Офіційний веб сайт

Інноваційні технології виробництва харчової продукції нового покоління масового споживання

р7

 

Автори:

Пивоваров П.П., Гринченко О.О., Михайлов В.М., Іванов С.В., Коваленко А.А., Пивоваров Є.П,

Зайцев В.В., Абсалямов Ю.Г., Зайцев А.В., Янчева М.О.

 

Представлена Харківським державним університетом харчування та торгівлі.

 

     Розроблено теоретичні основи стабілізації колоїдного стану, структурно-механічних та органолептичних показників харчових продуктів з гетерогенною структурою шляхом використання функціональних композицій на основі полісахаридів. Теоретично обґрунтовано структуроутворення в харчових системах за рахунок реалізації їх хімічного потенціалу з утворенням іонотропних гідрогелів заданих властивостей і форми та технології капсульованої та гранульованої продукції.

     Розроблено теоретичні моделі гідромеханічних, тепло- і масообмінних процесів, які базуються на основі структурно-механічних характеристик високов’язких продуктів, та запропоновано методологічні підходи їх використання для визначення раціональних робочих параметрів виробництва продуктів нового покоління та проектування ресурсозберігаючого обладнання.

     Спільна робота науковців та інженерів-технологів дозволила розробити та впровадити ефективні процеси виробництва широкого асортименту інноваційної продукції з емульсійною, пінною та гелеподібною структурою з регульованим складом та функціонально-технологічними властивостями.

     Створено машини та апарати, які не мають аналогів, і успішно експлуатуються в корпорації "ГРУПА-ТАЙФУН", ТОВ «Тайфун-2000", ТОВ "Чигринов", ТОВ "Европром" (Росія), фірмах "Vitalis, S.L." та "Transukrania, S.A." (Іспанія).

     Введено в дію 2 фабрики з виробництва нової продукції (ТОВ "Тайфун-2000" – потужністю 400 т на місяць та ТОВ "Чигринов" – потужністю 250 т на місяць), на яких організовано 250 робочих місць. Економічна ефективність від впровадження за 2000-2010 рік складає понад 360 млн грн.

 

     За результатами роботи опубліковано 13 монографій (1 – англомовна), 14 навчальних посібників, 338 статей та тез доповідей, 123 нормативних та технологічних документів. Новизну технічних рішень захищено 112 авторськими свідоцтвами та патентами (9 патентів – у міжнародних виданнях). За даною тематикою захищено 5 докторських та 15 кандидатських дисертацій.

 

Громадське обговорення роботи відбулося  в  Одеській національній академії харчових технологій на засіданні Вченої ради  6 вересня 2011р.  о 12.45 (зал засідань). 

Надіслати коментар

Коментарі

Теоретичні розробки авторів щодо наукових принципів стабілізації гетерогенних систем та виготовлення структурованих харчових продуктів за сучасними методологічними підходами безумовно є значною подією в технології харчування.
Наукова школа Пивоварова П.П. працює в декількох напрямках, одним з яких є дослідження теоретичних основ стабілізації структурно-механічних, фізичних властивостей та органолептичних показників харчових продуктів з гетерогенною структурою шляхом використання функціональних композицій на основі полісахаридів з прогнозованим ступенем гідролізації їх поверхонь та пролонгованим терміном зберігання.
Широкий аспект виконаних досліджень, об’єми впровадження нового виду харчових продуктів за технологічними властивостями свідчать про створення перспективного напрямку в розробці інноваційних технологій харчової продукції масового споживання.
Ці дослідження знайшли практичне використання і сприяють забезпеченню населення України новими функціональними продуктами високої харчової цінності. В результаті творчої співпраці науковців і інженерів-технологів створені сучасні машини і апарати, які не мають аналогів і втілюють в життя наукові ідеї.
Результати, отримані колективом науковців, є вагомим внеском у розвиток вітчизняної науки і економіки України безумовно заслуговують підтримки представленої роботи на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
М.М.Калакура, к.т.н., проф., зав.кафедрою технології харчування Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна". Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Javier Alcalá Torres, Doctor en Farmacia

SR. PRESIDENTE DEL COMITÉ EVALUADOR DEL PREMIO DE UCRANIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

Granada, a 30 de mayo de 2011

Estimado seňor:
Apoyo sinceramente la labor del Premio de Ucrania en Ciencia y Tecnologia.
En ese sentido quiero resaltar que, los trabajos del profesor Pavel Pyvovarov son bien conocidos en España. Fue especialmente invitado como conferenciante en las 2a Jornadas Andaluzas sobre Alimentos Ecológicos, Complementos Alimenticios y Funcionales, celebrado en la ciudad de Granada.
La investigación sobre las posible aplicaciones de los productos encapsulados en medio acuoso son importantes para nuevas formas de dosificación y productos funcionales y estimamos que pronto proporcionarán alimentos y medicamentos innovadores. Es especialmente valioso que los investigadores diseňen, no sólo en teoria, sino también las aplicaciones reales en los procesos industriales y sus equipamientos mecánicos.
Desde nuestro conocimiento, el equipo del profesor Pyvovarov no tiene ańalogos en el mundo en esa dirección de trabajo. Han escrito y publicado numerosas monografias y obras científicas de importancia internacional.
De nuestra parte manifestales que vamos a aprovechar la experiencia y conocimiento de los referidos especialistas ucranianos en la creación de nuevos productos en España. Esperamos que los esfuerzos conjuntos de los científícos de Ucrania y Europa crearán una nueva categoría de productos para mantener la salud humana.

