Ви є тут

Розрахунок на міцність та довговічність композитних пластинчастих елементів конструкцій складної форми з тріщинами


Номер роботи - M 69 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


(Максимович О.В.,O.V. Maksimovich)


 

Автор: Максимович О.В., д.т.н.

 

 Представлена Луцьким національним технічним університетом 

 

Автором розроблено метод розрахунку на міцність тонко­стінних компо­зит­них елементів конструкцій з технологічними кон­цен­т­раторами на­пру­жень і тріщи­на­ми, що базується на механічних теоріях міцності та енергетичному критерії руйнування, який є узагальненням відомого аналогічного критерію для ізотропних матеріалів і побудований шляхом введення енергетичної міри пошкодження.

Розвинуто метод граничних інтегральних рів­нянь на випадок визначення напружено-деформованого стану (НДС) анізотропних пластинок з отво­ра­ми, пружними і жорсткими включеннями та тріщинами. Створено загальну методологію дослідження НДС анізотропних плас­ти­но­к з контактуючими берегами внутрішніх та кра­йових тріщин. Стосовно до крайових трі­щин інтегральні рівняння модифіковано так, що умови на межі отвору вико­ну­ю­ться тотожно. 

Встановлено ефективність розроблених алго­ритмів для побудови інженер­них формул для визначення високої концентра­ції нап­ружень біля зближених отворів та отворів і жорстких включень з довільно закругле­ними кутами.

Проведено розрахунки граничних навантажень для пластинок з тріщинами, які розміщені у пружних включеннях або біля отворів (в тому числі крайових). Виконані розрахунки на міцність компо­зит­них пластинок із отворами складної форми, пружними включеннями. Узагальнено відомий метод для дослід­ження втоми ізотропних матеріалів на випадок розрахунку довговічності пластин­частих композитних елементів конструк­цій шляхом дослідження кінетики росту системи втомних криволінійних тріщин. Запропоновано методику оптимізації (з точки зору підвищення міцності) форм отворів у композитних пластинках.

Окремі резуль­та­ти впро­вад­же­но в ін­же­нер­ну прак­тику ВАТ "Авіамотор", на ОДП "Автоскладальний завод №1" АТ "АК" "Богдан Моторс", Українсько-німецькому спільному підприємстві "Інтернешнл каттер манюфекчерер ГмбХ(ІСМ)", Укрзалізниці.

 

Кількість публікацій:    44 наукові  публікації,в т.ч. 1 монографія,  33 статті, 10  тез доповідей.