Ви є тут

Забезпечення тактико-технічних характеристик високонадійних форсованих двигунів та військової техніки


Номер роботи - P 43 ПОДАНА

Автори:


 .«Обеспечение технических и тактико-технических характеристик высоконадежных форсированных двигателей и военной техники»Авторы: Ткачук Н.А., Кравченко С.А., Бруль С.Т., Подчерняева И.А., Дьяченко С.С., Посвятенко Э.К., Витченко  В.И.,Гончаров В.Г., Климова Е.П., Бобров Н.И.  «Technical and performance characteristics providing for high reliability forced engines and military technology»Authors: ТкаchukМ.А., Кravchenко S.О., BrulS.T., PodchernyajevaI.O., Djachenko S.S., PosvjatenkoЕ.К., VitchenkoV.I., GoncharovV.G., KlymovaО.P., BobrovМ.І.


 

Автори:

Ткачук М.А., Кравченко С.О., Бруль С.Т., Подчерняєва І.О., Д’яченко С.С.,

 Посвятенко Е.К., Вітченко В.І., Гончаров В.Г., Клімова О.П., Бобров М.І.

 

Представлена Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут».

Розроблено концепцію узагальненого параметричного опису складних механічних систем, методи аналізу фізико-механічних процесів та метод синтезу конструктивних параметрів і нових технологій зміцнення для забезпечення заданого ресурсу деталей машинобудівних конструкцій на прикладі агрегатів тепловозів.

Розроблено методи розрахунково-експериментального обґрунтування параметрів зон дискретного зміцнення високонавантажених деталей на основі результатів лабораторних досліджень мікроструктури металу, мікротвердості, жорсткості, триботехнічних параметрів та втомної міцності.

Створено і впроваджено технологію дискретного зміцнення приповерхневого шару деталей машин, що позбавлена недоліків існуючих технологій (короблення, розтріскування, велика тривалість процесу зміцнення, залишкові деформації та напруження) і потребує витрат в 6–8 разів менших, ніж у традиційних технологіях. Крім того, технологія дає ефект одночасного покращення трибологічних характеристик та показників міцності оброблюваних деталей.

Застосування запропонованої технології зміцнення (в першу чергу – колінчастих валів двигунів) дає змогу для тепловозів на 40 % підвищити ресурс з одночасною економією витрат на 70 % та скороченням часу на 80 %.

Економічний ефект від впровадження роботи складає  970,0 млн. грн. на рік.

 

Наукові результати опубліковано у 10  монографіях,  3 підручниках. Новизну технічних рішень захищено  77 авторськими свідоцтвами і патентами (5 міжнародних). За даною тематикою захищено 5 докторських, 49 кандидатських дисертацій.