Ви є тут

Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві


Номер роботи - P 34 ПОДАНА

Автори:


 Научные основы создания микробных препаратов нового поколения и технологий их применения в земледелии».Авторы:В.В. Волкогон, И.К. Курдиш, С.Я. Коць, Е.В. Надкерничная, Л.Н. Токмакова, Е.В. Шерстобоева, Т.Н. Мельничук, Ю.А. Драч, Ю.А. Тарарико, В.И. Канивец.   «Scientific basics of creation of the microbial preparations of new generation and technologies of their use in agriculture».Authors:V.V. Volkogon, I.K. Kurdish, S.Ya. Kots, O.V. Nadkernychna, L.M. Tokmakova, O.V. Sherstoboeva, T.M. Melnychuk, Yu.O. Drach, Yu.O. Tarariko, V.I. Kanivets.


 

Автори:

Волкогон В.В., Курдиш І.К., Коць С.Я., Надкернична О.В., Токмакова Л.М., Шерстобоєва О.В., Мельничук Т.М., Драч Ю.О., Тараріко Ю.О., Канівець В.І. 

 

Представлена Інститутом сільськогосподарської мікробіології НААН України.

 

Мета роботи:розроблення принципів і умов корекції складу мікрофлори агроценозів для збагачення кореневих сфер культурних рослин мікроорганізмами із заданими корисними властивостями, збільшення урожайності сільськогосподарських культур та покращення якості продукції.

Авторами досліджено структуру угруповань агрономічно цінних бактерій кореневої зони п’ятнадцяти видів культурних рослин зони помірних широт, розроблено принципи створення мікробних препаратів, які враховують специфічність взаємодії бактерій та домінування їх у кореневій зоні рослин. Селекціоновано активні штами бактерій. Досліджено ефективність бактеризації сільськогосподарських культур за внесення різних доз добрив у всіх ґрунтово-кліматичних зонах України та визначено фізіологічно доцільні агрофони.

Розроблено мікробні препарати Ризобофіт, Ризогумін, Діазобактерин, Діазофіт, Біогран, Поліміксобактерин, Альбобактерин, Мікрогумін, Азогран, Фосфогран та технології їх застосування. Окремі препарати не мають аналогів, шість зареєстровано в Україні.

Використання препаратів сприяє суттєвому зростанню урожайності та покращенню якості продукції за рахунок інтенсифікації процесів азотфіксації, фосформобілізації, зростання імунного статусу рослин, збільшення ступеня засвоєння біогенних елементів з добрив.

 

 

Наукові результати опубліковано у 9 монографіях,  86 статтях (24 - у реферованих журналах, загальний індекс цитування  (SCOPUS) – 452, h-індекс = 5). Отримано 26 авторських свідоцтв і патентів.  Захищено 6 докторських дисертацій.