Ви є тут

Премії Президента

3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M28 Генетична гетерогенність та оптимізація лікування виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки в дітей (Кількість коментарів: 13)
M29 Прогнозування ефективності системного лікування метастатичного раку молочної залози у хворих в менопаузі (Кількість коментарів: 12)
M29 Нові аспекти щодо біологічної ролі клітинного пріона в організмі (Кількість коментарів: 0)
M29 Вогнегасна речовина для підвищення ефективності роботи систем водяного пожежогасіння висотних будинків (Кількість коментарів: 0)
M29 Метаболічна інженерія дріжджів з метою конструювання ефективних продуцентів біологічно активних сполук та біопалива (Кількість коментарів: 9)
M29 Пригнічення злоякісності пухлинних клітин як шлях підвищення ефективності терапії онкологічних хворих (Кількість коментарів: 14)
M30 Метаболітний, білковий та фітогормональний статус бобово-ризобіальних систем як потенційний маркер адаптивних реакцій до стресових чинників навколишнього середовища (Кількість коментарів: 11)
M30 Гігієнічна оцінка біобезпеки при одержанні та застосуванні наносрібла (Кількість коментарів: 11)
M30 Підвищення стійкості бобово-ризобіального симбіозу сої до дії посухи (Кількість коментарів: 5)
M30 Бактеріальні біоплівки як форма взаємодії бактерій із навколишнім середовищем (Кількість коментарів: 19)
M31 Цикл наукових праць «Наукові основи біоконверсії відходів агропромислового комплексу вищими грибами та використання її продуктів у функціональному харчуванні» (Кількість коментарів: 23)
M31 Цикл наукових праць “Удосконалення методів синтезу функціональних наночастинок срібла та вивчення їх фізико-хімічних характеристик і механізмів біологічної дії” (Кількість коментарів: 0)
M32 Дисфункції іонних каналів: від молекулярних механізмів до новітніх стратегій корекції (Кількість коментарів: 46)
M32 Цикл наукових праць "Фундаментальні основи створення нових поліфункціональних наноматеріалів з інтерфероногенною та противірусною активністю" (Кількість коментарів: 14)
M34 Хемографічний метод візуалізації гетерогенних процесів малої і надмалої інтенсивності (Кількість коментарів: 0)
M34 Інноваційні технології харчових продуктів спеціального призначення в контексті продовольчої безпеки України (Кількість коментарів: 5)
M35 Клініко-рентгенологічні та імуногенетичні особливості виникнення рецидиву туберкульозу легень (Кількість коментарів: 20)
M36 Діагностика та лікування ішемічної хвороби серця з діастолічною дисфункцією міокарда у хворих хронічним обструктивним захворюванням легень (Кількість коментарів: 1)
M36 Синтез, характеристика та вивчення металовмісних макроциклічних комплексів (Кількість коментарів: 3)
M36 Підвищення якості та безпеки яблучного соку для дитячого і дієтичного харчування (Кількість коментарів: 3)
M37 Тяжкі негоспітальні пневмонії різної етіології: клінічні, диференційно-діагностичні та прогностичні критерії (Кількість коментарів: 0)
M39 Біотехнологічна методика лікування дегенеративно-дистрофічних ушкоджень хрящової тканини міжхребцевих дисків (Кількість коментарів: 2)
M39 Цикл наукових праць "Формування та реалізація змісту біологічної компоненти природничої освіти учнів" (Кількість коментарів: 14)
M39 Безцементне ендопротезування кульшового суглоба в залежності від форми каналу стегнової кістки (Кількість коментарів: 15)
M39 Молекулярні механізми регуляції міжклітинних взаємодій (Кількість коментарів: 10)
M40 Серцево-судинні події та якість життя у хворих на фібриляцію-тріпотіння передсердь (Кількість коментарів: 35)
