Офіційний веб сайт

Безцементне ендопротезування кульшового суглоба в залежності від форми каналу стегнової кістки

м39

Представлений державною установою «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф.  М.I.Ситенка НАМН України»

 Цикл наукових праць складається з 5 статей,  15 тез доповідей,  патент.

ММетою роботи є покращення результатів операцій ендопротезування кульшового суглоба.

Отримано нові знання щодо контактної взаємодії між безцементними ніжками ендопротезів різних типів фіксації та стегновою кісткою, особливостей реакції кісткової тканини навколо стегнових компонентів різних типів та їх значення для тривалості функціонування ендопротезу. Визначення напружень у стегновій кістці при імплантації ніжок різних типів фіксації дозволило обґрунтувати оптимальний варіант стегнового компонента ендопротеза.

Розроблено показання та протипоказання щодо застосування стегнових компонентів різних типів фіксації, які зможуть служити орієнтиром для правильного вибору ніжки ендопротеза у клінічній практиці. Дотримання розроблених правил підбору стегнового компоненту у кожному конкретному випадку дозволить підвищити якість лікування, знизити вірогідність несприятливого результату ендопротезування з причини асептичної нестабільності.

Застосування додаткових методів обстеження та використання програми комп’ютерного підбору дозволило обрати відповідний до форми каналу стегновий компонент із максимальною площею контакту.

Кількість публікацій: 23, в т.ч. 8 статей, 15 тез доповідей, патент

Надіслати коментар

Коментарі

д.м.н.Вирва О.Є.

Багаторічний клінічний досвід інституту свідчить, що для того щоб зменшити частоту ревізійних операцій, треба намагатися максимально подовжити термін роботи ендопротеза кульшового суглоба. На теперішній час існує велике різноманіття конструкцій ніжок ендопротезів, які відрізняються за формою, дизайном, типом покриття та зоною його нанесення. Серед прямих ніжок ми повинні обґрунтовано обирати ту, яка б забезпечила довгострокову фіксацію і умови для оптимального розподілу навантажень. В зв′язку з цим однією із головних задач є адекватний підбір типу фіксації і дизайну ніжки ендопротезу відповідно до форми стегнового каналу.
У роботі виявлені особливості ремоделювання кісткової тканини навколо ніжок ендопротезів різного типу фіксації, що були імплантовані у різні за формою канали стегнової кістки. Особливості перебудови кісткової тканини були визначені за допомогою комп’ютерного програмного комплексу «X-ray», у якому були проведені рентгенометричні дослідження оптичної щільності зображення кісткової тканини на рентгенівських знімках.
Поряд із рентгенологічними і рентгенденситометричними дослідженнями, автором виконано аналіз розподілу напружень у стегнової кістки при застосуванні ніжок різних типів фіксації, що імплантовані у різні за формою канали стегнової кістки за допомогою метода кінцевих елементів. Створені моделі, які наочно демонструють розташування зон із підвищеними напруженнями на межі контакту «ніжка ендопротеза-кістка». Розподіл напружень змінюється в залежності від встановлених типів ніжок ендопротезів та форми каналу стегнової кістки. Отримані при математичному моделюванні дані були співставленні із рентгенологічними спостереженнями перебудови кісткової тканини періпротезної ділянки. Результати розрахунків показали, що зміни структури кісткової тканини відображають реакцію кістки на перерозподіл напружень. Робота є актуальню та вирішує принципові питання стосовно вибору конструцкції ендопротезу кульшового суглоба.
Підгайська О.О. призначена на посаду завідуючої відділення ортопедичної артрології та ендопротезування, є кваліфікованим, досвідченим лікарем та науковцем. Активно приймає участь у вітчизняних та закордонних науково-практичних конференціях, неодноразова отримала відзнаки, як за найкращі доповіді на конференціях. Є відповідальним виконавцем науково-дослідної роботи, що виконується в інституті. Успішно пройшла апробацію дисертаційної роботи та на жовтень заплановано офіційний захист у спеціалізованій вченій раді.
Підгайська О.О. заслуговує на присудження премії президента України для молодих вчених.

Заступник директора з науково-лікувальної роботи,
Заслужений лікар України,
керівник відділу кісткової онкології
ДУ "Інститут патології хребта та суглобів
ім. проф. М.І.Ситенка НАМН України",
д.м.н. Вирва О.Є.

Проф. Хвисюк О.М.

