Ви є тут

Підвищення надійності систем сільськогосподарської техніки керуванням технічним станом її деталей і сполучень


Номер роботи - M 0

М48

Автори: Барановський Д.М., Бобрицький В.М., Лисенко С.В., Жулай О.Ю.

 

Представлена Кіровоградським національним технічним університетом.

Повышение надежности систем сельскохозяйственной техники управлением техническим состоянием ее деталей и сопряжений

Авторы: Барановский Д.Н., Бобрицкий В.Н., Лысенко С.В., Жулай А.Ю.

 

Increase of reliability of the systems of agricultural technique by a management the technical state of its details and interfaces

Authors: Baranovskiy D., Bobritskiy V., Lisenko S., Zhulay O.

 

Кількість публікацій:  57 наукових робіт (47 статей, 10 тез доповідей), 19 патентів.

 

У роботі теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено доцільність впровадження комплексного підходу до підвищення надійності сільськогосподарської техніки, в тому числі можливості керування технічним станом її систем та деталей.

Застосування лазерної термічної обробки та лазерного наплавлення робочих органів ґрунтообробних машин дозволило реалізувати ефект самозагострювання різальних елементів та забезпечити самоорганізацію їх геометричних параметрів. При цьому їх ресурс збільшується в 1,5-2,2 рази у порівнянні з деталями зміцненими традиційними технологіями. Підвищення надійності дизелів сільськогосподарської техніки реалізували модифікуванням робочих поверхонь їх деталей технологіями триботехнічного відновлення, що дозволило збільшити ресурс у 1,25-1,30 разів більше від базових методів.

Застосування системи діагностичного моніторингу дозволяє оптимізувати використання техніки з найбільшою віддачею, враховуючи її реальний технічний стан. Час простою техніки зменшується на 8-2%, що дозволяє значно підвищити надійність систем сільськогосподарської техніки.