезпечують високий рівень енергоекологічної ефективності та якості металургійної продукції, включаючи суміщені процеси спалення палива, теплообміну, гідродинаміки продуктів згоряння, нагріву та термічної обробки металургійної продукції з використанням: опосередненого радіаційного нагріву; спалювання особливо небезпечних відходів в пічних агрегатах; дифузійного зварювання  та пайки біметалевих виробів у компресійних печах.

Результати роботи впроваджено  на  трьох гірничо-збагачувальних комбінатах,  практично всіх металургійних  заводах України та в Росії, Білорусі, США і Ірані.

 

Наукові результати опубліковано у 24  монографіях, 108 статтях.Новизну технічних рішень захищено  74авторськими свідоцтвами і патентами. За даною тематикою захищено 3докторських, 21  кандидатська дисертацій.