Ви є тут

Гігієнічна оцінка біобезпеки при одержанні та застосуванні наносрібла


Номер роботи - M 30 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


 Гигиенические аспекты биобезопасности при получении и применении наносеребраАвторы:МинченкоД.А., Зинченко Т.А. Hygienic aspects of biosecurity under production and application nanosilver Applicants:Minchenko Dmitry,Zinchenko Tatiana


 

Автори:Мінченко Д.О., к.м.н., Зінченко Т.О.

 

Представлено Національним медичним університетом  імені О.О.Богомольця .

 

Роботу присвячено  вивченню впливу наночасток срібла на організм. Вперше виявлено провідні шкідливі фактори при одержанні та застосуванні срібла.

Авторами проведено експериментальні дослідження з застосуванням гістологічного та електронно-мікроскопічного аналізів, які дозволили виявити структурні зміни респіраторного відділу легень піддослідних тварин, що носять як компенсаторну, так дистрофічно-деструктивну спрямованістьДосліджено структуру та ультраструктуру легеневої тканини внаслідок дії нанорозмірного срібла. Встановлено можливий механізм дії наночасток срібла на центральні ланцюги системи регуляції обміну речовин.

Змодельовано рівноважно просторові будови потрійних комплексів молекул ліпідної ділянки плазматичної мембрани і кластерів срібла, що продемонструвало можливість проходження наночасток срібла через плазматичну мембрану.

Обґрунтовано основні напрямки щодо профілактики можливих негативних впливів виробничих факторів при отриманні та застосуванні нанорозмірного срібла.

 

Кількість публікацій:    164 наукові публікації, в т.ч. 33  статті  (з них 8 у міжнародних журналах),  109 тез доповідей, 8  патентів. Загальний індекс  цитування робіт (згідно баз даних Scopus) складає 42.