Ви є тут

Розробка комплексу ресурсосберігаючих технологій і устаткування, що підвищують ефективність доменного переділу


Номер роботи - M 29 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


Разработка  комплекса  ресурсосберегающих технологий  и  оборудования,  повышающих эффективность  доменного  передела


Авторы: Верховская А.А., Пополов Д.В.


 


Development  of  complex saving  resources  technologies  and  equipment  that increase 


efficiency of  blast  redistribution


Authors:  Verkhovska A.O., Popolov D.V.


 

Автори: Верховська А.О., к.т.н.,  Пополов Д.В.

 

Представлена Національною металургійною академією України

 

Вирішено важливу проблему металургії України - підвищення ефективності доменного переділу за рахунок поліпшення підготовки і якості сировини перед спіканням та подачею в доменну піч.

Розроблено наукові засади взаємозв’язку параметрів відсіву шихтових матеріалів і швидкості опускання матеріалів в доменній печі та методологію розрахунку і вибору параметрів валкового підпресувальника аглошихти. Впроваджені система управління ефективністю грохочення матеріалу в залежності від ходу доменної печі та підпресувальник аглошихти.

Одержано  аналітичну залежність, що зв'язує енергосилові показники процесу ущільнення шихти з її початковою порозністю, модулем деформації, кутовою швидкістю пресувального валка, геометричними розмірами і числом зубів формуючого бандажа, що дозволяє визначити раціональні параметри приводу підпресувальника.

Представлені розробки не мають аналогів, знижують собівартість українського чавуну за рахунок зменшення витрати коксу.

Економічний ефект від впровадження розроблених систем та устаткування  на ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» складає 1,6млн. грн при термініні окупності 1,1року.

 

Кількість публікацій:38,в т.ч.  за матеріалами роботи  23 статі (6 статей у реферованих журналах), 6 тез доповідей, сумарна кільність посилань складає 6 (згідно баз даних Scopus), h-індекс = 2, отримано  7 патентів.