Офіційний веб сайт

Алгоритми цілісної оцінки річкових та лиманних екосистем України

м21

Представлено Інститутом гідробіології Національної академії наук України.

Автор: Білоус О.П., к.б.н.,  Гуляєва О.О., к.г.н.,  Соколов Є.В., к.б.н., Іванова Н.О.

 Авторами запропоновано алгоритм цілісної оцінки та розроблені нові індекси, що дозволяють визначити природну стійкість, інтенсивність гідробіологічних процесів, антропогенне перетворення природних умов.

 Розроблена методика дає можливість визначити найбільш несприятливі екологічні процеси у річкових та лиманних екосистемах, відповідно до яких варто підготувати пріоритетні відновлювальні заходи, що дозволяє домогтися максимального екологічного ефекту при мінімальних матеріальних витратах і може бути застосованою для інтегрованого моніторингу  та вирішення ряду прикладних завдань, пов'язаних з можливо допустимим антропогенним пресом на екосистеми річок Дністер, Дніпро, Південний Буг та лиманів північно-західного Причорномор’я.

Результати досліджень  використано для прогнозування стану водних екосистем при заповненні морською водою лиману Куяльник та реконструкції Каховської гідроелектростанції. Підготовлено екологічні вимоги для оптимізації роботи Дністровського гідроенергетичного комплексу, рекомендації для органів місцевого самоврядування Комінтернівського та Кілійського районів Одеської області та орендарів Дофинівського лиману.

Репрезентативність і достовірність отриманих результатів в роботі підтверджується використанням багаторічних баз гідрологічних, гідрохімічних та гідробіологічних даних зі значеннями, визначеними "in situ", і з використанням даних космічної зйомки.

 

Кількість публікацій: 105, в т.ч. за тематикою роботи 2 монографії, 46 статей (17 – у зарубіжних виданнях), 57 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 11 (згідно з базою даних SCOPUS), h-індекс = 1 та 71 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 3.

Надіслати коментар

Коментарі

Даус М.Є., к.г.н., доц.

Представлена авторським колективом робота «Алгоритми цілісної оцінки річкових та лиманних екосистем України» висвітлює алгоритм цілісної оцінки природної та антропогенної складових річкових і лиманних екосистем України. Наукова робота дає можливість запровадити нові підходи до збереження і раціонального використання лиманних та річкових екосистем. Робота є вагомим внеском в розуміння функціонування водних екосистем під дією антропогенного навантаження і має не лише теоретичне, але й практичне спрямування. Результати досліджень актуальні у сфері екологічної водної політики для моніторингу якості води. Авторами розроблено та запропоновано ряд інтегральних індексів для оцінки впливу, забруднення річкової екосистеми та стану водної екосистеми. Значна кількість публікацій свідчить про значущість отриманих результатів.
Вважаю, що представлена робота та колектив заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених.
Даус М.Є., к.г.н., доцент кафедри гідроекології та водних досліджень Одеського державного екологічного університету

Коржов Є.І., к.г.н.

В роботі «Наукові засади екологічного менеджменту річкових та лиманних систем України» піднято важливе і актуальне питання для розвитку гідроекології як науки в Україні. Впровадження нових методів дослідження водних екосистем та покращення вже існуючих методик регулювання їх екологічного стану є одним з передових прикладних напрямків екологічних наук в Європі, Україні та Світі, що підкреслює інноваційний підхід при виконанні роботи. Наукова праця також цікава тим, що автори при дослідженні використовують як загально прийняті методики так і менш поширені методи, зокрема геоінформаційні технології з використанням даних дистанційного зонування Землі, оцінка якості води на основі біоіндикаційних властивостей фітопланктону, тощо.
Колективу авторів роботи хочеться побажати натхнення, нових ідей, успіхів у наукових досягненнях та присвоєння Премії Президента України для молодих вчених.

З повагою до колективу авторів, к.г.н. Коржов Є.І., старший науковий співробітник Національного природного парку «Нижньодніпровський»

Розлач З.В., к.геогр.н.