Atentamente,
Javier Alcalá Torres, DNI 24.087.238-M
Doctor en Farmacia
Gerente investigacion de Verbiotech І-D-I, sita en el Campo de la Salud de la Universidad de Granada (España)
Teléfono 34 666952764 email Javier.alcala@farmaeuropa.com

Miguel Angel Villarrubia

PRESIDENCIA DEL COMITÉ EVALUADOR DEL PREMIO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE UCRANIA.
KIEV (UCRANIA)

Vitoria-Gasteiz, a 27 de mayo de 2011-06-20 11

Estimados seňores:
El progreso y el desarrollo de la alimentación humana están muy relacionados con el desarrollo de las ciencias tecnológicas de la alimentación.
Desde el 1992 estamos siguiendo con mucho interés los trabajos del profesor Pavel Pyvovarov y sus equipos en la ciudad de Kharkov, referentes al desarrollo de principios cientificos para la estabilidad de los alimentos y su aplicación industrial en productos de nueva generación encapsulados.
Por el interés mostrado por las empresas de España - interés que entendemos puede ser extensivo al resto de Europa - estamos centrados en estos productos, por sus perspectivas en la industria de los alimentos y la medicina.
Recientemente hemos realizado una visita en Kharkov a las empresas de SRL "Tayfún - 2000" donde hemos podido apreciar los resultados y el muy alto nivel de organización de trabajo y calidad de sus fabricados, con la utilización de productos y materias primas naturales.
Como resultado de dichas visitas se está estudiando la introducción comercial en empresas españolas de su tecnologia durante el año 2011.
Estimamos que esos trabajos cientificos en nuevas tecnologias y su aplicación industrial llevado a cabo en el marco del proyecto "Innovaciónen la fabricación de productos del consumo masivo de nueva generación" (Інноваційні технології виробництва харчової продукції нового покоління масового споживання)merecen el reconocimiento internacional y el premio estatal de ciencia y tecnologia.

Miguel Angel Villarrubia, Transucrania, Consejero Delegado. Parque Tecnológico de Alava Ci Albert Elnstein, 15 (Edif. CEIA) 01510 Miñano (Alava) TLF 609239778 609846384 943456804

Miguel Angel Villarrubia

El progreso y el desarrollo de la alimentación humana están muy relacionados con el desarrollo de las ciencias tecnológicas de la alimentación.
Desde el 1992 estamos siguiendo con mucho interés los trabajos del profesor Pavel Pyvovarov y sus equipos en la ciudad de Kharkov, referentes al desarrollo de principios cientificos para la estabilidad de los alimentos y su aplicación industrial en productos de nueva generación encapsulados.
Por el interés mostrado por las empresas de España - interés que entendemos puede ser extensivo al resto de Europa - estamos centrados en estos productos, por sus perspectivas en la industria de los alimentos y la medicina.
Recientemente hemos realizado una visita en Kharkov a las empresas de SRL "Tayfún - 2000" donde hemos podido apreciar los resultados y el muy alto nivel de organización de trabajo y calidad de sus fabricados, con la utilización de productos y materias primas naturales.
Como resultado de dichas visitas se está estudiando la introducción comercial en empresas españolas de su tecnologia durante el año 2011.
Estimamos que esos trabajos cientificos en nuevas tecnologias y su aplicación industrial llevado a cabo en el marco del proyecto "Innovaciónen la fabricación de productos del consumo masivo de nueva generación" (Інноваційні технології виробництва харчової продукції нового покоління масового споживання) merecen el reconocimiento internacional y el premio estatal de ciencia y tecnologia.

Богомолов Олексій Васильович

Сучасні економічні умови переробки сільськогосподарської сировини диктують необхідність створення ресурсозберігаючих технологій, які дозволяють ефективніше використовувати його харчовий потенціал. Важливим завданням є впровадження результатів досліджень, пов'язаних з розширенням асортименту, створенням нових збалансованих продуктів, розробкою принципово нових технологій, які дають можливість збільшити обсяги переробки та споживання сировини, реалізувати її переваги у складі кулінарної продукції та скасувати існуюче природне протиріччя між сезонним характером виробництва багатьох видів продуктів та необхідності їх споживання протягом цілого року.
На наш погляд, розкриті в роботі наукові принципи стабілізації гетерогенних систем та одержання структурованих харчових систем мають стратегічне значення для харчопереробного комплексу України, оскільки, з одного боку, продовольча сировина під час зберігання погіршує функціонально-технологічні та органолептичні характеристики, а з іншого – під час зберігання спостерігаються суттєві втрати сировини; вони мають колосальні розміри і призводять до суттєвих державних збитків. Тому розробка наукових принципів структурування харчових гетерогенних систем дуже актуальна і має важливе значення, особливо з точки зору постійно зростаючих екологічних загроз, які обумовлюють необхідність скорочень ланцюгів технологічних перетворень, а також розуміння того, що масова частка продуктів з антропогенним забрудненням в харчовому балансі постійно зростає.
За цих передумов, впроваджена в роботі концепція розробки наукових принципів структуроутворення дозволяє впровадити у виробництво харчових продуктів принципово нові методи впливу, пов’язані з більше глибокою їх переробкою, заснованою на попередньому фракціюванні складових продуктів за їх властивостями з видаленням факторів та фракцій харчового ризику та наступному конструюванню харчових продуктів з адекватними до потреб людини вимогами. Структуроутворення при цьому грає ключову роль, оскільки дозволяє надати новим виділеним і очищеним від забруднень продуктам традиційного зовнішнього виду та текстури. Цей напрям на сьогоднішній день може стати домінантою прогресу в харчопереробному комплексі, тому розвиток наукових принципів структуроутворення, з одного боку, забезпечує потреби сьогодення, а, з іншого, – визначає основні напрями та перспективи в переробці продуктів в майбутньому.
Усвідомлення виняткового значення наукових та практичних результатів, висвітлених в роботі, дає змогу вважати її такою, що заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Богомолов О.В., д.т.н., проф., директор Навчально-наукового інституту переробних і харчових виробництв Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

