Ви є тут

Організаційно-економічні засади формування регіональної конкурентоспроможності в умовах ринкової економіки


Номер роботи - M 17

Автори:

Организационно-экономические принципы формирования региональной конкурентоспособности в условиях рыночной экономики

Безугла В.А., Шаповал Л.П.

Organizationally-economic principles of forming of regional competitiveness in the conditions of market economy

Bezugla V., Shapoval L.

Автори: Безугла В.О., Шаповал Л.П.

Представлена Кременчуцьким державним університетом імені Михайла Остроградського (МОН України).

Кількість публікацій: 33 наукові праці, в т.ч. 1 монографія, 18 фахових статей,14 тез доповідей.

Розроблено методику комплексної оцінки конкурентоспроможності регіону, яка сприяє визначенню пріоритетних галузей економіки регіону, враховує вплив виробничого, торговельного, людського, інвестиційного, інноваційного капіталу та створює науково-методичні основи для побудови структури й алгоритму програми управління процесом формування конкурентоспроможності регіону

Удосконалено визначення економічної категорії “конкурентоспроможність регіону” як здатності кожної регіональної системи до визначення та ефективного використання своїх конкурентних переваг на умовах самостійності і самофінансування в межах існуючого законодавства з метою забезпечення сталого зростання показників економічної діяльності в розрахунку на душу населення та раціонального розміщення продуктивних сил. Удосконалено структуру управління конкурентоспроможністю регіону в ринкових умовах шляхом розробки трирівневого механізму управління на державному рівні.

Отримані наукові результати спрямовані на подальший розвиток теорії і практики розв’язання сучасних завдань підвищення обґрунтованості рішень у практиці управління соціально-економічним розвитком регіонів України.