Питання охорони, покращення та розумного менеджменту водними ресурсами, з кожним днем стають дедалі важливішими по всіх регіонах світу. Не менш значущими вони є і для нашої країни. Цінність представленого циклу робіт полягає не лише в добре обґрунтованих наукових підходах, але й у наявності важливого прикладного значення. Запропонований алгоритм комплексної оцінки водних екосистем вже відпрацьований на багатьох водних об’єктах, а також має реальне впровадження в ході реалізації міжнародних та національних проектів.
Враховуючи зазначене вважаю, що колектив авторів циклу наукових праць «Наукові засади екологічного менеджменту річкових та лиманних систем України» заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Розлач З.В., к.геогр.н., Голова ГО «Об’єднання фахівців-екологів `Mare Liberum`».

Паланичко Ольга

Колективом авторів запропоновано алгоритми оцінки річкових та лиманних екосистем, що дозволяє визначати несприятливі екологічні процеси в даних екосистемах.
На мою думку, представлена комплексна робота актуальна і має важливе практичне значення.
Тому вважаю, що автори роботи заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених.
Паланичко О.В., к.геогр.н., доцент кафедри гідрометеорології та водних ресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Карамушка В.І.

Управління водними ресурсами є однією з надзвичайно важливих сфер життєдіяльності людського суспільства, й саме тому ті спільноти, яким вдавалося оволодіти ефективними технологіями (чи мистецтвом?) такого управління, забезпечували розвиток і процвітання на тривалий час – згадаймо цивілізацію Древнього Єгипту, історія якої складає тисячоліття (!) – перш за все завдяки виваженому управлінню басейном ріки Ніл. Разом з тим, ця сфера, попри значну кількість науковців і управлінців, залучених до неї, принаймні в Україні все ще залишається полем з накопиченими проблемами і викликами.
Цикл наукових праць «Наукові засади екологічного менеджменту річкових та лиманних систем України», без сумніву, є кроком вперед як в науковому розумінні процесів, що протікають у водних екосистемах, так і в удосконаленні інструментів управління водними ресурсами. До таких інструментів, що мають практичне значення, перш за все варто віднести низку індикаторів стану водних екосистем та, власне, підходи до діагностики такого стану. Переконаний, результати цього циклу робіт знайдуть застосування у впровадженні нових басейнових підходів інтегрованого управління водними ресурсами, передбачених положеннями Водної Рамкової Директиви ЄС.
Вважаю, що автори циклу наукових праць «Наукові засади екологічного менеджменту річкових та лиманних систем України» заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Карамушка В.І., кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри екології Національного університету "Києво-Могилянська Академія"

Шелюк Юлія Святославівна, к.б.н., доц

Робота, без сумніву, актуальна. Запропоновані алгоритми оцінки річкових і лиманних екосистем можуть знайти належне використання при розробці цілісної концепції формування гідробіоти водних екосистем та її охорони, а також для удосконалення системи біоіндикації навколишнього середовища. Авторами розроблено пріоритетні заходи та рекомендації для покращення екологічного стану водних екосистем. Представлені дані мають неабияке значення при проведенні екологічного моніторингу та прогнозуванні змін якості вод у часі, а також при розробці наукових основ раціонального використання та охорони водойм.
Результати досліджень пройшли ґрунтовну апробацію на Міжнародних наукових конференціях та симпозіумах, опубліковані у високорейтингових виданнях, що індексуються наукометричними базами даних.
Вважаю, що автори роботи заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених.
Шелюк Ю.С. к.б.н., доцент кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття Житомирського державного університету імені Івана Франка

Виноградов А.К., д.б.н.

Екосистеми лиманів і лагун є частиною прибережної зони Чорноморсько-Азовського басейну. Вони функціонують в умовах обмеженого водообміну з морем, або при повному його відсутності. Прибережні лимани і лагуни мають кінцевий термін свого існування в природних умовах. Антропогенна діяльність, як правило, прискорює процес деградації екосистем лиманів і лагун. Господарська діяльність супроводжується фізичним, фізико-хімічними, хімічними, біологічними наповненням екосистем, що перевищує їх природну ємність. Багато процесів в екосистемах лиманів оборотні. Як приклад можна привести Григор'євський і Сухий лимани в Одеській області і лиман Донузлав в Криму.
З огляду на важливу роль лиманів у функціонуванні прибережних морських екосистем, а так само на запропоновані методи досліджень, вважаю заявлену тему перспективної як з наукової, так і з практичної точки зору.
Вед. науковий співробітник Інституту морської біології НАН України, доктор біологічних наук. А. К. Виноградов.