Лазарєв Микола Іванович

В умовах сьогодення простежується певна залежність якості та асортименту продовольчої продукції, що споживається в Україні, від тенденцій світового ринку, основними з яких є підвищення цін на традиційну сировину, зниження обсягів її виробництва та збільшення собівартості її переробки завдяки постійному підвищенню вартості енергоносіїв. За цих умов важливого значення набувають технології комплексної переробки сировини вітчизняного виробництва, впровадження яких за одночасного зменшення залежності від кон’юнктури зовнішнього ринку дозволяє забезпечити більш раціональне використання сільськогосподарської сировини, розширити асортимент та підвищити харчову цінність кінцевої продукції.
В останні роки спостерігається явна тенденція щодо збільшення попиту на нові види продукції, у тому числі структуровані, які мають достатньо низьку вартість, характеризуються високою харчовою та біологічною цінністю, не потребують довготривалої технологічної обробки для одержання кінцевої кулінарної продукції.
За рахунок впроваджених авторами технологій створення структурованої продукції досягається більш глибоке та комплексне використання тваринної та рослинної сировини, що дає змогу переробки сировини з низькими товарознавчими характеристиками та одержання кінцевої продукції з регульованими органолептичними, структурно-механічними показниками, технологічною стабільністю у часі і тривалими термінами зберігання.
В основу даної роботи покладено фундаментальні та прикладні дослідження по стабілізації гетерогенних харчових систем та структуроутворенню, що дозволяє радикально переглянути традиційні схеми переробки сировини і створити принципово нову концепцію розробки та створення широкого асортименту продуктів, тому науковий та практичний інтерес до проблем, розкритих в роботі, дуже високий, а сама робота, на нашу думку, заслуговує на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Лазарєв М.І., д.пед.н., проф., проректор з наукової роботи Української інженерно-педагогічної академії

Наставнева А.В.

Уважаемые господа! Много лет ООО «Европром» (С.-Петербург, Россия) сотрудничает в рамках договоров о творческом сотрудничестве, а также хозяйственных договоров со специалистами Харьковского государственного университета питания и торговли, специалистами ООО «Тайфун -2000» по проблемам создания капсулированных структурированных продуктов, имитирующих икру ценных пород рыб, а также продуктов со стабилизированной структурой эмульсионного типа. Мотивацией для заключения договоров для нашей организации является функционирования научной школы доктора технических наук профессора Пивоварова П.П. и его коллег-соавторов, которая является в перечисленных направлениях одной из самых сильных и авторитетных на территории стран СНГ. В результате совместной работы нами была внедрена технология капсулированных продуктов и кремов, разработанных украинскими специалистами и выпускаемая на нашем предприятии под торговой маркой «Русское чудо». Эта продукция успешно реализуется как на территории России, так и экспортируется нашей фирмой в ряд стран, в т.ч. и Европы. Потребители и эксперты высоко оценивают ее по потребительским показателям и пищевой ценности. По уровню инноваций представленная работа не имеет аналогов в России и, по нашим источникам, соответствует лучшим мировым образцам. На основании вышеизложенного поддерживаем выдвижение работы «Інноваційні технології виробництва харчової продукції нового покоління масового споживання» коллектива авторов на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники и считаем, что по уровню практической ценности она соответствует высоким критериям инновационной пионерской работы.

Технический директор ООО «Европром» Наставнева А.В.
тел.+7 812 331 96 44

Оковитий Сергій Іванович, д.х.н., професор ДНУ ім. Олеся Гон

Сумлінна та бездоганна праця авторів роботи «Інноваційні технології виробництва харчової продукції нового покоління масового споживання», представленої на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки дозволила багатьом з нас раціоналізувати своє харчування, усвідомити, що тільки під час споживання якісних продуктів ми зможемо у повній мірі використовувати свій життєвий досвід та науковий потенціал. Особливо важливими та беззаперечно доказовими для суспільства є результати дослідницької діяльності, освітлені в багатьох наукових працях, успішно захищених дисертаційних роботах та втілені у найсучасніші виробництва сьогодення ТОВ «Тафун-2000» та ТОВ «Чигринов» Вважаю, що дана робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки на 2011 р.

Будьонний М.М.

