Офіційний веб сайт

Бактеріофаги фітопатогенних і промислово цінних ентеробактерій: особливості вірус-клітинної взаємодії, геноміка та специфіка морфогенезу

м28

Представлено Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України.

Автор: Кушкіна А.І., к.б.н., Король Н.А., к.б.н., Файдюк Ю.В., Жумінська Г.І., к.б.н.

Здійснено сиквенування та анотацію повних геномів трьох бактеріофагів, геномні послідовності яких прийняті до бази даних GenBank. В дослідженнях створено передумови для використання бактеріофагів фітопатогенних і промислово цінних ентеробактерій при розробці систем біодетекції фітопатогенних бактерій та ДНК-пошкоджуючих речовин в пектин-вмісній агропродукції. Створено підгрунтя для скринінгу бактеріофагів на предмет їх полівалентності, оцінено потенціал досліджених фагів як компонентів терапевтичних фагових сумішей та створено передумови для використання компонентів фагових часток в нанобіотехнологіях.

 Отримано важливі фундаментальні результати стосовно функціонування системи лізогенії, функціонального стану профагу та лізогенної конверсії фітопатогенних пектобактерій за участю помірного фага ZF40. Досліджено структуру та побудовано карту віріонної ДНК фага ZF40. Вивчено протеом фага ZF40 та дано характеристику його структурним генам. Встановлено структуру популяції фагів та ідентифіковано причину фаголізису біотехнологічного штаму кишкової палички.

Запропоновано нові підходи стосовно зберігання нестабільних бактеріофагів, концентрування та розділення окремих компонентів фагових віріонів, дослідження та ідентифікації структурних генів унікальних бактеріофагів, методів ізоляції нових вірусів бактерій.

Авторами здійснено постановку нових нетрадиційних задач з дослідження міжвидової та внутрішньовидової гетерогенності вірусних популяцій, ідентифікації генів з невідомими функціями, полівалентності бактеріофагів.

Кількість публікацій: 72,  в т.ч. за темою роботи глава в монографії, 23 статті. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 16 (згідно з базою даних Scopus).  

Надіслати коментар

Коментарі

Жебеленко Я.Г., к.мед.н.

Практическая ценность, высокий методологический уровень и всесторонний охват проблемы позволяют говорить о том, что представленная научная работа - мирового уровня.
Результаты полученные научным коллективом дают новые направления для использования бактериофагов в медицине, фармации, промышленном производстве и для проведения перспективных исследований.

Пальчевський С.С., к.б.н.

Отримані результати, узагальнення, окреслення перспектив, значна теоретична та практична багатовимірність представленої збірки праць складає позитивне враження і дає всі підстави для номінування на здобуття премії Президента України. Проведена робота викликає щире захоплення. Бажаю авторам розвинути успіх і підтримувати досягнутий рівень досліджень!

Бабенко Л.П., к.б.н., научный сотрудник

Бактериофаги являются обнадеживающими биологическими агентами в борьбе с мультирезистентными клиническими штаммами микроорганизмов. Несмотря на многолетнее использование фагов в медицине Восточной Европы, их применение в этом же направлении в Центральной Европе все еще исследуется. В связи с этим, исследования этого коллектива авторов являются своевременными. Несмотря на то, что украинская фармпромышленность сейчас не выпускает собственные фаговые смеси, хочется надеяться, что в скором времени они появятся и авторы этой работы станут их непосредственными разработчиками. Представленная работа выполнена на высоком уровне и, надеюсь, будет удостоена победы в конкурсе.

Тимошок Н.О., к.б.н.

Дослідження бактеріофагів в ІМВ НАНУ було розпочато з моменту заснування самого Інституту, в 30х роках минулого століття. Дуже приємно, що недивлячись на всі складнощі, наша фагова школа зберіглася і навіть розвивається у сучасних напрямках дослідження вірусів бактерій. Вірусологія - складна, з методологічної точки зору, галузь біологічної науки, яка, до того ж, потребує значних фінансових витрат. Тому, вражає, кількість та якість представлених досліджень, різноплановість вивчення кожного з зазначених в роботі, фагів. Автори представили роботу сучасного геномного і постгеномного рівня досліджень. Сподіваюсь, що автори збережуть свій ентузіазм, залишаться вірними фундаментальній науці, та достойно продовжать вікову українську фогуву школу.

Войчук Сергій, к.б.н., ст.н.с.

Представлений цикл робіт охоплює всебічне вивчення кількох бактеріофагів, що були ізольовані для ентеробактерій різних екологічних ніш. Дослідження виконані на високому науковому рівні із застосуванням сучасних методів молекулярної генетики, геноміки, протеоміки і структурної біології. Сподіваюсь на перемогу цього колективу в конкурсі і бажаю подальших успіхів у науці!