Шелюк Юлія Святославівна, к.б.н., доц

Робота, без сумніву, актуальна. Запропоновані алгоритми оцінки річкових та лиманних екосистем України можуть знайти належне використання при розробці цілісної концепції формування гідробіоти водних екосистем та її охорони, а також для удосконалення системи біоіндикації навколишнього середовища. Авторами розроблено пріоритетні заходи та рекомендації для покращення екологічного стану водних екосистем. Представлені дані мають неабияке значення при проведенні екологічного моніторингу та прогнозуванні змін якості вод у часі, а також при розробці наукових основ раціонального використання та охорони водних об'єктів. Результати досліджень пройшли ґрунтовну апробацію на Міжнародних наукових конференціях, симпозіумах і опубліковані у високорейтингових виданнях, що індексуються наукометричними базами даних.
Вважаю, що автори роботи заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених.
Шелюк Ю.С., к.б.н., доцент кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Парчук Г.В., к.б.н., заслужений природоохоронець України

Колективом авторів представлено алгоритм цілісної оцінки різнотипних водних об’єктів України, а запропонована методика дає можливість визначити найбільш несприятливі екологічні процеси у річкових та лиманних екосистемах. Їх слід враховувати при розробленні відновлювальних заходів, що явно потребуються. Зазначені у роботі методи можуть бути застосовані при інтегрованому моніторингу та для вирішення низки прикладних завдань для пом’якшення антропогенного пресу на екосистеми річок Дністер, Дніпро, Південний Буг та лиманів Північно-Західного Причорномор’я. Серед практичних аспектів роботи варто наголосити на використанні методики при прогнозуванні стану водних екосистем під час заповнення морською водою лиману Куяльник та реконструкції Каховської гідроелектростанції, підготовці екологічних вимог для оптимізації роботи Дністровського гідроенергетичного комплексу, а також низку рекомендацій для органів місцевого самоврядування Одеської області. Перелік публікацій підкреслює вагомість комплексної праці молодих науковців. Саме тому я повністю підтримую подання результатів зазначеного комплексного дослідження та вважаю, що цей колектив молодих дослідників заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Парчук Г. В., в.о. директора Департаменту екомережі та природно-заповідного фонду Мінприроди України

Адамович Б.В., к.б.н.

Представленный на конкурс цикл научных работ с общим названием «Алгоритм целостной оценки речных и лиманных экосистем Украины», без всякого сомнения, имеет высокую, как научную, так и практическую значимость. Особенно важен комплексный характер проведенных исследований и практических предложений. Результаты исследований могут быть использованы органами государственного управления в области водного менеджемента, экологическими службами при мониторинге состояния поверхностных вод, а также предприятиями, отвечающими за водоподготовку и водоотведение, организациями, контролирующими санитарное состояние водотоков.
Авторы уже широко известны своими публикациями по указанной тематике.
Считаю, что представленная работа и коллектив авторов заслуживают присуждения премии Президента Украины для молодых ученых.
Адамович Б.В., к.б.н., зав. НИЛ гидроэкологии Белорусского государственного университета.

Кутонова Т.В.

Представлена робота має практичне значення в світлі наближення практики водного господарства до стандартів ЄС, а саме при оцінці стану водних масивів та розробці планів управління.
Вважаю, що наукова робота і колектив заслуговують присудження премії Президента Украхни для молодих вчених.
Кутонова Тамара Вікторівна, експерт з питань екологічної безпеки Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ)

