Ви є тут

Соціально-психологічні засади самоздійснення особистості в сімейній сфері


Номер роботи - M 38 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


Социально-психологические основы самоосуществления личности в семейной сфереКляпец О.Я.Social-psychological bases of personal self-fulfillment in family sphereKlyapets O.J.


Автори: Кляпець О.Я.

Представлена Інститутом соціальної та політичної психології (АПН України).

Кількість публікацій: 19 наукових праць, в т.ч. 2 монографії, 1 навчальний посібник, 1 методична рекомендація, 16 статті, 19 тез доповідей.

Автором запропоновано сучасний підхід до розуміння процесу самоздійснення особистості в сімейній сфері та побудовано систему ефективних психологічних заходів, спрямованих на допомогу молоді в цьому процесі. Це знайшло відображення, зокрема, в розділах у колективних монографіях “Особистісний вибір: психологія відчаю та надії”, “Життєві домагання особистості”, у науково-практичному посібнику “Запобігання емоційному вигоранню в сім’ї як фактор гармонізації сімейних взаємин” та методичних рекомендаціях “Формування в молоді настанов на здоровий спосіб життя”, у статтях у провідних фахових виданнях.

З`ясовано соціально-психологічні передумови особистісного самоздійснення молоді в сім’ї. Шлюбно-сімейні стосунки вперше досліджено як результат активної діяльності суб’єкта, спрямованих на самоконструювання, побудову власного майбутнього в сімейній сфері життя. Проаналізовано взаємовплив основних передумов особистісного самоздійснення в сім’ї, з’ясовано зв’язок між ними та якістю самоздійснення особистості в сім’ї. Досліджено чинники, що сприяють та перешкоджають цьому процесу. Глибше вивчено особливості впливу шлюбної залежності, сімейних стресів та криз на функціонування сімейної структури та окремих членів родини.

Практичне значення роботи визначається її спрямованістю на розробку індивідуальних та групових технологій оптимізації самоздійснення в сімейній сфері і полягає у можливості використання отриманих даних у викладенні курсу з психології та соціальної роботи у вищих навчальних закладах, в консультативній та корекційній роботі центрів психологічної допомоги, соціально-психологічних служб, психологів системи освіти.