Ви є тут

Сучасні технології комплексної розробки вугільних родовищ України в гірничо-геологічних умовах відпрацювання тонких та надтонких пластів


Номер роботи - P 25 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Современные технологии комплексной разработки угольных месторождений Украины в горно-геологических условиях отработки тонких и сверхтонких пластов


Авторы:


Вивчаренко А.В., Вялый К.И., Гречушкин В.В., Демченко А.П., Ковалевская И.А., Копылов А.П., Кузьменко А.Н., Мартовицкий А.В., Черватюк В.Г., Чередниченко Ю.Я.


 


 


 


Modern technologies of complex development of Ukraine’s coal deposits under mining-geological conditions of thin and very thin seams mining


Authors:


VivcharenkoO.V., VyalyyK.I., GrechushkinV.V., DemchenkoA.P.,KovalevskaI.A., KopylovO.P., KuzmenkoO.M., MartovytskyyA.V., ChervatyukV.G., CherednichenkoY.Y.


 

Автори:

Вівчаренко О.В., В’ялий К.І., Гречушкін В.В., Демченко А.П., Ковалевська І.А.,

Копилов О.П., Кузьменко О.М., Мартовицький А.В., Черватюк В.Г., Чередніченко Ю.Я.

 

Представлена ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля».

 

    Шляхом створення і впровадження сучасних технологій на базі запропонова­них комплексних інновацій авторами вирішено одну з головних науково-технічних проблем енергетичної безпеки України - радикальне підвищення ефе­ктивності видобутку вугілля з тонких та надтонких пластів, що залягають в най­складніших у світі умовах Західного та Центрального Донбасу і складають по­над 80 % геологічних запасів України.

     Встановлено параметри технологічних схем розробки пластів за довжиною лав і виїмкових стовпів, що вдвічі більші вітчизняних і еквівалентні світовим на­віть для середньої потужності пластів, а також базуються на використанні висо­коефективної техніки і найсучасніших технологій високого рівня безпеки.

    Отримано нові закономірності динаміки гірського тиску в складних сполу­ченнях кріплень очисних і підготовчих виробок у нестійкому шаруватому масиві з відображенням фізичного процесу з використанням тривимірних моделей, що є складовими операційного управління технологією видобувних робіт.

     Показники ефективності праці та зростання заробітної платні від впрова­дження комплексної технології розробки родовищ вугілля перевищують вітчиз­няні до 5 разів при скороченні обсягу гірничих виробок у 2,7 рази, що відповідає світовому рівню.

    Запропоновані новітні інноваційні технології видобутку вугілля готові для їх всеосяжного впровадження у вугільну галузь. Одинадцять шахт ДТЕК забезпе­чують понад 40 % енергетичного вугілля від загальнодержавного обсягу видобу­тку, поєднуючи інтереси держави, суспільства і бізнесу.

   Загальний економічний ефект від використання розробок авторів перевищує 3 млрд. грн.

    Наукові результати роботи відображено у 20 монографіях, 107 статтях. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 19 авторсь­кими свідоцтвами та патентами. За даною тематикою захищено 4 докторсь­ких і 9 кандидатських дисертацій.

   Громадське обговорення роботи відбулося   в  Донецькому національному технічному університеті  на засіданні вченої ради 30 серпня 2011 року об 11 годині.