Ви є тут

Основи забезпечення надійної роботи нафтогазопроводів з урахуванням їх корозійно-механічної деградації.


Номер роботи - M 0

М47

Автори: Побережний Л.Я., Яворський А.В., Тараєвський О.С., Рудко В.В.

 

Представлена Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу.

Основы обеспечения надежной работы нефтегазопроводов с учетом их коррозионно-механической деградации

Авторы: Побережный Л.Я., Яворский А.В., Тараевский О.С., Рудко В.В.

 

Bases of maintenance of reliable work of oil and gas pipelines taking into account their korrosion-mechanical degradation

Authors: Poberezhny L., Yavorsky A., Taraevsky O., Rudko V.

 

Кількість публікацій: 55 статей, в т.ч. 19 одноосібних.

 

Авторами розроблено методологію дослідження деформації та руйнування трубопровідних систем та введено нові нестандартні експлуатаційно-орієнтовані критерії оцінки наявного стану матеріалу трубопроводу.

Запропоновано нові та адаптовано для об’єктів тривалої експлуатації нафтогазового комплексу існуючі алгоритми та загальні схеми оцінки і розрахунку експлуатаційних ризиків, імовірності відмов та позаштатних ситуацій, оцінки масштабів безпосередніх та довготривалих наслідків аварійних ситуацій тощо.

Розроблено  принципову схему оцінки потенційних небезпек, розрахунку та контролю експлуатаційних ризиків, методики прогнозування живучості трубопроводів, адаптацію для об’єктів тривалої експлуатації нафтогазового комплексу алгоритмів оцінки експлуатаційних ризиків.

Авторами розроблено прилад для контролю цілісності захисного покриття трубопроводів та низку способів їх ремонту без зміни режимів перекачування, доведено необхідність урахування ефекту Баушінгера при оцінці несучої здатності матеріалу морських трубопроводів під час укладання та в процесі експлуатації і запропоновано відповідні критерії оцінки.

Реалізація результатів роботи розвинула підходи до забезпечення надійної роботи нафтогазопроводів з урахуванням їх корозійно-механічної деградації.

Економічний ефект від впровадження у 2007-2008 рр. склав понад 18 млн. грн.