Ви є тут

Стратегія збереження біорізноманіття автотрофної компоненти річкових екосистем Полісся


Номер роботи - M 72 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


 Стратегия сохранения биоразнообразия автотрофной компоненты речных экосистем ПолесьяШелюк Ю.С., Корнейчук Н.Н Biodiversity Preservation Strategy of Autotrophic Component in Polissya River EcosystemsShelyuk Yu.S., KorneychukN.N.


 

Автори: Шелюк Ю.С., к.б.н.,  Корнійчук Н.М., к.б.н.

 

Представлена Житомирським державним університетом імені Івана Франка

 

Авторами проведена інвентаризаціяавтотрофної компоненти річкових екосистем Полісся, на основі якої створено електронну базу даних, що включає структурно-функціональні показники розвитку водоростевих угруповань поліських річок: Тетерів, Гуйва, Ірша, Здвиж, Гнилоп’ять, Дубовець, Кам’янка, Таль, Здвиж, Путятинка, Лісова, включно зі створеними на них водосховищами.

Виявлено понад тисячу видових та внутрішньовидових таксонів водоростей, із них більше половини - вперше. Знайдено нові для Українського Полісся таксони, які доповнюють дані щодо флори континентальних вод України.   Зроблена оцінка якості водного середовища поліських річок за сапробіологічними характеристиками індикаторних видів фітопланктону і фітомікроперифітону.

Встановлені закономірності відгуку водоростевих угруповань річкових екосистем на вплив природних та антропогенних чинників, що є підставою для використання біоіндикаційних можливостей альгофлори для оцінки якості водного середовища, прийняття управлінських рішень стосовно розробки та реалізації заходів, спрямованих на збереження та відтворення його біорізноманіття.

 

Кількість публікацій: 60   статей,в т.ч. 21 - в реферованих журналах.  Загальний індекс цитування робіт (згідно баз даних Scopus) складає 123.