Демченко Віктор

Представлений на конкурс цикл наукових праць є результатом досить комплексних досліджень. Представлена авторським колективом робота «Алгоритми цілісної оцінки річкових та лиманних екосистем України» метою якої є обґрунтування показників і визначення алгоритму цілісної оцінки природної та антропогенної складових річкових і лиманних екосистем України для використання їх в моніторингу та управлінні спрямованого на відновлення і підтримку стійкого гідроекологічного стану водних об’єктів. Результати досліджень можуть бути використані у сфері екологічної водної політики при: запровадженні програм моніторингу якості води, підготовці планів управління басейнами та програми заходів для досягнення доброго екологічного стану річок і лиманів, запровадженні планів управління ризиками затоплення стосовно оцінки та зниження потенційного впливу несприятливих наслідків для навколишнього середовища (Директива №2000/60/ЄС, Директива №2007/60/ЄС, Директива №2008/56/ЄС).
Вважаю, що представлена робота та колектив заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених.
Демченко В., д.б.н., с.н.с. Інституту морської біології НАН України.

Ківганов Д.А., к.б.н., доц.

Представлений на конкурс цикл наукових праць є результатом досить комплексних досліджень. Автори дають рекомендації щодо визначення сучасного стану річкових та лиманних систем України, а також перспективність цих систем з точки зору стабільності існування та екологічного потенціалу. Проведена робота заснована на достовірних даних як самих авторів, так і глубокого аналізу існуючих літературних даних. Представлені підходи та методи мають як теоретичне, так і практичне значення - на їх базі можна розробляти стратегію охорони водойм чи їх раціонального використання.
Вважаю, що представлена робота заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.
Ківганов Д. А., доц. кафедри зоології Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, к.б.н.

Іванців В.В., к.і.н., доц.

Представлена авторським колективом робота «Алгоритми цілісної оцінки річкових та лиманних екосистем України» є комплексним дослідженням спрямованим на здійснення аналізу стану водних об’єктів України та вирішення їх екологічних проблем.
Запропоноване авторами застосування гідродинамічних моделей дає можливість вирішувати різноманітні гідроекологічні задачі, більш точно кількісно оцінювати біотичний баланс та потоки енергії у водних екосистемах.
Результати досліджень авторського колективу опубліковані у високорейтингових журналах, які віднесені до наукометричної бази Scopus.
Вважаю, що наукова робота заслуговує на визнання, а колектив розробників на присудження премії Президента України для молодих вчених.
Іванців В.В., к.і.н., доц.,завідувач кафедри екології Луцького національного технічного університету.

Віталій Коломійчук

Сучасний безлад у водному господарстві України, відсутність дієвого, екологічно виваженого моніторингу та менеджменту ресурсів, попередження правопорушень та інших проблем у галузі спонукає вчених до розробки відповідних наукових заходів. Одними з таких заходів є розробка інтегральної оцінки основних показників водного середовища у системі "річка-лиман-море" з метою подальшого використання їх в моніторингу та управлінні спрямованих на відновлення і підтримку стійкого гідроекологічного стану водних об’єктів. Ознайомившись з роботою цих молодих дослідників ми маємо всі підстави стверджувати що їх кваліфікація та наробки дозволили досягти поставленої мети. Отримані ними результати широко апробовані та вселяють впевненість у значущості роботи, а запропоновані ними заходи мають високий шанс подальшої практичної реалізації.
Вважаю, що представлена наукова робота та колектив заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених.
Коломійчук В.П., к.б.н., доцент, заст. директора Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна ННЦ "Інститут біології та медицини" Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Шихалєєва Г.М.

Представлена авторським колективом молодих вчених робота «Алгоритми цілісної оцінки річкових та лиманних екосистем України» спрямована на вирішення актуальних завдань розробки системи моніторингу антропогенних впливів на водні екосистеми. Цікавим і інформативним є запропонований авторами методологічний комплексний підхід до оцінки екологічного стану екосистем водойм на підставі інтегральних гідрохімічних показників водойми і біологічних характеристик фітопланктону. Розроблена методологія являє теоретичну та інформаційну базу для оцінки стану водних об'єктів і дозволяє оцінити ефект впливу гідрохімічних показників на стан і структуру альгофлори водойми. Важливим є те, що результати досліджень авторського колективу опубліковані у високорейтингових журналах, які віднесені до наукометричної бази Scopus.
Вважаю, що представлена робота та колектив заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених.
Шихалєєва Г.М., к.х.н., провідний науковий співробітник відділу моніторингу навколишнього середовища Фізико-хімічного інституту захисту навколишнього середовища і людини МОН України та НАН України (м.Одеса).