Висвітлені в роботі фундаментальні та прикладні дослідження, які є підсумком багаторічної діяльності вчених Харківського державного університету харчування та торгівлі, Національного університету харчових технологій, працівників АТЗТ «Харківська бісквітна фабрика», корпорації «ГРУПА-ТАЙФУН», ТОВ «Тайфун-2000», ТОВ «Чигринов» а також дослідження у сфері виробничого менеджменту та практичної діяльності дозволили створити принципово нові технології та обладнання, а також впровадити їх в реальний індустріальний процес. Завдяки впровадженню інноваційних наукоємних технологій створено потужні високоефективні виробничі комплекси, які випускають продукти харчування, що не тільки задовольняють потребам сучасності, але й займають вагоме місце в продовольчому балансі України.
Гармонійне поєднання інтересів науки та виробництва зумовило стрімкий розвиток цих підприємств, а висока дисципліна праці та організаційного менеджменту дозволили одним з перших в Харківському регіоні впровадити та сертифікувати систему управління якістю виробництва, що відповідає вимогам ISO 9001-2001. Особливу увагу розробниками та виробниками було приділено безпечності продукції. На вищезазначених підприємствах впроваджена і діє система управління безпечністю харчових продуктів на відповідність міжнародному стандарту ISO 22000:2005. На всіх етапах впровадження нової продукції від компетентних органів отримані позитивні висновки відносно показників безпечності.
Введення в дію сучасних виробничих потужностей, організація нових робочих місць, спрямованість цих підприємств на соціально-орієнтований бізнес та стабільний випуск високоякісної продукції – це вагомі аргументи щодо підтримки роботи творчого колективу авторів на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Будьонний М.М., генеральний директор Державного підприємства "Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"

Рудік І.В.

Забезпечення населення України харчовими продуктами, які враховують особливості життя в умовах сьогодення є дуже актуальним завданням. Важливий внесок у рішення цих проблем вносить розвиток і рівень технологічної науки. Рішенню цієї проблеми присвячена представлена робота. Продукція, яка випускається під торгівельними марками"Пікнік-меню" та "Чигринов" - численні закуски та желе дуже добре відомі споживачам Дніпропетровська та області і користується популярністю та широким попитом. Завдяки розробкам вчених та працівників підприємств враховані звички і особливості харчування українців в сучасних умовах. Важливо підкреслити, що закуски та желе віпускаються у широкому асортименті та реалізуються у різних цінових категорях, що робить їх доступними для широких верств населення. Вони зручні у споживанні, характеризуються високою харчовою цінністю, різноманіттям, тривалим терміном зберігання. Їх дуже зручно використовувати як у повсякденному житті,так і при спеціальних обслуговуваннях. Дуже вдалою є технологія різноманітних желе. За рахунок виражених смакових якостей та високому вмісту натуральних продуктів та соків вони добре реалізуються при організації харчування дітей та школярів. Робота фахівців по створенню продуктів нового покоління є дуже своєчасною, важливою, вирішує питання по забезпеченню населення широким асортиментом нових харчових продуктів і за своїм рівнем заслуговує на присудження авторам Державної премії.
Рудік І.В.,заступник начальника відділу торгівлі та ресторанного господарства департаменту споживчого ринку та сфери послуг Дніпропетровської міської ради

Гість Прядкін К. К.

Серед нагальних проблем, які нині постають перед суспільством, проблема харчування є чи не найболючишою. Тож, кроки, спрямовані на створення й масове виробництво нових харчових продуктів, заслуговують на всіляку підтримку. Тим паче, якщо мова йде про такі розробки, здійснені визнаними фахівцями.
Понад десять років тому Північно-Східним науковим центром, разом з Харківським державним університетом харчування та торгівлі (ХДУХТ) і Інститутом проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, з метою розробки та впровадження новітніх ресурсозберігаючих технологій харчових продуктів, у тому числі підвищення їх харчової та біологічної цінності, була створена Міжгалузева науково-дослідна лабораторія «Медико-біологічних проблем технології харчових продуктів». Отже, тривалі й плідні багаторічні контакти Північно-Східного наукового центру з вченми ХДУХТ дозволяють стверджувати, що подана на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки робота «Інноваційні технології виробництва харчової продукції нового покоління масового споживання» є новітньою розробкою, спрямованою на покращення структури харчування населення. Це було підтверджено й науковою спільнотою під час обговорення доповідей співавторів роботи на Міжнародній науково-практичній конференції "Наука і соціальні проблеми суспільства: харчування, екологія, демографія", що проходила на базі ХДУХТ. Безумовною перевагою представленої на здобуття Держпремії роботи є також масове впровадження наукових результатів у виробництво. Немає сумнівів, що ця робота та її автори заслуговують присудження цієї премії.

К. К. Прядкін, заступник голови Північно-Східного наукового центру НАН і МОН України

Агарков В.В.

Впровадження в серійне виробництво широкого асортименту соціально значимих продуктів нового покоління зі стабільними органолептичними властивостями при гарантованій якості за рахунок пролонгованих термінів зберігання являється вирішенням актуальних питань для підприємств харчопереробного комплексу як практичного так і економічного характеру, а також спрямоване на вирішення завдань держави в забезпеченні населення продовольчими товарами та поліпшенням якості харчування населення.
Науковим колективом Харківського державного університету харчування та торгівлі сумісно з провідними спеціалістами підприємств ТОВ «Тайфун-2000» та ТОВ «Чигринов» систематично розробляються нові види харчових продуктів, виготовлені з використанням інноваційних технологій, новітнього обладнання та нових видів сировини, на які розробляються технічні умови та реєструються в ДП «Харківстандартметрологія».
Вважаю, що представлена робота «Інноваційні технології виробництва харчової продукції нового покоління масового споживання» є вагомим внеском у розвиток економіки країни, що підтверджується впровадженням в реальний індустріальний процес, дозволяє створити сучасні високорентабельні та високоефективні виробничі комплекси, а тому заслуговує на присвоєння державної премії в галузі науки і техніки.