Катерина Крилова, к.б.н.

Робота, яка представлена на здобуття премії,вражає масштабністю та ґрунтовністю проведених досліджень. Окремо слід відмітити,що її значимість не полягає виключно в фундаментальній або суто прикладній галузі - дослідникам вдалось, порушуючи і розв'язуючи проблеми фагової геноміки, протеоміки та взаємодії бактеріофагів з профаговими і плазмідними елементами, розробити з нуля та вдосконалити цілу низку лабораторних методик.Авторами запропоновано ефективний методичній підхід для одержання, концентрації, розділення та очищення препаратів окремих компонентів фагових часток, який може бути використаний в наноінженерії. Розроблено методики зберігання фагів, які характеризуються низькою собівартістю, легкістю у виконанні і можуть бути застосовані у такій галузі як фаготерапія.
Взагалі, ця конкурсна робота порушує і успішно відповідає на майже всі питання, які у сучасній науці пов'язані з життєвими циклами бактеріофагів, їх структурними компонентами,взаємодією з клітиною бактерії-хазяїна і проблемами використання вірусів бактерій у фаготерапії інфекцій рослин, тварин та людини.
Успіхів у конкурсі! Бажаю продовжувати розвивати дослідження бактеріофагів на такому високому рівні!

К.Д. Крилова
к.б.н., с.н.с. БННЦ ОНУ імені І.І. Мечникова

д.б.н, І.С. Щербатенко

Дослідження основ функціонування лізогенних систем, структурних особливостей будови фагових часток, їх морфогенезу і фагової геноміки створюють основу для практичного застосування властивостей вірусів бактерій, розробки методів біоконтролю і біодетекції бактеріальних патогенів та фаготерапії. Під керівництвом д.б.н. Ф.І. Товкача, цей колектив авторів виконав роботу на високому сучасному рівні. Слід звернути увагу на представлені в публікаціях авторів результати аналізу трьох повних геномів бактеріофагів, що від початку і до кінця були виконані в нашій лабораторії. Це одне з найбільших досігнень представленого циклу робіт. Бажаю авторам усіляких гараздів і перемоги в конкурсі.

д.б.н, І.С. Щербатенко

к.б.н, ст.н.с. ІМВ НАНУ Клочко В.В.

Наукова робота авторського колективу у складі А.Кушкіної, Н.Король, Ю.Файдюк і Г.Жуминської представляє собою єдиний цикл досліджень, важливих як з фундаментальної, так і з практичної точки зору.
Автори роботи, працюючи під керівництвом досвідченого зав. відділу молекулярної генетики бактеріофагів ІМВ НАНУ, є представниками активної і цілеспрямованої наукової молоді нашого інституту. Щиро бажаю їм успіху в конкурсі.

Жолобак Надія, к.б.н., с.н.с., доцент

На здобуття щорічної премії Президента України для молодих учених представлена цікава та актуальна робота. Авторами вперше в Україні здійснено сиквенування та проведена анотація повних геномів трьох бактеріофагів. Підтвердженням значущості отриманих результатів на міжнародному рівні є те, що вказані геномні послідовності внесено до бази даних GenBank.
Окрім отриманих молодими науковцями теоретичних результатів, робота має практичне значення: результати, одержані при дослідженні структури та лізогенії бактеріофага ZF40 пектолітичної Pectobacterium carotovorum, є основою для створення системи клонування і експресії генів на основі пектобактерій. Дані щодо індукції профага ZF40 в залежності від умов культивування є необхідними для створення системи біодетекції ДНК-пошкоджуючих речовин, які здатні накопичуватись в сільськогосподарський сировині і готовій продукції. Крім того, результати дослідження конверсії патогенності, яку викликає в клітинах P. carotovorum помірний бактеріофаг ZF40, важливі для розуміння механізмів зміни вірулентності фітопатогенних бактерій і розробки ефективних стратегій відповіді на розповсюдження захворювань важливих культурних рослин. Авторами запропоновано ефективний метод зберігання лізатів нестабільних бактеріофагів, що є важливим при створенні комерційних препаратів бактеріофагів.
Отримані авторами результати широко представлені на чисельних міжнародних конференціях та знайшли своє застосування в навчальному процесі: свідченням актуальності отриманих результатів та методичних підходів є вісім розроблених навчально-методичних посібників.
23 роботи молодих науковців опубліковано у журналах, що входять до бази даних Scopus, кількість цитувань за Scopus – 15.
Бажаю авторам циклу наукових праць «БАКТЕРІОФАГИ ФІТОПАТОГЕННИХ І ПРОМИСЛОВО ЦІННИХ ЕНТЕРОБАКТЕРІЙ: ОСОБЛИВОСТІ ВІРУС-КЛІТИННОЇ ВЗАЄМОДІЇ, ГЕНОМІКА ТА СПЕЦИФІКА МОРФОГЕНЕЗУ» цілеспрямованості, творчих успіхів, нових звершень і відкриттів у такий нелегкий для вітчизняної науки час.