Лихолат Юрій Васильович

Актуальність результатів досліджень, які спрямовані на вирішення комплексної задачі щодо оцінки і моніторингу річкових і лиманних екосистем, представлених авторським колективом молодих вчених, не викликає сумніву.
Отримані авторами результати досліджень апробовані на Міжнародних наукових конференціях, симпозіумах та опубліковані у виданнях, які віднесені до наукометричної бази Scopus.
Підтримую подання представленої комплексної роботи на присудження премії Президента України для молодих вчених.
Лихолат Ю.В., д.б.н., професор

София Баринова, к.б.н., старший лектор

Представленная работа является актуальной. Подход, использованный авторами, отражает современный уровень потребностей в сборе данных, анализе и воссоздании системы мониторинга водных объектов на территории Украины. Существовавшая ранее в СЭВ система мониторинга уже давно не соответствует современным потребностям оценки качества воды, сохранения и использования биоразнообразия водных экосистем, даже если бы система СЭВ и использовалась. Настоятельной необходимостью является создание современной системы мониторинга водных объектов, качества воды и их ресурсов на территории Украины в таком виде, чтобы, сохраняя свою государственную индивидуальность, тем не менее, соответствовать стандартам, принятым в ЕС и отраженным в Рамочной Директиве 2000. Основным достижением авторов является использование бассейнового подхода для системы сбора данных о водном объекте и его экосистеме. Таким образом, в анализ влияний на качество воды и биоразнообразие входят различные бассейновые процессы, а также климатические факторы. Комплексный анализ совместно речных и лиманных систем, таким образом, охватывает практически всю наземную поверхность Украины. Следовательно, мониторинг на бассейновой основе будет адекватным и позволит отследить изменения в нагрузках и качестве не только воды в водных объектах, но и на площади водосборов. Другим важным и полезным подходом, используемым авторами, является комплексность. Сбор данных на основе ГИС позволяет более точно ориентироваться в изменениях бассейновых показателей, а также является основой для экологического картографирования данных. Авторы продемонстроровали, что ГИС и современные статистические подходы органично включаются в предлагаемую систему мониторинга, являются простыми в исполнении и интерпретации, что существенно прибавляет ценности представляемой работе, которая достойна присуждения премии Президента Украины для молодых ученых.

Sophia Barinova, PhD, Senior Lecturer, Head of Laboratory of Algal Biodiversity and Ecology, Institute of Evolution, University of Haifa, Israel

Заморов В.В., к.б.н.

Зараз в Україні гідроекологічні дослідження в першу чергу направленні на розробку документів щодо впровадження в практику державного моніторингу, управління річковими басейнами та відновлення стабільно функціонуючих водних екосистем. Що повною мірою відповідає водній політики Європейського Союзу та стратегії управління природними водами. Тому результати досліджень, які представлені авторським колективом молодих вчених, щодо визначення алгоритму цілісної оцінки природної та антропогенної складових річкових і лиманних екосистем України для використання їх в моніторингу та управлінні є актуальними, своєчасними, а також мають наукове і практичне значення для країни. Вважаю, що автори цієї роботи заслуговують на здобуття премії Президента України для молодих вчених.

Заморов В. В. к.б.н., доцент, декан біологічного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Валентин Кирилович Хільчевський

Результати досліджень колективу молодих вчених на тему "Наукові засади екологічного менеджементу річкових та лиманних систем України" з теоретичного боку є досить сучасними і вагомими, з практичного - спрямованими у найближче майбутнє, яке стосується реорганізації системи моніторингу вод в Україні та інтегрального управління районами річкових басейнів згідно вимог низки водних директив Європейського Союзу (чим зараз опікується Мінприроди України, Держводагентство України, ДСНС України).
Вважаю, колектив дослідників, який представив дану наукову роботу, заслуговуює на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Хільчевський В.К., д. геогр. н., професор, завідувач кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Козир М.С., к.б.н.

