Офіційний веб сайт

Автоматизоване керування технологічними комплексами харчової промисловості з використанням інтелектуальних методів та комп’ютерних технологій

м24

Представлено Національним університетом харчових технологій.

Автор: Шумигай Д.А., к.т.н., Бойко Р.О., к.т.н.

Роботу присвячено експериментальному та теоретичному вивченню проблеми збільшення ефективності функціонування технологічних комплексів (ТК) харчових виробництв за допомогою використання інтелектуальних методів та комп’ютерних технологій.

Розроблене алгоритмічне та програмне забезпечення процедур координації підсистем технологічного комплексу цукрового заводу, яке включає систему підтримки прийняття рішень, дозволяє збільшити прибуток підприємства за рахунок пошуку та підтримки оптимальних значень технологічних змінних у режимі реального часу, мінімізувати ймовірність виникнення нештатних ситуацій та у разі виникнення таких ситуацій – максимально оперативно приймати ефективні управлінські рішення щодо їх усунення.

Використання запропонованих в роботі інтелектуальних методів для інформаційної системи управління технологічним комплексом цукрового заводу в умовах невизначеності (методи оцінки ситуацій; аналіз часових рядів на основі вейвлет-аналізу та нейронних мереж; використання нечітких когнітивних карт та мереж) дає можливість оперативно та адекватно оцінювати стан поточної ситуації з метою короткострокового прогнозу та розрахунку ефективних управлінських рішень.

Запропоновано неперервну ідентифікацію процесів виробництва цукру на основі нейро-нечіткої моделі у вигляді залежностей продуктивності заводу за цукром та його втрат від кількості перероблених буряків, відкачки дифузійного соку, витрат вапняного молока та води на промивку фільтрувального осаду.

Кількість публікацій: 23, в т.ч. за тематикою роботи монографія, 14 статей (4 – у зарубіжних виданнях), 6 тез доповідей. Отримано 2 патенти України на корисну модель.

Надіслати коментар

Коментарі

Директор ДП «Цукроавтомат-Інж» Довгий Віктор Леонідович

Для подальшого розвитку систем автоматизації технологічними комплексами, насамперед харчової промисловості, необхідно вдосконалювати програмне, технічне та організаційне забезпечення складних ієрархічних систем керування. В цьому напрямку запропоновані в роботі підходи та методи є своєчасними, актуальними та ефективними.

Генеральний директор ТОВ «САУТКОМ» Коломієць С.М.

Робота відповідає сучасним тенденціям та напрямам підвищення енерго- та ресурсоефективності систем автоматизації складних технологічних об’єктів. До методів керування відносяться механізми координації підсистем, а до інтелектуальних методів – інформаційне забезпечення підсистем підтримки прийняття рішень.

Д.т.н., проф. кафедра Кошевой Микола Дмитрович

Робота використовує методи сучасної теорії керування для таких складних об’єктів, якими є технологічні комплекси. Поєднання інтелектуальних методів керування та комп’ютерних технологій дало авторам можливість отримати цікаві наукові та важливі практичні результати. Робота заслуговує Премії Президента України для молодих вчених.

Д.т.н., проф. кафедра Кошевой Микола Дмитрович, зав. каф. Авіаційних приладів та вимірювань (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»)

Д.т.н., проф. Максимов Максим Віталійович

В роботі розглядається можливість ефективного керування технологічними комплексами для досягнення ресурсо- та енергоефективності на основі вдалого одночасного використання системного аналізу, теорії керуванн та можливостей інтелектуальних систем і комп’ютерних технологій. Підтримую роботу.

Д.т.н., проф. Максимов Максим Віталійович зав. каф. Автоматизації теплоенергетичних процесів Одеського Національного політехнічного університету

Д.т.н., проф. Волков Віктор Едуардович

Робота має значення для подальшого розвитку теорії та практики керування складними об’єктами (у даному випадку технологічними комплексами неперервного типу), для чого використано автоматизоване керування не лише окремими підсистемами, а також і їх координацію з відповідним алгоритмічним та програмним забезпеченням, розробкою та ідентифік4ацією необхідних математичних моделей. Робота заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених.
Д.т.н., проф. Волков Віктор Едуардович, директор навчально-наукового інституту механіки, автоматизації та робототехніки Одеської Національної академії харчових технологій

Решетюк Володимир Миколайович, к.т.н., доц.

