Ви є тут

Комплекс підручників з маркетингу у 7 книгах


Номер роботи - П 5 НАГОРОДЖЕНА

 

Автори:

Павленко А.Ф., Войчак А.В., Кардаш В.Я., Балабанова Л.В.,Старостіна А.О., Скибінський С.В

 

1.  Маркетинговий менеджмент. — К.: КНЕУ, 1998. —268 с

2. Маркетинг. — Львів: Місіонер, 2000. — 640 с.

3. Маркетинг. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2004. — 645 с.

4. Маркетингова товарна політика. — К. -КНЕУ, 2001.— 240с.

5.Товарна іннова­ційна політика. — К.: КНЕУ, 2002. — 266 с.

6. Маркетинг. — К.: КНЕУ, 2003. —246 с.

7. Промисловий маркетинг. Теорія, світовий досвід і українська практика. — К.: Знання, 2005. —764 с.

 

Представлений Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.


Загальний тираж підручників складає 19 500 примірників.

 

Представлений комплекс підручників є ефективною відповіддю на потребу створення в Україні власної системи навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з маркетингу за єдиними методологічними принципами.

 В підручниках розкривається сутність і парадигма маркетингу як філософії підприємницької діяльності, описуються і пояснюються маркетингові підходи, методи, інструменти, методики, алгоритми та можливості, що використовуються підприємствами. Сформульовані авторами універсальні висновки, оцінки і рекомендації розвинуто в підручниках комплексу, в яких розкриваються основи промислового маркетингу, суть і специфіка сучасного маркетингового менеджменту, системно розглядаються теоретичні і прикладні питання товарної політики підприємств маркетингової орієнтації, зміст та особливості економічного обґрунтування напрямів, методів і засобів розвитку сучасних продуктово-технологічних інновацій з метою посилення їх комерційних перспектив, впливу маркетингових технологій на розроблення і реалізацію ефективних стратегій функціонування промислових підприємств за умов невизначеності та турбулентності ринкового середовища.

Якість підручників комплексу і досвід їх запровадження в освітню практику засвідчили створення в вітчизняної школи сучасного маркетингу. Її напрацюваннями сформовано надійний навчально-методичний інструментарій підготовки фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів з економіки та підприємництва.

Громадське обговорення комплексу підручників  відбулося  в Київському національному торговельно-економічному університеті  на засіданні Вченої ради 07 вересня 2011 року об 11 годині (зал засідань).