Ви є тут

"Економічна кібернетика" у 2-х томах.


Номер роботи - П 1 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


Авторы:


Вовк В.М., Благун И.С., Витлинский В.В., Заруба В.Я., Клебанова Т.С., Ковальчук К.Ф., Сергеева Л.Н., Овечко Г.С., Тимохин В.Н., Рамазанов С.К.


 


 


 


Authors:


VovkV.M., BlagunІ.S., VitlinskiyV.V., ZarubaV.Y., KlebanovaT.S., KovalchukK.F., SergeevaL.N., OvachkoG.S., TimokhinV.N., RamazanovS.K.


 

Автори:

Вовк В.М., Благун І.С., Вітлінський В.В., Заруба В.Я., Клебанова Т.С., Ковальчук К.Ф., Сергєєва Л.Н., Овечко Г.С., Тимохин В.М., Рамазанов С.К.

 

Представлений Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України,

висунутий  Донецьким національним університетом.

 

 Економічна кібернетика. -  м. Донецьк, ТОВ "Юго-Восток", 2005. -  580 с.,

 

Загальний тираж підручників складає 6000 примірників

 

Головною концептуальною моделлю, яка визначила зміст, структуру, наповнення підручника, є модель спеціаліста з економічної кібернетики, яка висуває високий ступінь вимог щодо обсягів та рівня необхідних знань кваліфікованих фахівців, що володіють методологією та інструментарієм дослідження поведінки економічних систем відповідно стандартам сучасної економічної освіти в розвинених країнах світу.

Підручник "Економічна кібернетика" апробовано в навчальному процесі Донецького національного університету та ще 70 ВНЗ України протягом 6 років і отримав декілька додаткових тиражів.

Концептуальна модель фахівця з економічної кібернетики зумовила формат побудови підручника як єдності двох взаємопов’язаних частин.

Перша частина – більш статична, класична, має систематичне викладення предмету, методів, підходів, термінології, принципів, закономірностей кібернетичного дослідження, що мають формувати особливий, кібернетичний, системний спосіб мислення фахівця з економічної кібернетики, який вивчає нетрадиційні щодо постановки, складності, шляхів вирішення проблеми з управління, розробляє відповідні прикладні та інструментальні методи та засоби.

Друга частина – динамічна, швидко змінювана, містить нові сучасні напрями щодо вирішення актуальних поточних теоретичних та практичних економічних завдань. Призначена  викладати нові підходи, інформаційні технології, моделі, методи, сучасні засоби вирішення конкретних задач та проблем, що доведено до рівня практичного впровадження, та можуть служити взірцем проведення прикладних досліджень для студентів, що володіють необхідною теоретичною підготовкою та мають навички самостійного вирішення практичних задач.

 

Громадське обговорення підручника  відбулося на засіданні вченої ради Одеського національного екологічного  університету  30 серпня 2012 року.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.