Ви є тут

Створення універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки


Номер роботи - P 47 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Создание универсальных транспортных  судов и средств океанотехники


Авторы:


Рыжков С.С., Блинцов В.С.,Егоров Г.В., Жуков Ю.Д., Квасницкий В.Ф., Кошкин К.В., Кривцун И.В., Некрасов В.А., Cеврюков В.В., Солониченко Ю.В.


 


 


 


Creating unіversal vehiclesships and ocean engineeringvehicles 


Authors:


Ryzhkov S.S., Blintsov V.S., Yegorov G.V., Zhukov J.D.Kvasnitsky V.F., Koshkin K.V., Krivtsun I.V., Nekrasov V.А.,


Sevryukov V.V., Solonichenko J.V.


 

Автори:

Рижков С.С., Блінцов В.С., Єгоров Г.В., Жуков Ю.Д., Квасницький В.Ф., Кошкін К.В.,

Крівцун І.В., Нєкрасов В.О., Cеврюков В.В., Солоніченко Ю.В.

 

Представлено Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова

 

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему загальнодержавного значення – розроблено наукові, методологічні, конструкторські і технологічні засади створення та серійного виготовлення універсальних транспортних суден і засобів океанотехніки, на вітчизняних та зарубіжних верфях побудовано більше 180 суден і 20 засобів океанотехніки.

Розроблено наукові засади та методологію проектування універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки нового покоління для внутрішнього, змішаного та необмеженого районів плавання в широкому діапазоні вантажопідйомності, що дає змогу створювати проекти суден та засобів океанотехніки на сучасному світовому рівні та забезпечувати розвиток України як морської держави.

Розроблено і впроваджено вітчизняну нормативно-законодавчу базу забезпечення надійності суден, охорони навколишнього середовища і людського життя на морі, програмні комплекси дослідницького проектування і передконтрактного опрацьовування проектів, сучасне басейнове дослідницьке обладнання.

Про світовий рівень свідчить виготовлення за проектами авторів суден та засобів океанотехніки на верфях в Туреччині, Росії, Китаї, В’єтнамі, Болгарії, Німеччині тощо. Загальний підтверджений економічний ефект від впровадження результатів роботи перевищив 1138 млн. грн.

 

Наукові результати опубліковано у 23 монографіях , понад 600 статтях. Новизну технічних рішень захищено   понад 50 патентами,  в т.ч. в Росії,  США,  Німеччини Франції. За даною тематикою захищено 9  докторських та 27 кандидатських дисертацій.

 

Громадське обговорення роботи  відбулося в  Одеському національному морському університеті 31 серпня 2011 року.