В.В. Агарков, заступник Головного державного інспектора в Харківській області з державного нагляду за якістю продукції, додержанням стандартів, норм і правил та державного метрологічного нагляду

Ляхов О.Л., д.т.н., проф., ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка

До коментарів до роботи «Інноваційні технології виробництва харчової продукції нового покоління масового споживання», що представлена Харківським державним університетом харчування та торгівлі, можна додати, як на мій погляд, наступні позитивні аспекти:
1. Сучасна людина живе й працює в умовах, коли не тільки небажані, а й небезпечні природні, техногенні й соціальні процеси набирають все більшої сили. Розроблення й впровадження технологій виробництва продуктів, що забезпечують повноцінне й збалансоване харчування, є однією з основних умов виживання.
2. Одним із неоднозначних за наслідками сучасних техногенних процесів є широке використання у галузі виробництва продуктів харчування "неприродних" інградієнтів, що забезпечують певні якості кінцевого продукту (штучні та синтетичні стабілізатори, барвники, консерванти й таке інше). Привертає увагу, що автори у багатьох своїх розробках орієнтуються на природні інградієнти,причому комплексної дії, які забезпечують водночас декілька корисних властивостей кінцевого продукту.
Вважаю, що робота має надзвичайно важливе наукове, практичне і соціальне значення, і заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Гість Дейниченко Григорій Вікторович, д.т.н., професор ХДУХТ

Працюючи разом з колегами більше 20 років в одному вищому навчальному закладі - Харківському державному університеті харчування та торгівлі - я особисто спостерігав за виникненням, науковим становленням, розвитком і практичною реалізацією роботи "Інноваційні технології виробництва харчової продукції нового покоління масового споживання". За означеним напрямком в університеті працюють декілька наукових шкіл, які очолюють автори заявленої роботи.
На сьогоднішній день можна констатувати, що в рамках цієї роботи створено принципово нові сучасні технології інноваційної харчової продукції з гелеподібною, пінною, емільсійною структурою регульованого хімічного складу та прогнозованих функціонально-технологічних властивостей, що в сукупності виводить Україну на передові позиції виробництва харчової продукції XXI століття.
Виконання роботи, що розглядається, дозволило зробити вагомий внесок в харчову технологічну науку, про що свідчать чисельні монографії, навчальні посібники, авторські свідоцтва та патенти на винаходи тощо. На результатах роботи виховувались сучасні фахівці харчової промисловості, наукові та практичні кадри найвищої кваліфікації.
Виробництво нової продкуції практично реалізовано та сконцентровано в м.Харкові на двох діючих фабриках загальною кількістю 250 робочих місць, які працюють зі значним економічним ефектом та здійснюють вагомий вплив на економічну розбудову харківського регіону.
І головне - населення України отримало широкий асортимент сучасних харчових продуктів високої якості та пролонгованих термінів зберігання за доступною ціною.
Вважаю, що робота має надзвичайно важливе наукове, практичне і соціальне значення і заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Г.В.Дейниченко, д.т.н., професор, зав.кафедрою устаткування підприємств харчування Харківського державного університету харчування та торгівлі

Гніцевич Вікторія Альбертівна

Результати багаторічної наукової діяльності вчених Харківського державного університету харчування та торгівлі під керівництвом проф. Пивоварова П.П. та їх колег - науковців інших навчальних закладів та працівників виробництва знайшли своє відображення в матеріалах роботи «Інноваційні технології виробництва харчової продукції нового покоління масового споживання".
У всіх розвинених країнах існують цільові програми з оздоровлення населення за допомогою розробки і організації виробництва нових харчових продуктів, що коригують біологічну цінність продуктів масового споживання, мають задані функціонально-технологічні та структурно-механічні показники. Базовими для їх створення стали традиційні продукти та цілий перелік структуроутворювачів нового покоління.
Колективом авторів представленої наукової роботи протягом понад 20 років була виконана робота фундаментального та прикладного характеру, яка дозволила отримати науково обґрунтовані технології структурованої харчової продукції. Позитивним є той факт, що на технології розроблено нормативні документи і вони впроваджені в масове виробництво.
Вважаю, що представлені наукові матеріали містять в собі сучасні дослідження, носять актуальний та вагомий характер, заслуговують на присудження державної премії в галузі науки та техніки.
Гніцевич В.А., д.т.н., завідувач кафедри технології харчування Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Авершин C.B.

Розглянувши матеріали роботи «Інноваційні технології виробництва харчової продукції нового покоління масового споживання», яка є підсумком 30-річної діяльності вчених Харківського державного університету харчування та торгівлі (ХДУХТ), Національного університету харчових технологій (НУХТ) та працівників АТЗТ «Харківська бісквітна фабрика», корпорації «ГРУПА-ТАЙФУН», ТОВ «Тайфун-2000», ТОВ «Чигринов», засвідчуємо її важливість для розвитку харчової індустрії України.
Творчим колективом авторів реалізовано комплекс робіт фундаментального та прикладного характеру, спрямованих на наукове обґрунтування, розробку та запровадження інноваційних технології харчових продуктів масового споживання, що характеризується високою харчовою та біологічною цінністю, високим ступенем готовності, є доступними для широких верств населення нашої держави.
Вважаємо за необхідне зазначити, що результати даної роботи мають вагомий соціальний та економічний ефект: для реалізації роботи у Харківському регіоні спроектовано та побудовано 2 фабрики з виробництва нової продукції – потужністю 400 т та 200 т продукції на місяць; введення в дію нових виробничих потужностей дозволило організувати 250 робочих місць.
Результати, що отримані колективом науковців та виробників, є вагомим внеском як у розвиток економіки Харківського регіону, так й України в цілому.
Головне управління економіки Харківської обласної державної адміністрації зазначає, що дана робота заслуговує здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Начальник Головного правління економіки Харківської обласної державної адміністрації С.В. Авершин

Кравченко Михайло Федорович, д.т.н., проф.

