Ви є тут

Синтез та термічні перетворення гетерометальних акваамінофосфатів


Номер роботи - M 12 НАГОРОДЖЕНА

 

Автори: Савченко Д.А., к.х.н.,  Прокопчук Н.М., к.х.н.

 

Представлена Національним університетом біоресурсів і природокористування України.

 

Метою роботи є вивчення умов одержання нових індивідуальних подвійних і потрійних аквоаміномоно-, ди- і монодифосфатів d-металів, а також твердих розчинів заміщення на їхній основі, дослідження умов утворення фосфатних систем; з’ясування особливостей термічних перетворень цих сполук при динамічному режимі нагрівання з встановленням температурних інтервалів утворення дегідратованих речовин; вивчення деяких фізико-хімічні властивостей та можливості практичного використання.

Вивчено умови виділення із розчину і синтезувано 125 нових аквоамінофосфатів та системи аквааміномонофосфатів перехідних d-металів. Досліджено склад та будову одержаних речовин методами хімічного, ІЧ спектроскопічного та рентгенофазового аналізу.

Проведено термічні дослідження одержаних речовин у динамічному ре­жимі нагрівання і скласти схеми послідовності їхніх термічних перетворень.  Досліджено біологічну активність сполук і можливості їхнього практичного використання.

Положення та висновки роботи можуть бути основою для подальшої розробки нових біологічно-активних фосфатів, що можуть використовуватись у сільському та лісовому господарстві, продукти термолізу акваамінофосфатів можуть слугувати неорганічними люмінофорами, пігментами тощо.

 

Кількість публікацій: 71,в т.ч.21 стаття та 50 патентів.