M40 Цикл наукових праць "Дослідження відтворення популяцій коропових риб та шляхів рибогосподарської експлуатації Запорізького водосховища" (Кількість коментарів: 21)
M41 Флуоровмісні амінокислоти, аміни та діазоалкани: синтез та застосування в медичній хімії і агрохімії (Кількість коментарів: 23)
M41 Неорганічні іоніти нового покоління для селективної сорбції іонів-токсикантів (Кількість коментарів: 22)
M43 Біопрепарат комплексної дії РИЗОГУМІН у сучасних технологіях вирощування бобових культур (Кількість коментарів: 7)
M44 Цикл наукових праць "Синтез та властивості перспективних біологічно активних субстанцій – нітрогеновмісних естерів тіосульфокислот" (Кількість коментарів: 1)
M44 Оптимізація хірургічного лікування хворих на вікову катаракту (Кількість коментарів: 13)
M44 Цикл наукових праць "Структурні особливості взаємодії купрум(І) галогенідів з функціональними похідними термінальних алкінів" (Кількість коментарів: 0)
M45 Нові сполуки з рослинних флаваноїдів та субстанцій наночастинок срібла та золота (Кількість коментарів: 13)
M47 Неінвазивна оцінка пружно-еластичних властивостей артерій та камер серця (Кількість коментарів: 14)
M47 Цикл наукових праць "Проблема біорізноманіття перлівницевих (mollusca, bivalvia, unionidae) в умовах антропогенної трансформації гідроценозів України" (Кількість коментарів: 0)
M47 Роль цитоскелету в опосередкуванні дії абіотичних факторів на рослинну клітину (Кількість коментарів: 1)
M48 Клініко-морфологічне обґрунтування комплексного лікування патологічних рубців, що локалізовані в ділянках голови та шиї (Кількість коментарів: 31)
M48 Роль цитоскелету в опосередкуванні дії абіотичних факторів на рослинну клітину (Кількість коментарів: 8)
M48 Розробка та застосування технологій in vitro для розмноження і збереження біологічного різноманіття (Кількість коментарів: 6)
M49 Вдосконалення хірургічного лікування хворих на рак ободової кишки шляхом впровадження мультимодальної програми швидкого відновлення (Кількість коментарів: 0)
M49 Діагностика вугільних пластів за параметрами масопереносу флюїдів у вугіллі (Кількість коментарів: 0)
M49 Особливості біорізноманіття ґрунтової мікрофлори забруднених радіонуклідами територій та її вплив на доступність радіонуклідів рослинам (Кількість коментарів: 25)
M50 Створення нового оригінального лікарського засобу на основі дослідження синтетичних, фізико-хімічних та біологічних властивостей похідних 4-моно- та 4,5-дизаміщених 1,2,4-тріазол-3-тіону (Кількість коментарів: 11)
M51 Експресія та міжмолекулярні взаємодії білків родин інтерсектинів та верпролінів, задіяних в метастазуванні ракових клітин (Кількість коментарів: 3)
M51 Конструювання арилзаміщених гетероциклічних сполук з біологічною активністю та для потреб оптоелектроніки (Кількість коментарів: 17)
M52 Цикл наукових праць "Створення та апробоція високоефективних флуоресцентних зондів для медико-біологічних досліджень" (Кількість коментарів: 12)
M53 Роль диспластичних деформацій кісткових компонентів колінного суглоба у формуванні гонартрозу, прогноз його розвитку (Кількість коментарів: 19)
M54 Вплив брасиностероїдів на стійкість рослинної складової природних екосистем (Кількість коментарів: 1)
M55 Клітинно-молекулярні механізми коригувальної дії вітаміну D3 за глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу (Кількість коментарів: 8)
M55 Ефекти вихрових імпульсних магнітних полів на вищі центри вегетативної регуляції (Кількість коментарів: 0)
