Ви є тут

Синтез та термічні перетворення гетерометальних та змішаноаніонних акваамінофосфатів купруму (ІІ), цинку, ніколу (ІІ) та кадмію


Номер роботи - M 70 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


 Савченко Д.А. SavchenkoD.A


 

Автор: Савченко Д. А., к.х.н.

 

Представлена Національним університетом біоресурсів і природокористування України

 

Метою роботи є вивчення умов одержання і термічні перетворення твердих аквааміномонофосфатів купруму(ІІ), цинку, ніколу(ІІ) і кадмію, що відносяться до подвійних і потрійних солей за складом катіонів, твердих аквааміномоно-дифосфатів купруму(ІІ), цинку, ніколу(ІІ) і кадмію, що відносяться до змішаних солей за складом аніонів та подвійних і потрійних солей за складом катіонів, а також встановлення їх складу, структури та властивостей.

 Автором вивчено методи синтезу акваамінофосфатів купруму(ІІ), цинку, ніколу(ІІ) і кадмію різного катіонного та аніонного складу, встановлено умови виділення твердих сполук із водно-аміачних розчинів моно- і дифосфатів Cu2+, Zn2+, Ni2+, Cd2+, виконано хімічний, ІЧ-спектроскопічний і рентгенофазовий аналіз (РФА) одержаних твердих речовин для визначення їхнього складу та будови, вивчено закономірності процесів, що протікають при нагріванні отриманих фосфатів і складені схеми їхніх термічних перетворень на основі даних кількісних вимірювань, встановлено склад кінцевих фаз термічного розкладу акваамінофосфатів, досліджено біологічну активність та люмінесцентні властивості деяких акваамінофосфатів та продуктів їх термообробки.

Досягнуті результати досліджень можуть стати основою для подальшої розробки нових біологічно-активних фосфатів, що можуть використовуватись у сільському та лісовому господарстві, продукти термолізу акваамінофосфатів можуть слугувати неорганічними люмінофорами.

 

Кількість публікацій:  42  статі, 29 патентів.