Іваниця Т.В. к.б.н., доцент

Згідно з представленими даними та матеріалами можно з певненістю казати про дуже великий об`єм виконанної робити. Робота є сучастною, цікавою, та виконанною на високому рівні. На даний момент бактеріофаги з певненністю відвойовують втрачене важливе місце як в медицині, в промисловому виробництві, так і в своєму генетичному значенні. Автори використали багато методів - зазначу сучасних, завдяки яким вдалося встановити і структурні гени, окреслити значення багатьох важливих процесів і станів - лізогенія, профаг, лізогенна конверсія і також, що є дуже цікавим, вивчали біорізноманіття бактеріофагів специфічних до збудників бактеріального опіку дерев.
Отримані результати та виконана робота заслуговують на отриманні Премії Президента України, і я від щирого сердця бажаю успіхів авторам!

Іваниця Т.В.
к.б.н., доцент кафедри Мікробіологія, вірусологія та біотехнологія Одеський Національний Університет ім.І.І. Мечникова.

Катерина Циганенко, к.б.н.

Представлена робота є вкрай актуальною: використання бактеріофагів і ферментних продуктів на їх основі в медицині і агробізнесі є одним з головних чинників, що дозволяє обмежити та вдосконалити використання антибіотиків. В роботі використані сучасні методи дослідження, завдяки чому отримані результати є вагомим внеском українських вчених, що органічно доповнить надбання світової науки про бактеріофаги.
Знаю весь колектив авторів особисто і сподіваюсь на перемогу цієї роботи в конкурсі.
Авторам бажаю успіхів!

Орловська Ірина, пров. інженер

Визначення механізмів фаголізису біотехнологічного штаму кишкової палички необхідне для оптимізації промислових технологічних процесів. Фундаментальні дослідження геномів бактеріофагів можуть і будуть використані для подальших наукових досліджень.
Робота об ємна та привертає до себе увагу. Щиро бажаю успіхів та всілякої підтримки групі авторів.

Бурова Л.М.

"Бактеріофаги ентеробактерій є перспективними об'єктами для створення протоколів профілактики, лікування і контролю інфекційних захворювань людини. Однак, використання фагів в складі терапевтичних сумішей, повинно базуватись на науково-обгрунтованих доказах їх безпечності та ефективності. Представлена робота демонструє глибоке розуміння авторами фагової біології і здатність формулювати і вирішувати актуальні наукові питання застосовуючи широкий арсенал методів. Авторами порушено цікаве питання філогенії бактеріофагів фітопатогенних ентеробактерій, здійснено дослідження причин полівалентності бактеріальних вірусів на прикладі Т7-подібного фага та досліджено механізми фаголізису на виробництві. Щиро бажаю авторам успіху в конкурсі на одержання Премії та, сподіваюсь, таких робіт буде з кожним роком більше.

Л.М. Бурова,
к.б.н., доцент кафедри мікробіології
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького"

Ірина Заєць, ст.наук.співр.

Робота заслуговує уваги, враховуючи методичний рівень, об'єм та наукову значимість отриманих теоретичних та експериментальних результатів. Дослідження бактеріофагів фітопатогенних і промислово цінних ентеробактерій також має велике практичне значення і в наш час бурхливого розвитку нанобіотехнологій є безперечно актуальним.

Микробиолог

Очень интересная работа. Выполнена на современном научном уровне. Интересна как с точки зрения фундаментальных исследований, так и с практической стороны. Радует то, что в наше непростое время в Украине появляются такие работы. Дальнейших успехов авторам!

Вірусолог

Вважаю, що робота є дуже актуальною та має велику практичну цінність. Авторами отримано фундаментальні дані і запропоновано нові підходи. Дослідження виконано на сучасному рівні за новітніми технологіями.

Гість

Робота є дуже важливою з точки зору вивчення різноманіття бактеріофагів фітопатогенних бактерій. Такі бактеріофаги можна застосовувати для захисту рослин. Сиквенування і анотація їх геномів є вагомою працею.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.