Роботу виконано на актуальну тему травматології і ортопедії, вона містить нові наукові результати та вирішує проблему раціонального підбору конструкції ендопротеза кульшового суглоба, знижує частоту ускладнень при ендопротезуванні.
Ендопротезування кульшового суглоба є досить поширеним оперативним втручанням, існує велика кількість фірм, які розробляють і виготовляють ендопротези. Кожна така розробка ґрунтується на своїх принципах, і ендопротези можуть принципово відрізнятися по суттєвим ознакам: форма, покриття, матеріал.
Тому дана робота є просто необхідною для подальшого удосконалення методик ендопротезування і удосконалення конструкції ендопротезів.
Новизна дослідження полягає в оригінальній побудові факторного аналізу, залежності частоти асептичної нестабільності від типу ніжки ендопротезу і форми кістково-мозкового каналу.
Результати аналізу показали, що нестабільність ніжки ендопротезу значно частіше виникає у пацієнтів з циліндричною формою кістково-мозкового каналу. Щоб пояснити даний факт автор вивчає особливості реакції кісткової тканини в стандартних ділянках парапротезної зони і виявляє нову, раніш невідому закономірність, яка полягає в тому, що ефект адаптаційного підвищення щільності відбувається на певних ділянках контакту ніжки з виключно контактною кісткою.
Аналіз отриманих даних, проведених шляхом математичної статистики, дає підставу вважати отримані наукові дані достовірними, а сформульовані висновки та рекомендації обґрунтованими.
Робота Підгайської О.О. гідна присудження премії Президента України для молодих вчених.

Ректор Харківської медичної
академії післядипломної освіти
д.м.н., проф. Хвисюк О.М.

Док.мед.наук, Професор Лоскутов О.Є.

Робота присвячена актуальній темі.
Операція ендопротезування кульшового суглоба широко використовується в багатьох клініках та лікарнях України.
При цьому використовують ендопротези як закордонних фірм, так і вітчизняних виробників.
Вони відрізняються по формі та іншим ознакам, і тому існує проблема індивідуального вибору імплантату.
Представлена робота О.О.Підгайської присвячена вирішенню питання обґрунтованого вибору ніжки ендопротеза з урахуванням можливості одного із найбільш частих ускладнень – її асептичної нестабільності.
Я детально знайомий з науковими публікаціями автора, неодноразово заслуховував доповіді на конференціях, оцінюю їх позитивно і згоден з практичними рекомендаціями.
Проведена робота та її результат гідні премії.

Член-кореспондента Національної академії медичних наук України,
зав. каф. ортопедії та травматології
Дніпропетровської державної медичної академії,
заслужений діяч науки і техніки,
лауреат державної премії у галузі науки і техніки
д.м.н., профессор

д.м.н., проф.Герасименко С.И.

Робота обгрунтовує принципово важливий етап підготовки до операції ендопротезування кульшового суглоба. Маю підстави стверджувати, що ключовим моментом в досягненні стійкого позитивного ефекту ендопротезування є якість ендопротезу та раціональний вибір конструкції, яка б відповідала формі каналу стегнової кістки. Частіше цей вибір виконується інтуїтивно, хоча тут має бути певна система, обґрунтована шляхом наукового аналізу. Автор використала клініко-рентгенологічні та денситометричні дослідження реакції кісткової тканини перипротезної зони після ендопротезування і виявила важливі закономірності, пов’язані з формою каналу стегнової кістки та типом ніжки ендопротеза. Ці закономірності полягали в активній реакції компактної кістки в місцях її контакту з ніжкою. Але, як встановила автор, особливості цього контакту відрізняються, що пов’язано з двома основними факторами: форма каналу, тип ніжки. Шляхом кінцево-елементного моделювання встановлені найбільш механічно доцільні варіанти взаємодії «стегнова кістка-ніжка ендопротеза».
Робота заснована на значному клінічному матеріалі авторитетної установи, використані сучасні методики дослідження, науково обґрунтовано просту і доступну методику підбору типу ніжки ендопротеза.
Роботу оцінюю позитивно.

Заступник директора з науково-лікувальної роботи,
Керівник клініки захворювань суглобів у дорослих
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»,
д.м.н., професор Герасименко С.І.

д.м.н., проф. Бурьянов А.А.