M55 Особливості репродукції вірусів герпесу в умовах змішаної інфекції та розробка перспективних засобів антивірусної дії (Кількість коментарів: 27)
M56 Прісноводні молюски фауни України: поширення, сучасний стан популяцій, біоценотичні зв’язки, проблеми збереження різноманіття (Кількість коментарів: 0)
M56 Цикл наукових праць "Нові біологічно активні полімерні матеріали для застосування в медицині" (Кількість коментарів: 0)
M56 Активність антиоксидантних ферментів та інтенсивність оксидативного стресу при застосуванні кластерних сполук ренію з алкільними лігандами як протипухлинних засобів (Кількість коментарів: 0)
M57 Цикл наукових праць "Епігенетичні основи і причини взаємозв’язку диференціації клітин, канцерогенезу та старіння" (Кількість коментарів: 1)
M57 Цикл наукових праць "Віруси лікарських рослин та їх шкодочинний вплив на якість сировини для фітопрепаратів в Україні" (Кількість коментарів: 20)
M58 Цикл наукових праць "Збереження біорізноманіття рідкісних видів рослин у природі і в культурі in vitro: еколого-фізіологічний та молекулярно-генетичний підходи (на прикладі роду Gentiana L.)" (Кількість коментарів: 31)
M58 Цикл наукових праць "Роль молекулярних структур клітин та мікроорганізмів в формуванні імунорезистентності організму в нормі та при патології" (Кількість коментарів: 8)
M58 Метод визначення розміру крововтрати при гострих та масивних кровотечах різного етіопатогенезу (Кількість коментарів: 0)
M59 Створення високопродуктивної інфраструктури в грід для досліджень конформаційних змін біополімерів (Кількість коментарів: 22)
M60 Створення нових наноструктурованих цеолітних та бінарних вуглецьвмісних систем різного функціонального призначення (Кількість коментарів: 11)
M60 Цикл наукових праць "Як Doratomyces stemonitis метаболізує бензоксазолінони (БОА), його похідні та продукти детоксифікації" (Кількість коментарів: 0)
M61 Цикл наукових праць "Направлений синтез біологічно-важливих оксазагетероциклічних та відкритих гетероатомних структур на основі епоксидних сполук" (Кількість коментарів: 19)
M61 Біологічні властивості стовбурових клітин тварин та перспективи їх застосування у ветеринарній медицині (Кількість коментарів: 4)
M62 Наукові засади збереження і відновлення флористичного різноманіття (Кількість коментарів: 21)
M63 Основи технології гетерогенно-каталітичного синтезу акрилатних мономерів методом альдольної конденсації (Кількість коментарів: 9)
M63 Використання мініінвазивних втручань під ультразвуковою навігацією при захворюваннях підшлункової залози, ускладненої обмеженими скупченнями рідини (Кількість коментарів: 4)
M63 Цикл наукових праць "Вплив домішок (HgX, Ga2X3, Er2X3, X=S, Se) на структуру та оптичні властивості халькогенідних стекол на базі GeX2 (Кількість коментарів: 0)
M64 Патогенез і нові технології діагностики та лікування найпоширеніших захворювань органів травлення (Кількість коментарів: 10)
M64 Нові шляхи кардіопротекції при артеріальній гіпертензії і старінні (Кількість коментарів: 12)
M66 Стратегія оптимізації функціональних параметрів халькогенідних та галогенхалькогенідних матеріалів (Кількість коментарів: 6)
M67 Структура нанокомпозиційних матеріалів на основі алюмінію в рідкому та загартованому стані (Кількість коментарів: 2)
M67 Конформаційна гнучкість циклів як новий вимір ароматичності: роль структурних факторів (Кількість коментарів: 9)
M67 Фазові рівноваги в системах оксидів церію, цирконію, гафнію та лантаноїдів (Кількість коментарів: 2)
M69 Поліоксовольфрамати з двозарядними катіонами s-, p- та d-металів (Кількість коментарів: 0)
