Ви є тут

Науково-технічні основи енергоефективної модернізації комунальної теплоенергетики України на базі регіональних програм (досвід Донецької області)


Номер роботи - P 45 ПОДАНА

Автори:


 Научно-технические основы энергоэффективной модернизации коммунальной теплоэнергетики Украины на основе региональных программ (опыт Донецкой области)Авторы:Абдулин М.З., Базеев Е.Т., Близнюк А.М., Воротынцев В.А., Кучеренко В.Н., Кучин Г.П., Падерно Д.Ю., Хиврич И.Ю.,Хиврич Ю.Е., Чайка А.И.  Scientific and Technical Bases of Energy Effective Modernization of Municipal Heat Power of Ukraine on the Basis of Regional Programmes (Experience of Donetsk Region)Authors:AbdulinM.Z., BazeevЕ.T.,BlizniukA.M., VorotyntsevV.A., KucherencoV.М., KuchinG.P., PadernoD.Yu., KhivrichI.Yu., KhivrichYu.Ie., ChaikaO.I.


 

Автори:

Абдулін М.З., Базєєв Є.Т., Близнюк А.М., Воротинцев В.А., Кучеренко В.М., Кучин Г.П.,

Падерно Д.Ю., Хіврич І.Ю., Хіврич Ю.Є., Чайка О.І.

 

Представлена Інститутом технічної теплофізики НАН України.

 

Створено комплекс методологічних, науково-технічних та організаційних засад докорінного вдосконалення територіального теплозабезпечення та здійснено його практичне відпрацювання в ході впровадження в масштабі промислово-розвиненого та екологічно- і соціальнонапруженого регіону з подальшим використанням одержаного досвіду як основи для розробки та реалізації інших регіональних програм і Державної цільової програми розвитку теплозабезпечення як сукупності відповідних регіональних програм.

Проведено системний аналіз стану теплопостачання в Україні і створено новітнє енергоефективне обладнання для систем теплопостачання, налагоджено його випуск на підприємствах Донецької області.

Розроблено наукові засади та методологію  реалізації проектів спільного впровадження за механізмом Кіотського протоколу зі скорочення викидів парникових газів за рахунок зниження витрат палива в результаті реконструкції систем комунального теплопостачання областей та міст в умовах України.

Проведена реконструкція систем теплопостачання міст Донецької області з досяг­ненням економії природного газу 80 млн.м3  (27,5%) на  рік, знижено викиди оксидів азоту на 274 т. та парникових газів (СО2) на 146 тис.т. на рік. Загальна економія природного газу з 2004 року —  348,5 млн.м(за поточними дотаційними для теплокомуненерго цінами 363 млн. грн.).

Пілотний проект окупився за 4 роки і став базою вже для 10 регіональних програм.

За розробленою методологією для проектів спільного впровадження за механізмами Кіотського протоколу, визнаною міжнародними експертними організаціями, теплопостачальні підприємства України отримали 260 млн.грн. безповоротних інвестицій, в т.ч. Донецька область – 76,4 млн.грн.

 

Наукові результати опубліковано у 2  монографіях,  185 статтях. Новизну технічних рішень захищено 24 авторськими свідоцтвами і патентами. За даною тематикою захищено 4  кандидатських дисертації.