Одним із пріоритетів державної політики в галузі виробництва харчових продуктів є покращення структури харчування населення за рахунок збільшення споживання продуктів з високою харчовою цінністю. Як результат розвитку існуючого пріоритету на продовольчому ринку України спостерігається виражена тенденція зростання попиту на нові види продукції, що за підтримки держави є закономірністю функціонування конкурентного середовища. Окреме місце в даному сегменті ринку займають реструктуровані продукти, виробництво яких має певні переваги порівняно з традиційними. Науковий та практичний інтерес до проблеми структуроутворення в харчових системах достатньо високий. У світі проводяться масштабні дослідження в даному напряму, результатом чого є інтенсивний розвиток ринку структурованих продуктів.
Технологія виробництва реструктурованих харчових продуктів базується на реалізації функціональних властивостей основних інгредієнтів сировини, які в технологічному потоці здатні до утворення структури. Часто функціональні властивості цінної харчової сировини достатньо низькі, що диктує необхідність залучення в технологічний цикл виробництва реструктурованих продуктів структуроутворювачів.
Начасі, як структуроутворювачі, широке використання знаходять біополімери полісахаридної природи. Серед них особливе місце займає аніонний полісахарид - альгінат натрію (AlgNa). Недостатність системних досліджень щодо визначення параметрів отримання реструктурованих продуктів методом внутрішнього гелеутворення з використанням йонотропних гелеутворювачів, зокрема AlgNa, є стримуючим фактором розвитку напряму переробки сировини рослинного походження на реструктуровані напівфабрикати.
У зв'язку з вищезазначеним, обґрунтування наукових принципів отримання гомогенних несинергуючих гелів альгінату кальцію (AlgCa) методом внутрішнього гелеутворення з використанням малорозчинної солі сульфату кальцію (CaSO4) та розробка технології реструктурованих продуктів на їх основі є актуальними. Реалізація даної технології дозволить ефективно переробляти нетрадиційну сировину та створювати принципово нові продукти харчування з високими органолептичними показниками, упровадження яких дозволить розширити асортимент напівфабрикатів високого ступеня готовності та збільшити обсяги споживання.

Р.В. Шаповал

Науково-практична робота «Інноваційні технології виробництва харчової продукції нового покоління масового споживання» є значним внеском в розвиток сучасної технологічної науки.

Розроблені авторами інноваційні технології, нові види обладнання, що забезпечують реалізацію технології, та впровадження сучасного виробничого менеджменту дозволили створити харчову продукцію з емульсійною, пінною та желеподібною структурою з високими споживними властивостями, розробити наукові основи та впровадити в виробництво принципово нову структуровану продукцію у формі капсул, гранул та похідних на їх основі.
Вищеозначені технології є прикладом поєднання наукових інтересів вчених та практичних і економічних інтересів підприємств харчопереробного комплексу. Результати роботи широко використовуються в навчальному процесі ВНЗ України.

Слід відзначити, що за даним напрямом досліджень сформовано та діють 3 наукові школи, в межах яких захищено 5 докторських та 15 кандидатських дисертаційних робіт.

Вважаємо, що дана робота заслуговує позитивної оцінки та підтримки, а її автори – високого звання лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки.

Начальник Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адмістрації Р.В. Шаповал

Гусєв Володимир Андрійович

Робота «Інноваційні технології виробництва харчової продукції нового покоління масового споживання» є підсумком тридцятирічної діяльності вчених Харківського державного університету харчування та торгівлі разом з найбільш прогресивними на сьогоднішній день підприємствами харчової промисловості України (АТЗТ “Харківська бісквітна фабрика», ТОВ «Тайфун-2000», ТОВ «Чигринов»).
Представлена робота присвячена розробці теоретичних основ стабілізації колоїдного стану, структурно-механічних, фізичних властивостей та органолептичних показників харчових продуктів з гетерогенною структурою шляхом використання функціональних композицій на основі полісахаридів з прогнозованим ступенем гідрофілізації їх поверхонь. Вона виконувалась за 4 напрямами, які враховували принципово нові підходи до створення продукції нового покоління, нових принципів управління виробничими процесами, нових видів обладнання тощо.
Запровадження результатів цієї роботи на практиці дозволило ввести протягом останніх 10 років в експлуатацію 2 фабрики з виробництва нової продукції (корпорації групи «Група-Тайфун» - ТОВ «Тайфун-2000», ТОВ «Чигринов») та організувати 250 робочих місць, що є вельми актуальним для Харківщини. Хотів би відмітити інноваційне спрямування представленої роботи та постійне удосконалення виробничого процесу по випуску розробленої продукції, що дозволило створеним підприємствам набути рівня передового досвіду реалізації наукових інновацій в Україні.

Гусєв Володимир Андрійович, директор ДБУ «Харківський регіональний центр з інвестицій та розвитку»

Плахотін Валентин Якович, к.б.н., проф.