M69 Особливості професійного психофізіологічного добору осіб, діяльність яких пов’язана з підвищеною небезпекою (Кількість коментарів: 10)
M70 Синтез та властивості 2-тіоксопіридин-3-карбоксамідів (Кількість коментарів: 0)
M70 Синтез та термічні перетворення гетерометальних та змішаноаніонних акваамінофосфатів купруму (ІІ), цинку, ніколу (ІІ) та кадмію (Кількість коментарів: 4)
M70 Наукові засади створення нових жароміцних сплавів титану, ніобію та молібдену, зміцнених боридами (Кількість коментарів: 0)
M71 Морфофункціональні особливості острівцевого апарату підшлункової залози в залежності від її фіброзної трансформації при хронічному панкреатиті (Кількість коментарів: 0)
M72 Адаптивні стратегії стійкості видів роду Мagnolia L. при інтродукції в Україні (Кількість коментарів: 1)
M73 Створення високотехнологічних композиційних матеріалів для роботи в екстремальних умовах та потреб аерокосмічної промисловості (Кількість коментарів: 12)
M74 Створення нових наноструктурованих цеоліт- та вуглецьвмісних матеріалів для процесів і технологій сталого розвитку (Кількість коментарів: 3)
M74 Цикл наукових праць "Нові лантанідвмісні комплекси з ациклічними та макроциклічними лігандами як базові сполуки для люмінесцентних випромінювачів широкого спектру дії" (Кількість коментарів: 0)
M74 Цикл наукових праць "Нанокомпозиційні електрокаталізатори для керованого синтезу ветеринарних препаратів і реалізації екологічно безпечних технологій" (Кількість коментарів: 16)
M75 Розробка та створення нового лікарського засобу на основі похідного адамантану для терапії гострої ішемії головного мозку та серця (Кількість коментарів: 19)
M75 Цикл наукових праць "Механічне пошкодження клітин в області субевтектичних температур та його вплив на життєздатність біологічних об’єктів, що кріоконсервуються" (Кількість коментарів: 0)
M76 Цикл наукових праць "Нові дані про механізм формування фібринового каркасу тромбу, рання діагностика загрози тромбоутворення та низькомолекулярні інгібітори цього процесу" (Кількість коментарів: 13)
M77 Молекулярні механізми коригувальної дії нікотинаміду та холекальциферолу за метаболічних порушень індукованих цукровим діабетом (Кількість коментарів: 19)
M77 Розробка та впровадження екологічно безпечного вітчизняного дезінфектанату бровадез плюс (Кількість коментарів: 11)
M77 Цикл наукових праць "Дослідження та оптимізація фізичних властивостей плівок халькогенідів цинку та кадмію для використання у сонячній енергетиці" (Кількість коментарів: 0)
M77 Цикл наукових праць "Фундаментальні та прикладні аспекти ефективної взаємодії мікроорганізмів і рослин у сучасних агроекосистемах" (Кількість коментарів: 22)
M77 Цикл наукових праць "Молекулярний дизайн і застосування арилпохідних п’яти- і шестичленних гетероциклів та ізокумаринів" (Кількість коментарів: 13)
M78 Цикл наукових праць "Молекулярно-біологічні регуляторні механізми мембрани лімфоцитів в індукції протективного імунітету" (Кількість коментарів: 7)
M79 Гемомікроциркуляторне русло шлунка в нормі і під дією метилтретбутилового ефіру (Кількість коментарів: 0)
M79 Етапне хірургічне лікування постраждалих із політравмою (Кількість коментарів: 0)
M79 Цикл наукових праць "Молекулярні механізми нейродегенеративних процесів та розробка сполук для терапії цих патологій" (Кількість коментарів: 0)
M80 Роль генетичної схильності та інфекційних агентів у розвитку хронічного обструктивного захворювання легень у шахтарів (Кількість коментарів: 0)
M80 Цикл наукових праць "Фізіологічні основи адаптації сільськогосподарських рослин до стресових факторів" (Кількість коментарів: 32)

Сторінки