Авторами розглядається надзвичайно важливий клас об’єктів керування – технологічні комплекси неперервного типу, підвищення ефективності роботи яких безпосередньо пов’язане з використанням ресурсо- та енергоефективних методів, що можливе лише в рамках єдиної системи за рахунок методів стабілізації технологічних режимів, координації функціонування підсистем, адаптації та необхідного програмного забезпечення. Работа заслуговує позитивної оцінки.

К.т.н., доц. Решетюк Володимир Миколайович, доцент кафедри автоматизації та робототехнічних систем (Національний університет біоресурсів і природокористування)

Д.т.н., проф. Сильвестров Антон Миколайович

Характерною ознакою роботи є розв’язання поставлених задач з попередньою ідентифікацією не лише самого об’єкта і його підсистем, а й процесу функціонування, що стало можливим на основі нейро-нечіткої мережі, яка у вигляді нелінійних залежностей зв’язує вхідні дані та показники роботи у вигляді узагальненої оцінки. Робота є актуальною з огляду на можливість практичного застосування отриманих теоретичних результатів для підвищення ефективності функціонування технологічних комплексів. Рекомендую роботу до нагородження.

Д.т.н., проф. Сильвестров Антон Миколайович, професор кафедри теоретичних основ електротехніки (НТТУ «КПІ»)

Д.т.н., доц. Прокопенко Тетяна Олександрівна

Робота присвячена розвитку одного з головних напрямів сучасної теорії керування та системного аналізу – керування в умовах невизначеності та ризиків, що можливо лише за допомогою використання інтелектуальних методів, зокрема ситуаційного керування та комп’ютерних технологій для моделювання складного об’єкта і його процесу функціонування за обраними критеріями техніко-економічного характеру. Робота має теоретичне та практичне значення та рекомендується до нагородження.

Д.т.н., доц. Прокопенко Тетяна Олександрівна, професор кафедри інформаційних систем Черкаського Національного технічного університету

Шевчук Дмитро Олегович, д.т.н., проф.

З моєї точки зору, розгляд технологічного комплексу як складного об’єкта, який характеризується нелінійностями, нестаціонарностями, змінюванням умов роботи та критеріями керування, на основі сучасних інтелектуальних систем, зокрема нечіткої логіки, комп’ютерних технологій (нейронечітких мереж), свідчить про високий рівень роботи, практичне значення та можливість її нагородження Премією Президента України.

Д.т.н., проф. Шевчук Дмитро Олегович, професор кафедри автоматизації та енергоменеджменту Національного авіаційного університету

К.т.н., проф. Медведєв Ромуальд Брониславович

В роботі використано системний підхід до розв’язання задач ефективного керування багатовимірним, багатозв’язним нелінійним об’єктом, який функціонує в умовах невизначеності, що забезпечує гарантований результат у відповідності до технологічних та техніко-економічних показників. Методи розв’язання задач – інтелектуальні алгоритми та комп’ютерні технології використано коректно, в необхідному обсязі, що свідчить про високий рівень роботи. Рекомендую роботу для відзначення Премією Президента України для молодих вчених.

К.т.н., проф. Медведєв Ромуальд Брониславович професор кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів (НТУУ «КПІ»)

Д.т.н., проф. Подустов Михайло Олексійович

Технологічні комплекси функціонують в різних галузях промисловості для отримання широкого асортименту продукції, характеризуються високими ресурсно- та енергетичними затратами, тому підвищення якості керування ними є актуальною науково-практичною задачею. Робота містить комплекс інтелектуальних методів та комп’ютерних технологій, що характеризує її високий рівень та можливість нагородження Премією Президента України для молодих вчених.

Д.т.н., проф. Подустов Михайло Олексійович зав.кафедри автоматизації хіміко-технологічних процесів та екологічного моніторингу (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.