Представлена на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки робота колективу вчених Харківського державного університету харчування та торгівлі "Інноваційні технології виробництва харчової продукції нового покоління масового споживання" є вагомим вкладом в розвиток вітчизняної харчової технології і промисловості.
Наукове обгрунтування та практична реалізація технологій структурованих харчових продуктів на основі гідрогелів, виконане науковцями школи проф. Півоварова П.П., створило умови для розвитку виробництва нового покоління харчових продуктів із заданими властивостями.
Продукція з торговою маркою "Пікнік-меню" виробництва ТОВ "Тайфун-2000" користується значним попитом у споживачів через високу харчову цінність, безпечність, стабільність показників якості та зручність у використанні.
Вважаю, що дана робота за своєю науковою обгрунтованістю та практичною цінністю заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
В.Я. Плахотін, к.б.н.,професор, завідувач кафедри технології та організації харчових виробництв Полтавського університету економіки і торгівлі.

Гладкий Федір Федорович, д.т.н., проф.

Вважаю, що створення інноваційних технологій харчової продукції нового покоління є суттєвим кроком вперед у вирішенні проблеми раціонального харчування людини, насамперед населення України.

Перевагою роботи є глибоке теоретичне і експериментальне обґрунтування технологій нових харчових продуктів, що, до речі, притаманно науковій школі професора Пивоварова П.П.

Спільна праця науковців і інженерів дала чудовий результат – створено і успішно використовуються новітні технології, машини і апарати, що не мають аналогів.

Ще одна сильна сторона роботи – вагомий вклад в науку і підготовку кадрів, у тому числі і вищої кваліфікації.

Безперечно, така робота, за своєю актуальністю, науковою новизною і практичною цінністю заслуговує на Державну премію України в галузі науки і техніки.

Ф.Ф. Гладкий, д.т.н., проф., завідувач кафедри технології жирів і продуктів бродіння Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Колпакова Тетяна Михайлівна

Результати роботи "«Інноваційні технології виробництва харчової продукції нового покоління масового споживання" спрямовані на вирішення завдань держави в галузі, а саме виробництво принципово нових харчових продуктів вітчизняного виробництва, забезпечення всіх груп населення України високоякісними та безпечними продуктами в достатній кількості та широкому асортименті. Значний внесок авторського колективу у розвиток науки і техніки підтверджується постановкою продуктів нового покоління на промислову основу та значним економічним ефектом.
Вважаю, що робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Головний державний санітраний лікар Харківської області Т.М. Колпакова

Гість Бочан Ігор Омелянович

Представлена робота має всі ланки великої завершеної наукової праці. Проведені авторами наукові дослідження про основи стабілізації колоїдного стану, утворення іонотропних гідрогелів з наперед заданими властивостями за рахунок реалізації хімічного потенціалу в харчових системах є дуже актуальними і необхідними на вимогу часу.
Важливо, що наукова робота переросла в спільну працю спеціалістів Харківського державного університету харчування і торгівлі та виробничників, що дало можливість розробити та впровадити широкий спектр інноваційної харчової продукції з регульованим складом і функціонально-технологічними властивостями.
З економічної точки зору цей проект є ефективним. На сьогоднішній день за результатами наукової праці введено в дію 2 фабрики з виробництва нової продукції, на яких організовано 250 робочих місць, що забезпечило економічний ефект від впровадження інноваційних розробок на суму понад 360 млн грн.
Д.е.н., професор Бочан І.О., ректор Львівського інституту економіки і туризму.

Сирохман Іван Васильович, д.т.н., проф.

Авторським колективом роботи «Інноваційні технології виробництва харчової продукції нового покоління масового споживання», представленої на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки, зроблено вагомий вклад у теорію і практику виготовлення та збереження харчових продуктів з гетерогенною структурою. Узагальнення отриманих нових наукових даних про властивості гетерогенних харчових систем дозволяє переглянути і визначити теоретичні принципи отримання стабілізації емульсій та пін – колоїдних станів, типових та характерних для багатьох харчових продуктів. На жаль, термодинамічна нестабільність цих колоїдних систем призводить до погіршення якості та товарознавчих характеристик харчових продуктів під час зберігання. Використання та впровадження нових принципів стабілізації таких систем, які розроблено авторських колективом, значно знижує вплив цього негативного явища. Це підтверджено високою споживчою якістю харчової продукції, яка більше 10 років випускається ТОВ «Тайфун-2000» та ТОВ «Чигринов» на національному рівні під торговою маркою «Пікнік-меню».

Впроваджено й результати з теоретичного обґрунтування капсулоутворення у водних системах та практичного впровадження готових харчових форм. Про це свідчить велика кількість міжнародних контрактів на придбання цих технологій.

За цих умов вважаю можливим підтримати дану роботу на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Сирохман Іван Васильович, завідувач кафедри товарознавства продовольчих товарів Львівської комерційної академії, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Рудавська Ганна Богданівна

З задоволенням ознайомилась з авторефератом роботи «Інноваційні технології виробництва харчової продукції нового покоління масового споживання», що подана на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки.
Я багато років спостерігаю за розвитком цього наукового напрямку і можу констатувати, що фундаментальні та прикладні дослідження, виконані авторами, дозволили створити продукти нового покоління, які за складом та споживчими властивостями відповідають вимогам сучасної науки про харчування.
Робота має великий економічний ефект і, що дуже важливо, має соціальне спрямування та суспільну користь – створено більше 250 нових робочих місць, реалізується продукція високої якості в межах України, значна експортна складова.
Вражаючі результати по підготовці наукових фахівців вищої кваліфікації, написано наукові монографії, підручники, методичні посібники, які широко використовуються ВНЗ України для підготовки фахівців інженерного спрямування для харчової промисловості.
В межах дослідження працює декілька наукових шкіл, які очолюються авторами роботи.
Вважаю за доцільне підтримати представлену роботу на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки.
Ганна Богданівна Рудавська, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри товарознавства та експертизи харчових продуктів Київського національного торговельно-економічного університету

Чагаровський Олександр Петрович

Я особисто знайомий з доробком наукової школи професора Пивоварова П.П., який завжди відрізнявся високим науковим рівнем.

