Ви є тут

Наукові основи і застосування методів теорії миттєвої потужності в задачах енергоресурсозбереження засобами електроприводу


Номер роботи - M 37 ПОДАНА

Автори:


 Цикл научных работ "Научные основы и применение методов теории мгновенной мощности в задачах энерогоресурсосбережения средствами электропривода"Авторы:Огарь В.А., Ромашихин Ю.В., Мамчур Д.Г.  Aseries of the work “The scientific principles and utilization of the instantaneous power theory methods for energy and resource saving basing on electric drive systems”Authors: Ogar V.O., Romashihin I.V., Mamchur D.H.


 

АвториОгарь В.О., к.т.н.,  Ромашихін Ю.В., Мамчур Д.Г.   

 

Представлена Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського.

 

Створено основи методів теорії миттєвої потужності для ідентифікації параметрів, оцінки технічного стану, діагностики та аналізу електромеханічних систем з електроприводом змінного струму, які спрямовані на підвищення техніко-економічної ефективності експлуатації систем, побудованих на базі електромеханічних перетворювачів змінного струму.

 Розроблено методи аналізу нелінійних електричних кіл на базі рівнянь балансу складових миттєвої потужності.

Отримано пріоритетні результати щодо оптимізації експлуатації електромеханічного обладнання за фактичним технічним станом, що дозволяє знизити витрати промислових підприємств, пов’язані з виникненням аварій та експлуатацією електромеханічного обладнання з погіршеними енергетичними характеристиками.

Запропоновано нові підходи у ідентифікації електромагнітних та енергетичних параметрів асинхронних  двигунів (АД) на основі рівнянь балансу складових гармонік миттєвої потужності на джерелі живлення та елементах схем заміщення з урахуванням нелінійностей; а також у методиці діагностики та оцінювання поточного технічного стану асинхронних двигунів за аналізом частотного спектру електричних сигналів та інтегральних характеристик споживаної трифазним АД потужності, який формалізовано у вигляді логічних правил для визначення дефектів та пошкоджень.

Проаналізовано вплив параметрів мережі живлення на результати діагностики АД та режими роботи АД з урахуванням наявності нелінійних елементів і вихрових струмів.

Результати роботи можуть бути використані в промисловості для енергозбереження та мінімізації видатків на обслуговування електромеханічного обладнання.

 

Кількість публікацій: 45,в т.ч. 41 стаття, 2 патенти, 2 авторських свідоцтва на твір.