Ви є тут

Розробка та впровадження новітніх методів функціональної ендоскопічної ринохірургії при запальних захворюваннях порожнини носа і приносових пазух


Номер роботи - P 23 ПОДАНА

Автори:


 Разработка и внедрение новейших методов функциональной эндоскопической ринохирургии при воспалительных заболеваниях полости носа и околоносовых пазухАвторы:Думанский Ю.В., Боенко С.К., Шлопов В.Г., Савченко Е.А., Климов З.Т., Боенко Д.С., Луцкий И.С.  Elaboration and implement of the newest methods of functional endoscopic rhinosurgery in inflammatory diseases of nasal cavity and paranasal sinusesAuthors:Dumansky Y.V., Boyenko S.K., Shlopov V.G., Savchenko E.A., Klimov Z.T., Boyenko D.S., Lutsky  I.S.


 

Автори:

Думанський Ю.В., Боєнко С.К., Шлопов В.Г., Савченко О.О., Климов З.Т., Боєнко Д.С., Луцький І.С.

 

Представлений Донецьким національним медичним університетом імені М.Горького.

 

На основі рентгенологічних, ендоскопічних функціональних, електрофізіологічних і патоморфологічних досліджень розроблено ефективні методи діагностики та ендоскопічного хірургічного лікування запальних захворювань порожнини носа і приносових пазух, які впроваджуються в практику оториноларингологічних закладів МОЗ України.

Отримано низку фундаментальних результатів з морфогенезу запальних захворювань приносових пазух (морфологічні субстрати порушення функції приносових співусть, патогенезу нестерпного головного болю при сфеноїдитах тощо).

Запропоновано алгоритм комп’ютерної діагностики захворювань приносових пазух, класифікацію функціональних ендоскопічних втручань за їх спрямованістю, вивчено динаміку розвитку і характер морфологічних змін у приносових пазухах, їх співустях і рецепторному апараті. Реалізовано нові підходи до діагностики і ендоскопічного хірургічного лікування запальних захворювань приносових пазух.

Авторами створено пристрій для трепанопункції верхньощелепної пазухи, який випускається фірмою "Еліпс" (м. Казань, Росія) з 2003 року.

 Результати роботи впроваджено у практичну діяльність оториноларингологічних закладів  України,  Росії, Бєларусі та інших країн.

 

Наукові результати опубліковано у 1 монографії, 123 статтях у реферованих журналах, загальний індекс цитування  (SCOPUS) – понад 80. Отримано 17 авторських свідоцтв і патентів.  Захищено 3 докторських та  4 кандидатські  дисертації.