Представлена робота «Інноваційні технології виробництва харчової продукції нового покоління масового споживання» має завершений вигляд і з її результатами може ознайомитись кожен пересічний громадянин, придбавши продукти, відомі під торговою маркою «Пікнік», в українських супермаркетах та продовольчих магазинах.

Безперечно, цьому передували глибокі та кропіткі дослідження фізико-хімічних, структурно-механічних та органолептичних властивостей функціональних харчових систем на основі полісахаридів. Переважна більшість цих досліджень є піонерськими, а їх наукова новизна не викликає сумнівів.

Переконаний в тому, що ця робота повинна бути позитивно оцінена науковцями, що входять до складу Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.

Висловлюю свою всіляку підтримку цій роботі.

Олександр Петрович Чагаровський, д.т.н. професор,
заслужений діяч науки та техніки України,
Одеська Національна Академія харчових технологій.

Гість Білонога Юрій Львович, д.т.н., проф.

Шановні колеги! Запропонована робота вражає своєю послідовністю та масштабністю. Кількість та якість наукової роботи викладена в монографіях, посібниках, статтях та нормативних документах. Новизна технічних рішень представлена у авторських свідоцтвах і патентах, серед яких 9 патентів опубліковано у міжнародних виданнях. За тематикою роботи захищено 5 докторських та 15 кандидатських дисертацій. Все це свідчить про потужну наукову школу з цього напрямку.
В роботі "Інноваційні технології виробництва харчової продукції нового покоління масового споживання" представлені нові теоретичні моделі гідромеханічних, тепло- і масообмінних процесів для продуктів та сировини високої в’язкості, що базуються на визначенні раціональних робочих параметрів виробництва продуктів нового покоління та проектування енергоефективного обладнання.
В роботі обґрунтовані структуроутворення в системах харчових продуктів та напівфабрикатів - гідрогелі заданих властивостей і форми.
В процесі наукової роботи авторами створено машини та апарати, що експлуатуються в різних закордонних корпораціях.
Беззаперечно, що дана наукова робота, яка виконувалася протягом тривалого часу та практично втілена у виробництво, заслуговує присудження їй та її авторам державної премії.
Д.т.н., проф. Ю.Л. Білонога, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, факультет харчових технологій та екології

Гість Басок Борис Іванович

Басок Борис Іванович,
д.т.н., проф. член-кор. НАН України, заступник директора з наукової роботи Інституту технічної теплофізики НАН україни
В роботі «Інноваційні технології виробництва харчової продукції нового покоління масового споживання», що представлена Харківським державним університетом харчування та торгівлі, можна відмітити, як на мій погляд, наступні позитивні аспекти:
1. високий рівень моделювання гідродинамічних і тепломасообміних процесів, а також ефектів диспергування та гомогенізації дисперсних рідинних середовищ, що є адекватною фізичною основою інноваційної складової розроблених технологій.
2. ретельно враховано дисипативні теплові ефекти при обробці високов’язких нен´ютонових середовищ складної реології, що стало запорукою встановлення раціональних, а подекуди і оптимальних питомих енергетичних витрат на виробництво цілої гами харчової продукції нового асортименту та призначення, включаючи профілактично-оздоровче харчування.
3. створення колоїдних та гелеподібних дисперсних систем проведено на рівні використання наноефектів, а їх практичне використання фактично реалізовано на нанотехнологічному рівні.

Гість Сукманов Валерій Олександрович, д.т.н., професор

У роботі «Створення та впровадження сучасних ефективних технологічних процесів та обладнання для виробництва нових харчових продуктів зі стабілізованими властивостями» авторами розроблені новітні прогресивні технології, нові види обладнання, що мають стратегічне значення для отримання нових видів харчових продуктів з суттєвим підвищенням терміну їх зберігання при гарантованій якості. Кожному з розроблених напрямків роботи притаманні актуальність, наукова новизна, практичне значення. Робота заслуговує увагу своїм інноваційним спрямуванням, широким впровадженням у виробництво та апробацією у вигляди монографій, статей. патентів та ін. Висловлюю свою підтримку даній роботі.

Сукманов Валерій Олександрович, д.т.н., професор, директор інститут харчових виробництв Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ГістьДемидов Ігор Миколайович, д.т.н., професор

Комлекс наукових та інженерних робот під загальною назвою "Інноваційні технології виробництва харчової продукції нового покоління масового споживання" є видатною подією в наукових основах та технології харчових виробництв. Внаслідок втілення в промисловість глибоких наукових розробок в Україні з’явилась принципово нова категорія харчових продуктів, зі складом та технологічними властивостями, які можуть бути змінені в широкому діапазоні в залежності від задач виробництва. Масштаби втілення цієї роботи у виробництво, досягнутий економічний ефект, вже зараз є досить великими, але в подальшому обіцяють бути суттєво розширені. Це також дає можливість створення харчових продуктів функціонального, та лікувально-профілактичного призначення. Принципи створення структурованих монотропних гідрогелів, як привільно було зауважено у попередньому коментарі , може бути поширеним на інші галузі виробництва, наприклад для косметичної продукції, для виробництва консистентних мастил і багатьох інших.