Ви є тут

Моніторинг та регулювання ринку праці України


Номер роботи - M 37 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


Научные основы развития и регулирования рынка труда в УкраинеЧернявская Е.В.Сhernyavskaya H.V.


Автор: Чернявська О.В.

Представлена Полтавським університетом споживчої кооперації України (Укоопспілка).

Кількість публікацій: 69 наукових праць, в т.ч. 9 монографій (1 одноосібна), 1 навчальний посібник, 5 методичних рекомендацій, 35 статті, 19 тез доповідей.

Розроблено методологічні основи механізму регулювання ринку праці, побудованого на двоетапному впровадженні моделі капіталізації праці, запровадженні вбудованих стабілізаторів в систему оплати праці; поглиблено і доповнено зміст понять «національний ринок праці», "трудова бідність", "національний трудовий потенціал", "трудовий капітал".

Розроблено також методичні підходи до моделювання та прогнозування ринку праці на основі системи багатофакторних регресійних моделей; порівняльно-динамічну модель та методику інтегральної оцінки ефективності регулювання ринку праці; систему двофакторного аналізу ринку праці; показників розвитку трудового потенціалу, концентрації та спеціалізації зайнятості, міграційної активності та локалізації, а також матричних моделей співвідношення різних кількісних характеристик трудового потенціалу та комплексної методики оцінки механічних рухів на національному, регіональних та локальних ринках праці.

Розроблено модель сегментації, що виокремлює реалізований та нереалізований трудовий потенціал, ринок найманої та вільної праці, вплив рівня доходів на якість трудового потенціалу, а також сегменти капіталізованої праці та реалізованої без капіталізації; інструменти регулювання ринку праці для кожного сегменту, а також систему показників, які дозволяють оцінити орієнтацію ринку праці на здешевлення робочої сили чи інвестування у людський розвиток; розроблено комплекс практичних заходів щодо вдосконалення функціональних блоків управління ринком праці на національному та регіональному рівнях, а також в сфері віртуального ринку праці. За результатами багатовимірних спостережень показників оцінки фактичного стану формування та реалізації трудового потенціалу, резервів підвищення ефективності його використання визначено стійкі групи кластерів регіональних ринків праці.

Результати роботи використано при розробці Міністерством економіки проекту Державної програми економічного та соціального розвитку України на 2009 рік, в Донецькій, Полтавській областях та при викладанні дисципліни "Ринок праці".