Представлене дослідження авторським колективом на наш погляд надзвичайно актуальне. Його результати вагомі і необхідні для використання не лише на згаданих річках, але і для аналогічних об'єктів, як в Україні,так і за її межами. Важливо відзначити,що отримані дані і запропоновані методики при правильному використанні допоможуть зберегти біорізноманітність водних екосистем, що зараз критично важливо для утримання балансу біосфери загалом. Крім того, це сприятиме оздоровленню річкових систем і, як наслідок, позитивно впливатиме на здоров'я населення, оскільки воно в той чи інший спосіб контактує з гідроекосистемами та їхньою біотою.
Вважаю, що наукова робота і колектив заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених.
Козир М.С., к.б.н., науковий співробітник лабораторії охорони та відтворення біорізноманіття Інституту еволюційної екології НАН України.

Коніщук В.В. д.б.н.

Робота дуже актуальна з огляду на пріоритет вирішення гідробіологічних проблем. Розробка може бути використана при екологічній паспортизації водойм. Практичне значення важливе для басейнових управлінь, імплементації екосозологічних основ збереження гідроекосистем.Колектив авторів заслуговує на Премію Президента України.
Коніщук В.В., д.б.н., завідувач відділу охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття і природозаповідання Інституту агроекології і природокористування НААН, м. Київ.

Власюк М.М,, к.б.н.

Результати досліджень актуальні у сфері екологічної водної політики при моніторингу якості води. Авторами розроблено та запропоновано алгоритм цілісної оцінки, ряд інтегральних індексів для оцінки впливу, забруднення річкової екосистеми та стану водної екосистеми. Значна кількість публікацій свідчить про значимвсть отриманих результатів.
Вважаю, що представлена комплексна робота заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.
Власюк М.М., к.б.н., кафедра біології рослин, ННЦ "Інститут біології та медицини", КНУ ім. Тараса Шевченка.

Колесник О.Б., к.б.н., доц.

Стан водних екосистем України на сьогодні можна охарактеризувати як критичний. Зміна системи господарювання з планової на ринкову практично жодним чином не відбилося на системі адміністрування впливу антропогенного навантаження, яка на сьогодні значною мірою є неефективною. Дуже актуальним є розробка нової системи контролю та менеджменту стану водних об’єктів, яка ґрунтується на сучасних підходах з врахуванням її адаптації до європейських стандартів.
Представлена наукова робота дає можливість запровадити нові підходи до збереження і раціонального використання лиманних та річкових екосистем України. Робота є вагомим внеском в розуміння функціонування водних екосистем під дією антропогенного навантаження і має не лише теоретичне, але й практичне спрямування.
Доробок колективу авторів відображений в чисельних публікаціях.
Вважаю, що наукова робота і колектив заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених.
Завідувач кафедри ботаніки ДВНЗ "Ужгородський національний університет", к.б.н., доц. О.Б.Колесник

Скиба Ю.А., д.п.н., к.б.н.

Результати досліджень, представлені авторським колективом молодих вчених, спрямовані на вирішення актуальної комплексної задачі щодо оцінки і моніторингу річкових і лиманних екосистем. Авторами проекту науково обґрунтовано і розроблено методику, що дає можливість розробляти заходи щодо зменшення антропогенного тиску на річкові та лиманні екосистеми. Результати досліджень пройшли ґрунтовну апробацію на Міжнародних наукових конференціях та симпозіумах і опубліковані у високорейтингових виданнях, що індексуються наукометричними базами даних Scopus.
Вважаю, що представлена комплексна робота заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.
Скиба Ю.А., д.п.н., к.б.н., головний науковий співробітник Інституту вищої освіти НАПН України.

Любінська Л.Г., д.б.н.

Комплексне дослідження та цілісна оцінка річкових і лиманних екосистем в умовах посиленої антропічної трансформації має високу актуальність. Новизна наукової роботи забезпечує новий методичний підхід і перспективу його використання на переважній більшості річкових і лиманних екосистемах. Рекомендації для покращення екологічного стану водойм та водотоків сприятимуть подальшому моніторингу і менеджменту.Апробація комплексного дослідження і публікації вказують на вагомі результати.
Вважаю, що наукова робота і колектив заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених.
Любінська Л.Г., д.б.н.,завідувач кафедри біології та методики її викладання Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.