Ви є тут

Нечіткі концептуальні моделі та методи інтерпретації природно-мовної текстової інформації


Номер роботи - M 78 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


Нечеткие концептуальные модели и методы интерпретации естественно-языковой текстовой информации


АвторПарамонов А. И.


 


 


 


Fuzzyconceptualmodelsandmethodsofinterpretation of naturallanguagetextinformation


Author: ParamonovA. І.


 

Автор:Парамонов А.І., к.т.н.

 

Представлена Донецьким національним університетом

 

 Автором розроблено гібридну модель представлення знань, що містяться в текстовій інформації, в якій формалізовані та інтегровані на базі апарату нечітких множин концептуальні моделі когнітивної психології: семантичні мережі, пропозіциональні мережі, схеми, скрипти. Отримала подальший розвиток методика інтерпретації тексту на основі використання гібридної моделі представлення знань як формалізована процедура нечітких міркувань на основі досвіду. Вдосконалено підхід до побудови інформаційно-пошукових систем на основі методів та моделей інтерпретації природно-мовного тексту.

Запропоновані автором моделі і методи підвищують ефективність пошукових систем за рахунок комплексного представлення знань, що містяться в текстових фрагментах, використання знань експерта при аналізі фрагментів тексту.

Запропонована нечітка гібридна модель представлення та інтерпретації текстової інформації у складі системи категоризації і інтерпретації текстової інформації "Text-Term-Concept" може бути інтегрована до інформаційно-пошукової системи, що дозволить: збільшити обсяг та якість обробки інформації; мінімізувати дію людського чинника у вигляді неуважності і неоднозначності сприйняття; збільшити швидкість обробки даних, а, відповідно, і їх актуальність під час аналізу; враховувати неявні знання, що містяться в даних, які обробляються.

Результати роботи пройшли дослідну експлуатацію та впровадження.

 

Кількість публікацій:16, в т.ч. 7 статей, 9 доповідей на конференціях.