Ви є тут

Розробка та впровадження високоефективних систем синхронізації цифрових інфокомунікаційних мереж наносекундного діапазону


Номер роботи - P 40 ПОДАНА

Автори:

 


Разработкаи внедрение высокоэффективных систем синхронизации цифровых инфокоммуникационные сетей наносекундного диапазона


Авторы:


Борщ В.И., Захарченко Н.В., Коваль В.В., Костик Б.Я., Куссуль Н.Н., Лысенко В.Ф., Осередько Е.А., Худынцев Н.Н., Шахгильдян В.В.


 


Development and implementation of highly effective digital info-communicative nanosecond-scope network synchronization systems


Authors:


BorshchV.I., ZakharchenkoN.V., KovalV.V., KostikB.Y., KussulN.N., LysenkoV.P., OseredkoG.A., KhudyntsevM.M., ShakhgildyanV.V. 


 

Розроблено теорію оптимізації та методи синтезу пристроїв автоматики з фазовою підстрой кою, створено сучасну мережу синхронізації цифрових інфокомунікацій України європейської ієрархічної структури й впроваджено на всіх її рівнях вітчизняних високоефективних систем синхронізації наносекундного діапазону.

Розроблено, випускається промисловістю і впроваджено в телекомунікаційних мережах України широкий спектр високоефективних пристроїв і систем синхронізації, які мають високу точність, швидкодію, завадозахищеність, заданий рівень надійності, можуть працювати в різних кліматичних умовах на інфокомунікаційних об’єктах.

Високий технічний рівень розроблених систем синхронізації підтверджено тим, що за досягнутими технічними параметрами вони знаходяться на рівні кращих зарубіжних аналогів, захищені міжнародним патентом, а  використання їх на мережах синхронізації телекомунікацій забезпечує виконання вимог європейських стандартів зі значним запасом.

Впровадження створених високоефективних пристроїв та заміщення аналогічного імпортного обладнання вітчизняним дає суттєвий економічний ефект. Обсяг експорту виробів і систем на основі розробок підтверджено на суму більше 1,5 млн. доларів США.

 

Наукові результати роботи відображено в 16 монографіях, більш ніж в 250 статтях. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 34 авторськими свідоцтвами та  4  патентами. За темою роботи захищено 10 докторських  та 55 кандидатських дисертацій.