Ви є тут

Метод автоматизованого формування логіко-лінгвістичних моделей текстової інформації


Номер роботи - M 71 ПОДАНА

Автори:


 Метод автоматизированного формирования логико-лингвистических моделей текстовой информацииАвтор:Вавиленкова А.И.  Method of the automated forming logico-linguistic models of text informationAuthor: VavilenkovaA.I.


 

Автор: Вавіленкова А.І.

 

Представлена  Національним авіаційним університетом

 

 Автором розроблено уніфіковану форму логіко-лінгвістичних моделей, яка охоплює всі можливі концептуальні відношення і здатна відображати синтаксичну структуру довільного речення природної мови, що створює теоретичну основу для автоматизованого вилучення знань з текстової інформації.

Розроблено і впроваджено метод автоматизованого формування логіко-лінгвістичних моделей текстової інформації, в основу якого покладено відповідність між формулами логіки предикатів та концептами реального світу.

Автоматизована побудова логіко-лінгвістичних моделей речень природної мови дає змогу простежити ланцюжок дій, за допомогою яких людиною формуються речення природної мови і відповідно зрозуміти їх зміст. 

 

Кількість публікацій:    статей.