Ви є тут

Наукоємні технології одержання матеріалів та виробів, включно наноструктурних, з новим рівнем показників якості


Номер роботи - P 13 ПОДАНА

Автори:


 Авторы:Алиев И.С., Беженар Н.П., Бейгельзимер Я.Е., Белошенко В.А., Варюхин В.Н., Константинова Т.E., Полищук В.С., Рагуля А.В.,Уварова И.В., Шевелев А.И. Authors:AliewI.S.,Bezhenar N.P., BeygelzimerYa.E., BeloshenkoV.A., VaryukhinV.N., KonstantinovaT.E., PolishukV.S., RagulyaA.V., UvarovaI.V., ShevelevA.I.


 

Автори:

Алієв І.С., Беженар М.П., Бейгельзімер Я.Ю., Білошенко В.О., Варюхін В.М.,

Константiнова Т.Є., Поліщук В.С., Рагуля А.В., Уварова І.В., Шевелев О.І.

 

Представлена Донецьким фізико-технічний інститут ім. О.О.Галкіна НАН України.

 

Мета роботи -розробка та впровадження комплексу принципово нових наукоємних технологій одержання матеріалів і виробів на основі металевих сплавів, кераміки, полімерів, в тому числі наноструктурних, з якісно новим рівнем властивостей, що забезпечують кардинальне покращення їх кількісних характеристик, значне розширення функціональних можливостей, високу надійність та збільшення служби деталей і машин.

Розроблено комплекс технологій, які базуються на встановлених авторами механізмах і закономірностях процесів фізико-хімічної еволюції твердих тіл від макроскопічного до наноструктурного масштабу та оригінальних різноманітних методах впливу на процеси структуроутворення та властивості матеріалів.

Створено концепцію одержання нових полікристалічних надтвердих матеріалів на основі кубічного нітриду бору, нові технології і обладнання для одержання тугоплавких сполук композиційних матеріалів на їх основі, технології синтезу нанопорошків, виготовлення нанокераміки. 

Економічних ефект від провадження -  понад 12 млн. грн.

 

За результатами роботи опубліковано 25  монографій, 512  статей (101 у міжнародних журналах, загальний індекс цитування (згідно баз даних SCOPUS) складає понад 680).Новизну технічних рішень захищено 103 авторськими свідоцтвами та патентами.  За даною тематикою захищено 15 докторських  та 35 кандидатських дисертацій.