Ви є тут

Мікроелектронні датчики нового покоління для інтелектуальних систем


Номер роботи - P 33 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Микроэлектронные датчики нового поколения для интеллектуальных систем


Авторы:


Лепих Я.И., Гордиенко Ю.Е., Дзядевич С. В., Дружинин А.А., Евтух А.А., Ленков С.В., Мельник В. Г., Проценко В.А., Романов В.А.


 


 


 


 


 


Microelectronic transducers of new generation for intellectual systems


Authors:


Lepikh Ya.I., Gordienko Yu.E., Dzyadevych S. V., Druzhinin A.A., Evtukh A.A., Lenkov S.V., Melnyk V. G., ProzenkoV.O., Romanov V.A.


 

Автори:

Лепіх Я.І., Гордієнко Ю.О., Дзядевич С. В., Дружинін А.О., Євтух А.А., Лєнков С.В.,

Мельник В. Г., Проценко В.О., Романов В.О.

 

Представлена Одеським національним університетом імені І.І.Мечникова.

 

Авторами розв’язанокомплексну проблему – створення мікроелектронних датчиків нового покоління на базі нових принципів, функціональних матеріалів і структур, для забезпечення інтелектуальних систем первинним сигналом високої якості у режимі on-line та інтеграцію їх в інтелектуальні системи широкого народногосподарського призначення та в інтересах безпеки держави.

Проведено теоретичний аналіз і моделювання фізичних ефектів, електрохімічних і фізичних процесів, які  покладені в основу створенихмікроелектронних датчиків.

Здійснено застосування сенсорних масивів та високочутливих, точних і стабільних вимірювальних каналів, широкого використання інформаційних мереж та впровадження високих технологій для реалізації цих засобів.

Створено уніфіковані, високочутливі і селективні вимірювальні канали для перетворення, аналогової і цифрової обробки сигналів, які зв’язують чутливий елемент мікроелектронного датчика з засобами інтелектуальної обробки отриманої інформації (комп’ютером).

Організовано орієнтоване на ресурси України виробництво понад 30 нових типів датчиків і інтелектуальних систем, частина з яких є унікальними, які впроваджені у різні галузі промисловості, медицину, сільське господарство, охорону довкілля, науку та оборону. Ряд розробок впроваджено в Росії, Білорусії, Польщі, а НВЧ-датчики – у проекті “Аліса” (Коллайдер, ЦЕРН, Швейцарія), сенсори газів – в компанії “Paradox Group” (Нідерланди).

Загальний економічний ефект від впровадження роботи складає понад 50 млн.грн.

 

Наукові результати опубліковано у 14 монографіях,  500 статтях (218 - у реферованих журналах, загальний індекс цитування  (SCOPUS) – 3053). Отримано 87 авторських свідоцтв і патентів.  Захищено 11 докторських та 15 кандидатських  дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося   в  Науково-виробничому об"єднанні  "КАРАТ"  26 серпня 2011 року о 12.00.