Ви є тут

Змінність активних ядер галактик як джерело інформації про їх будову


Номер роботи - M 65 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Переменность активных ядер галактик как источник информации об их строении”


Федоровой Е. В.


 


Variabilty of Active Galactic Nuclei as a source of an information  about their structure


Fedorova О. V.


 

Автор:Федорова О.В., к.ф.-м.н.

 

Представлена Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

 

Цикл робіт присвячено дослідженню змінності активних ядер галактик (АЯГ) як джерела інформації про їхню будову і має на меті комплексне дослідження властивостей активних ядер галактик за їх спостережною змінністю, зумовленою різними причинами, та визначення параметрів будови АЯГ за цією змінністю.

Значну увагу приділяється аналізу причин змінності та відокремленню власних варіацій блиску в різних областях спектру, спричинених змінами внутрішніх умов самого АЯГ, від змінності, викликаної впливом міжгалактичного середовища, а також змінності форми спектру АЯГ в жорсткому рентгенівському діапазоні.

 Промодельовано криві блиску квазара Q2237+0305, змінність якого зумовлена подіями гравітаційного мікролінзування, оцінено розміри центральної частини квазара. Оброблено рентгенівські дані спостережень INTEGRAL, XMM-Newtonта Swift16 АЯГ (NGC4388, NGC4945, Q0957+561, Q2237+0305, вибірки 11 радіогучних квазарів із червоним зміщенням z>1, блазара 3C 454.3).

Промодельовано спектри, одержано параметри припасування (фотонні індекси, густини поглинаючої речовини та ін.). Криві блиску NGC4388, NGC4945, 3C 454.3 демонструють змінність на часових масштабах місяців, яка у NGC4388 та NGC4945 в різних діапазонах спектру носить незкоррельований характер.

Результати є значимими для теорії будови АЯГ і подальшої еволюції наукових уявлень про процеси, які грають визначну роль у „центральній машині” активного ядра.


Кількість публікацій: 22,в т.ч. 1 монографія, 8  статей, 13 тез доповідей.