Ви є тут

Створення високоефективних систем електрозабезпечення космічних апаратів нового покоління


Номер роботи - P 20 ПОДАНА

Автори:


 Создание высокоеффективных  систем электрообеспечения космических аппаратов нового поколенияАвторы:Безручко К.В., Борщов В.М., Замирец Н.В., Замирец О.Н., Листратенко А.М., Перекопский И.Т., Романовский А.В., Семенов Л.П., Туркин И.Б., Шовкопляс Ю.А. Science and technical basis of development, manufacturing and exploitation of space vehicles electro supply systemsAuthors:Bezruchko K., Borshchov V., Zamirets M., Zamirets O., Listratenko O., Perekopskiy I., Romanovskiy O., Semenov L.,TurkinI., Shovkoplyas Yu.


 

Автори:

Безручко К.В., Борщов В.М.,Замірець М.В.,Замірець О.М.,Лістратенко О. М.,

Перекопський І.Т., Романовський О.В, Семенов Л.П., Туркін І. Б., Шовкопляс Ю.А.

 

Представлена Державним підприємством «Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування».

 

Зусиллями авторського колективу в Україні створено сучасні і конкурентоспроможні системи електрозабезпечення космічних апаратів різного призначення.

Наукова новизна роботи полягає в розробці інноваційного способу виготовлення арсенід-галієвих та кремнієвих модулів сонячних батарей на гнучкому лакофольговому алюміній-поліамідному діелектрику, в комплексному підході до одержання математичних моделей джерел і накопичувачів енергії та в систематизованому теоретичному та експериментальному дослідженні дифузійних процесів з твердотільних джерел та рідинорозчинних композицій разом з процесами зовнішнього гетерування.

Виконані авторами розробки дозволили досягти питомої потужності вітчизняних сонячних батарей по площі – (190-380) Вт/м2 і питомої потужності по масі (100-180) Вт/кг, що відповідає світовому рівню.

В умовах космічного польоту реалізовані нові системи космічних виробів малого класу (,,Мікрон”, ,,Січ-2”, ,,EgyptSat-1”) . Економічний ефект  від впровадження роботи склав понад 17  млн. грн.

 

Наукові результати опубліковано у 3 монографіях, 77 статтях. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 3 авторськими свідоцтвами і патентами Захищено 2 докторські  та 5  кандидатських  дисертацій.