Ви є тут

допущена до участі, Премії Президента, 2019

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M1 Унікальні властивості наноструктурних матеріалів для низькотемпературних термофотоемісійних перетворювачів енергії (Кількість коментарів: 7)
M3 Оптимізація конструкцій вантажних вагонів (Кількість коментарів: 50)
M7 Нові методи аналізу крайових задач у функціональних просторах (Кількість коментарів: 8)
M8 Теоретичні засади прогнозування та попередження несанкціонованого доступу в спеціальних інформаційних мережах (Кількість коментарів: 22)
M9 Система захисту та попередження руйнування резервуарів у критичних умовах експлуатації (Кількість коментарів: 7)
M10 Моделі та методи структурно-функціональної самоорганізації безпроводових інфокомунікаційних мереж (Кількість коментарів: 21)
M13 Математичне та комп’ютерне моделювання оптимізаційних задач розміщення тривимірних об’єктів з урахуванням технологічних обмежень (Кількість коментарів: 5)
M16 Квантові ефекти взаємодії в наносистемах (Кількість коментарів: 5)
M18 Апріорні оцінки для еволюційних систем (Кількість коментарів: 14)
M26 Новітні сцинтиляційні матеріали на основі оксидних сполук, активовані тривалентними елементами (Кількість коментарів: 47)
M28 Збільшення ресурсу експлуатації зварних з'єднань енергетичного обладнання сучасних енергоблоків ТЕС (Кількість коментарів: 18)
M29 Моделювання системи соціальних комунікацій "розумного" міста (Кількість коментарів: 33)
M35 Розробка та впровадження інноваційних технологій виготовлення виробів наукоємного машинобудування з шаруватих металевих та металокерамічних матеріалів (Кількість коментарів: 12)
M39 Технологія глибинного навчання для задач супутникового моніторингу земного покриву (Кількість коментарів: 12)
M44 Конструктивне забезпечення надійності складних будівельних систем: безпековий аспект (Кількість коментарів: 21)
M47 Розробка термоелектричних приладів для медицини (Кількість коментарів: 41)
2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номер Назва роботи Презентація
M11 Науково-технічні та управлінські підходи до підвищення енергоефективності будівель (Кількість коментарів: 21)
M19 Методи і засоби контролю якості палив та підвищення ефективності їх спалювання (Кількість коментарів: 26)
M21 Фізіологічна стійкість рослин в культурфітоценозах промислових міст (Кількість коментарів: 39)
M24 Ресурсовідновлювальні енергокомплекси глибокої утилізації теплоти з низькотемпературними конденсаційними поверхнями (Кількість коментарів: 38)
M38 Енергоефективні електротехнічні комплекси з моніторингом та керуванням робочими параметрами (Кількість коментарів: 18)
M42 Наукові основи ефективної інтеграції електротранспорту в інфраструктуру населених пунктів України (Кількість коментарів: 28)
M49 Комбіновані акумулятори енергії на основі фазоперехідних органічних сполук з покращеною теплопровідною структурою (Кількість коментарів: 28)
3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M2 Нові високоефективні методи очищення води від розчинних та нерозчинних полютантів (Кількість коментарів: 33)
M15 Роль генетичних, кардіогемодинамічних і метаболічних механізмів у розвитку коморбідної патології – гіпертонічної хвороби та цукрового діабету 2 типу (Кількість коментарів: 10)
M22 Керований синтез біонанокомпозитів, їх структура та морфологія (Кількість коментарів: 8)
M34 Інноваційні технології харчових продуктів спеціального призначення в контексті продовольчої безпеки України (Кількість коментарів: 5)
M40 Серцево-судинні події та якість життя у хворих на фібриляцію-тріпотіння передсердь (Кількість коментарів: 35)
M51 Експресія та міжмолекулярні взаємодії білків родин інтерсектинів та верпролінів, задіяних в метастазуванні ракових клітин (Кількість коментарів: 3)
M55 Особливості репродукції вірусів герпесу в умовах змішаної інфекції та розробка перспективних засобів антивірусної дії (Кількість коментарів: 27)
4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M4 Державна фінансова політика суспільного розвитку (Кількість коментарів: 28)
M6 Цивілізаційний вимір національного державотворення: адаптація державної служби України до стандартів Європейського Союзу (Кількість коментарів: 84)
M12 Інноваційна діяльність підприємств: стимулювання і мотивування (Кількість коментарів: 5)
M23 Стратегія профілактики наркозалежності у військових навчальних закладах (Кількість коментарів: 7)
M25 Мотивування процесуальних рішень слідчого (Кількість коментарів: 2)
M27 Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів (Кількість коментарів: 80)
M31 Моральні засади правомірної поведінки (Кількість коментарів: 56)
M32 Формування професійних компетентностей вчителя математики за допомогою хмарного сервісу СoСalc (Кількість коментарів: 40)
M41 Розвиток людського потенціалу системи охорони здоров’я України за умов внутрішніх трансформацій і глобальних викликів (Кількість коментарів: 8)
M46 Теорія і практика запобігання корупції в органах Національної поліції України: адміністративно-правове дослідження (Кількість коментарів: 82)
M52 Детермінанти розвитку біржового ринку агропродовольчої продукції в Україні (Кількість коментарів: 106)
M54 Юридичні факти в доктрині приватного права України (Кількість коментарів: 54)
M60 Концептуальні засади сталого розвитку соціально-економічних систем (Кількість коментарів: 68)
5. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
Номер Назва роботи Презентація
M33 Хвороби сої: діагностика, біоконтроль, профілактика (Кількість коментарів: 24)
M37 Модель оптимального шару грунту для опрацювання технологій та знарядь передпосівного обробітку (Кількість коментарів: 20)
M50 Системне обґрунтування структури і використання технологічних комплексів машин для збирання та післязбиральної обробки врожаю зернових культур (Кількість коментарів: 15)
M57 Створення селекційного матеріалу кукурудзи за ознаками посухостійкості та підвищеного вмісту каротиноїдів в зерні (Кількість коментарів: 13)