Мова іде про наукові дослідження, виконані О.О.Підгайською на протязі останніх 7 років, результати яких впроваджені в клінічну практику і довели свою ефективність. Майже кожна фірма – виробник ендопротезів – претендує на те, що ніжка ендопротезу, яку вона розробила, була універсальною і могла бути застосована у будь-якого хворого. Але основну відповідальність за результат ендопротезування несе хірург. Тому його вибір має ґрунтуватися не стільки на рекомендаціях фірми, скільки на особистому клінічному досвіді і науковому аналізі існуючих ускладнень. Автор з’ясувала закономірності зміни щільності кістки в перипротезної зоні в каналах різної форми і запропонувала новий підхід до вибору стегнового компонента ендопротеза.
Особисто знайомий з автором. Вона є активним клініцистом, щотижня приймає участь у виконанні 4-5 операцій ендопротезування. Тричі стажувалась в провідних клініках Німеччини та Австрії. Робота достойна премії Президента України для молодих вчених.

доктор медичних наук, професор Бур’янов Олександр Анатолійович Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри травматології та ортопедії

Д.М.Н., БЕЦ Г.В.

Представлена робота розглядає взаємодії металевого імплантату та кісткової тканини, що є актуальним фундаментальним питанням ортопедії та травматології. Дійсно індустрія виробництва ендопротезів та широке їх впровадження в медичну практику окрім позитивного ефекту, супроводжується і негативними явищами, які необхідно детально досліджувати і давати їм пояснення.
Таким явищем є виникнення нестабільності ніжки ендопротезу і є незрозумілим від яких факторів залежить частота даного ускладнення.
В своїй роботі автор пішла оригінальним шляхом, використавши значний клінічний матеріал, провела факторний аналіз залежності розвитку нестабільності та стрес-шилдінгу від типу ніжки ендопротеза та форми каналу стегнової кістки. Цей аналіз показав, що частіше за все ускладнення мали місце у хворих із циліндричною формою каналу, у яких був застосований ендопротез проксимальної фіксації та коротка ніжка.
Шукаючи пояснення даному фактору, автор дослідила реакцію кісткової тканини перипротезної зони і з’ясувала, що саме компактна кістка активно реагує на навантаження підвищенням її щільності. Але за умов широкого циліндричного каналу коротка ніжка має обмежений контакт з компактною кісткою, що і призводить частіше до нестабільності.
Отже, виходячи з отриманих результатів, витікає, що виконувати підбір типу ніжки ендопротезу доцільно з орієнтацією на її контакт з компактною кісткою метадіафізарного відділу стегна. Для цього в представленій роботі запропонована відповідна методика підбору і клінічно підтверджена ефективність від такого планування операції.
Безсумнівно дана робота має велике значення для роботи ортопедів-траматологів і заслуговує на присудження премії.
Автор успішно пройшла апобацію дисертаційної роботи у ДУ "ІПХС ім. проф. М.І.Ситенка НАМН України".

Зав. відділення травматології
Харківської міської багатопрофільної лікарні,
д.м.н. Бец Г.В.

д.м.н., проф. Істомін А.Г.

Представлена робота присвячена актуальній проблемі профілактики розитку стрес-шилдінг синдрому та асептичній нестабільності ніжки ендопротеза кульшового суглоба. На теперішній час у літературі зявляється все більш даних об ускладненнях після ендопротезування кульшового суглоба. Серед ускладнень частіше зустрічається таке явище, як стресове ремоделювання кісткової тканини навколо ніжки ендопротеза, яке за літературних псилань, звучить як стрес-шилдінг синдром. Автори представляють свої результати ендопротезування кульшового суглоба стосовно різних конструкцій ніжок ендопротеів, але аналізу та причин розвитку даного явища не наводять.
На мою думку, дана робота дозволила виявити основні причини розвитку асептичної нестабільності стегновго компонента та стрес-шилдінг синдрому. Дослідження розподілу напружень, що виникають у кістковій тканині після імплантації протезу, дає цінний матеріал для аналізу та розуміння "поведінки" кістки при застосуванні конструкцій різного типу фіксації. Денситометричні дослідження та програма компютерного підбору дозволила обгрунтувати застосування конструкції ендопротезу.
Робота є актуальною, автор може бути представлений на здобуття щорічної премії Президента україни для молодих вчених 2014 року.

Зав. кафедри фізичної реабілітації
та спортивної медицини
Харківського Національного
медичного Університету,
д.м.н., проф. Істомін А.Г.

