Ви є тут

Комплексне оцінювання генетичних наслідків забруднення навколишнього середовища і шляхи їхнього попередження


Номер роботи - M 27 ПОДАНА

Автори:


 Комплексное оценивание генетических последствий загрязнения окружающей среды и нути ихнего предупрежденияКозовый Р.В.  The complex evalution of the results of the environmental pollution and the perspectives of their preventionRuslan Kozoviy


 

Автор: Козовий Р.В., к.м.н.

 

Представлена Івано-Франківським національним  медичним університетом.

 

 ВВ роботі поєднано тестування мутагенного забруднення довкілля з вивченням генетичного здоров’я населення. Одержано дані про динаміку генетичного тягаря різних популяцій населення Івано-Франківської області використано при аналізі екологічної ситуації.

Обґрунтовано доцільність вивчення показників функціонального стану генотипу, частоти мікроядер, хромосомних аберацій, асоціацій акроцентричних хромосом як біомаркерів стану спадкового апарату дітей.

На підставі кореляційного аналізу отриманих результатів розроблено прогностичні моделі залежності загальної народжуваності, смертності немовлят, частоти вроджених вад розвитку та спадкових хвороб від показників спадкового апарату дітей та результатів тестування довкілля за допомогою рослин.

Запро­понована автором система враховує  характер забруд­нення довкілля, про­гнозує ймовірність виникнення спадкових та екогене­тичних хвороб та по­требує у два рази менше затрат, ніж найбільш поширеніші тест-системи з визначення гонадотоксичних ефектів за допомогою домінантних летальних мутацій, цитогенетичного аналізу кісткового мозку, паранхіматозних органів тварин.

Кількість публікацій:    50  наукових  публікацій,1 патент.