Гість

Актуальність роботи безсумнівна, тому що обумовлена значним зростанням кількості хворих на коксартроз, а також тяжкістю цієї патології, складністю ендопротезування і не рідким незадовільним результатом оперативного лікування.
В цій роботі за допомогою використання методу математичного моделювання вперше встановлено розподіл напружень в кістковій тканині навколо ніжки ендопротеза проксимального, проміжного та дистального типів фіксації, вивчено за допомогою денситометрії динаміку показників щільності кісткової тканини періпротезной зони стегнової кістки до і після ендопротезування кульшового суглоба та на підставі отриманих даних розроблена методика підбору стегнового компонента ендопротеза кожного із типів фіксації. Клінічна апробація отриманих теоретичних даних показала ефективність запропонованої методики, що позначилося на поліпшенні результатів ендопротезування кульшового суглоба.
З урахуванням великої теоретичної і практичної значимості роботи та сучасним рівнем досліджень автор роботи заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Старший науковий співробітник
відділу патології суглобів
ДУ "ІПХС ім. проф. М.І.Ситенка НАМН України",
к.м.н. Бондаренко С.Є.

Батура Инна Александровна

Эндопротезирование суставов является в настоящее время единственным прогрессивным функционально сохраняющим методом лечения заболеваний суставов различного генеза. В настоящее время в мире выполняется около миллиона имплантаций искусственных суставов в год. Однако несмотря на эффективность и массовость использования данного метода остается еще множество проблем и вопросов, которые и пытается решить автор в своем исследовании. Представленная работа О.А. Подгайской является безусловно актуальной и заслуживает высокой оценки в области медицины

Научный сотрудник ГУ "ИППС им. Ситенко НАМН Украины", к.б.н. Батура И.А.

Головіна Я.О.

У роботі висвітлено актуальну та важливу проблему у сучасному ендопротезуванні кульшового суглоба - підвищення тривалості функціонування ендопротеза. На теперішній час багато уваги приділяється проблемі виживаності ендопротезів, але клінічні чинники розвитку нестабільності досі не вивчено. Автором проведено ретельний аналіз причин розвитку асептичної нестабільності стегнового компоненту ендопротеза, проведено порівняння застосування різних варіантів стегнових ніжок ендопротезів, а також досліджена перебудова кісткової тканини у зоні контакту з ніжкою ендопротезу. В результаті проведеної роботи було розроблено комп'ютерну програму для більш точного підбору стегнового компоненту ендопротеза в залежності від форми каналу стегнової кістки, розроблено чіткі показання до застосування конкретних конструкцій. Даний підхід дозволить покращити результати ендопротезування кульшового суглобу, підвищити виживаність конструкцій, покращити якість життя хворих та зменшити кількість ревізійних оперативних втручань, що також має, крім клінічних, і економічні переваги. Підгайська О.О. провела велику та важливу роботу, отримала значущі результати, а робота (в якості кандидатської дисертації) пройшла успішну апробацію на Вченої раді інституту. Автор цілком заслуговує на присудження премії для молодих вчених.
науковий співробітник відділу кісткової онкології ДУ "ІПХС ім. проф.М.І.Ситенка НАМНУ"
к.м.н.Головіна Я.О.

Долуда Я.А.

Представленная на рассмотрение работа является актуальной, современной, которая решает вопросы качества хирургического лечения при эндопротезировании тазобедренного сустав, от чего во многом зависит длительность функционирования эндопротеза. Обоснование выбора оптимального варианта бедренного компонента безцементного эндопротеза позволяет нивелировать развитие его асептической нестабильности, что снижает неудовлетворительные результаты лечения и способствует более длительному функционированию эндопротеза после операции. Такие результаты значительно улучшают качество жизни больных и способствуют значительной экономии бюджетных средств связанных с длительной нетрудоспособностью таких больных и инвалидностью.
Таким образом, представленная работа является перспективной и вполне заслуживает присуждения премии для молодых ученых.
Аспирант ГУ "ІПХС ім. проф. М.І.Ситенка НАМН України",
Лауреат премии Президента Украины для молодых ученых 2011 года
Долуда Ярослав Анатольевич.

Бабуркина Елена Павловна

Данная работая является важным вопросом эндопротезирования суставов. Автором получены новые данные о контактном взаимодействии "ножка эндопротеза -костная ткань". Изучены результаты эндопротезирования тазобедренного сустава в зависимости от испльзуемых бкдренных компонентов эндопротеза и формы канала бедренной кости. На основе полученных данных выявлены закономерности изменений плотности костной ткани в различных зонах бедренной кости после эндопротезирования.
В результате полученных данных была разработана методика подбора ножки эндопротеза при первичном эндопротезировании
Представленная работа, автор заслуживает присуждения премии для молодых ученых.

Ведущий научный сотрудник отдела патологии суставов ГУ"Институт патологии позвоночника и суставов им.проф.М.И.Ситенко НАМН Украины
д.м.н. Бабуркина Е.П.

доц. Спузяк С.М.

Эндопротезирование тазобедренного сустава является наиболее перспективным и прогрессивным методом лечения больных с хроническими дистрофическими, воспалительными, а также посттравматическими заболеваниями тазобедренного сустава. Однако, одной из причин развития неудовлетворительных результатов является проблема неверного применения той или иной конструкции у конкретного пациента. Проблема выбора становится все более актуальной ввиду растущего многообразия конструкций.
Автором выполнена работа по изучению особенностей реакции костной ткани вокруг ножек эндопротезов разных типов фиксации, получены новые данные о контактном взаимодействии «ножка ендопротеза – костная ткань». Изучены результаты эндопротезирования тазобедренного сустава в зависимости от используемых бедренных компонентов эндопротезов и в зависимости от формы канала бедренной кости. В ходе работы выявлены закономерности относительно изменений плотности костной ткани в различных зонах бедренной кости после эндопротезирования. На основе полученных данных была разработана методика подбора ножки эндопротеза при первичном эндопротезировании.
Несомненно, данная работа представляет практический интерес для хирургов, занимающихся эндопротезированием крупных суставов. Автор заслуживает внимания и присуждения премии молодых ученых.

К.м.н., доцент кафедры медицинской реабилитации, спортивной медицины и лечебной физкультуры
С.М.Спузяк

проф. Філіпенко В.А.

Дана робота присвячена актуальним питанням ендопротезування суглобів. Автор у повній мірі висвітлює питання патологічної перебудови кісткової тканини, а саме розвиток стрес-шилдінг синдрому та асептичної нестабільності стегнового компоненту, які відбуваються навколо ніжки ендопротеза після ендопротезування кульшового суглоба. На сьогоднішній день у літературі наводиться багато даних щодо результатів ендопротезування із застосуванням різноманітних конструкцій, але автори головним чином акцентують увагу на результатах виживаності ендопротезів не аналізуючи причини розвитку незадовільних результатів. Дійсно після ендопротезування кульшового суглоба при рентгенологічному дослідженні ми спостерігаємо прояви стрес-шилдінг синдрому або стресового ремоделювання стегнової кістки , які проявляються резорбцією проксимального відділу стегнової кістки різного ступеня виразності поряд із гіпертрофією дистального відділу у верхівки стегнового компоненту. Даний феномен може призвести до виникненню больового синдрому у стегні та визвати труднощі при виконанні ревізійного втручання. Вплив стрес-шилдінг синдрому на стабільність конструкції у віддалені строки не встановлено.
Авторами виконано роботу по аналізу результатів ендопротезування кульшового суглоба із застосуванням конструкцій різних типів фіксації, досліджена перебудова кісткової тканини із застосуванням комп′ютерної програми, яка дозволила оцінити стан кістки та перевести його у числове значення. Виконано великий обсяг статистичного аналізу.
Підгайська О.О.успішно пройшла апробацію кандидатської дисертації, документіи подані до спеціалізованої ради інституту.
Представлена робота, автор заслуговує на присудження премії для молодих вчених.

Зав. відділом патології суглобів,
ДУ "ІПХС ім. проф. М.І.Ситенка НАМН України",
д.м.н., проф. Філіпенко В.А.

проф.Попсуйшапка О.К.

Робота є актуальною,автором використані сучасні методи дослідження, робота спрямована на вирішення важливих питань у галузі ендопротезування.
Ключовим питанням ендопротезування кульшового суглоба є забезпечення довготривалості з’єднання кісткової тканини з її біологічними властивостями і ніжкою ендопротеза, в якому використовуються різні матеріали – метал, кераміка, які за своїми механічними властивостями можуть по – різному впливати на реакції кістки та інших опорних тканин. Нажаль, мені здається, що фірми виробники ендопротезів, маючи великі технічні можливості, не мають достовірної інформації про клінічні аспекти „поведінки” контактних поверхонь кістки та різних конструкцій ендопротезу. Подальший прогрес ендопротезування суглобів може бути знайдений через: по-перше, вивчення особливостей напружень в з’єднаннях „кістка-ендопротез” і, по-друге – в конкретних біологічних реакціях кісткової тканини на ці напруження. Тільки таким шляхом може бути забезпечена ефективна інтеграція між виробником конструкції та хірургами.

Професор кафедри ортопедії та травматології,
О.К.Попсуйшапка

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.