Офіційний веб сайт

Бібліометричні дослідження української періодики

М36

Автори: Симоненко Т.В., кандидат наук із соціальних комунікацій, Кухарчук Є.О., кандидат наук із соціальних комунікацій

Представлена Національною бібліотекою України імені В.І.Вернадського НАН України.

У роботі вирішено важливу науково-технічну проблему розвитку науково-інформаційної сфери держави на основі конвергенції науково-видавничих, бібліотечно-інформаційних і бібліометричних процесів. Проведено дослідження міжнародних і національних бібліометричних систем в аспекті адаптації їх інформаційно-технологічних рішень до вітчизняного наукового простору. Обґрунтовано доцільність інтеграції якісних і кількісних методів оцінювання результатів наукової діяльності учених і наукових інституцій шляхом проведення експертного аналізу матеріалів, одержаних у ході формалізованого бібліометричного дослідження.

Розроблено методичні засади побудови когнітивно-орієнтованої системи бібліометричних досліджень документальних потоків, що поєднує моніторинг публікаційної активності та цитованості суб’єктів системи наукових комунікацій з аналізом інтенсивності мережевого використання опублікованих ними матеріалів. Реалізовано технологічні аспекти інтеграції вітчизняної електронної періодики з платформами найбільш значущих для наукової спільноти інформаційних проектів (зокрема, Google Scholar), що дозволяє залучити до аналізу вітчизняних публікацій закладений у них бібліометричний інструментарій.

Кількість публікацій: 33, в т.ч. монографія у співавторстві, 15 статей (1 - у зарубіжному виданні), 17 тез доповідей, h-індекс = 3.

Надіслати коментар

Коментарі

Ярошенко Т.О., канд.істор.наукyrjГість

Чудово! Дуже актуальне дослідження! Вітаю! Оцінка ефективності роботи наукових колективів та окремих дослідників через аналіз наукомеричних показників, вивчення структури організації наукових студій, наукові журнали в системі наукової комунікації іт.д. - все давно потребує уваги! Вітаємо весь дослідний колектив НБУВ, а Симоненко Т.В. та Кухарчук Є.О. з справедливою відзнакою премії Президента України молодих учених!

Антоненко І.П., канд. іст. наук

Хочу висловити свою підтримку висунутої праці на Премію Президента України в 2014 році та особисту зацікавленість у подальших дослідженнях цієї проблематики.

Воскобойнікова-Гузєва О. В., канд. іст. наук

Вважаю дану роботу гідної відзнаки Премією Президента України для молодих учених.
Реалізовані в НБУВ проекти «Наукова періодика України» та «Бібліометрика української науки» результат вирішеного цілого комплексу науково-практичних питань молодими науковцями, що представляють дану працю.

Василенко О. М., канд. іст. наук

Я повністю підтримую роботу кандидатів наук із соціальних комунікацій Т. В. Симоненко та Є. О. Кухарчук «Бібліометричні дослідження української періодики» на конкурс із здобуття премії Президента України для молодих учених у 2014 році. Представлене дослідження є актуальним, а розроблені в ньому інформаційно-технологічні рішення мають високий науковий рівень. Про це свідчать, зокрема, дані про досягнутий завдяки впровадженню результатів дослідження рівень входження вітчизняної періодики в глобальний інформаційний простір. Пошукова і некомерційна бібліометрична платформа Google Scholar проіндексувала практично всі журнали, представлені в створеному електронному зібранні періодики, і навела дані про їх цитування. Це свідчить про ефективність дослідження і правильність обраних виконавцями підходів.

Кириленко О. Г., канд. іст. наук

Сьогодні можна говорити про «другу хвилю» розвитку вітчизняного наукознавства, наукометрії та бібліометрії. Поглиблюється вивчення проблем прогнозування перспективних напрямів досліджень, порушуються питання розробки принципів і технологій формування та програмно-цільового управління науково-технічними програмами. На активізацію даного напрямку робіт в Україні впливає позитивний досвід провідних держав світу, які застосовують у практиці державного управління кількісні методи аналізу наукової діяльності.
В роботі «Бібліометричні дослідження української періодики» проведено ґрунтовний аналіз світового досвіду створення бібліометричних баз даних, урахуванні особливості організації наукових комунікацій в України та конвергенції якісних і кількісних методів оцінки результатів наукової діяльності. Важчаю, що її автори Симоненко Т.В та Кухарчук Є.О, заслуговують присудження їм Премії Президента України для молодих вчених у 2014 році.

Соловяненко Д.В., канд. іст. наук

Протягом останніх років колективом науковців Національної біблотеки України імені В.І. Вернадського було отримано низку важливих теоретичних результатів та масив фактичних даних щодо стану науково-інформаційної галузі України в аспекті більш інтенсивного впровадження методів і засобів бібліометрії в практику державного управління наукою. Робота "Бібліометричні дослідження української періодики" узагальнює ці напрацювання, дозволяючи вийти на новий рівень розвитку парадигми вітчизняного наукознавства.
Вважаю за доцільне підтримати роботу Симоненко Т.В. та Кухарчук Є.О. і присудити їм премію Президента України для молодих учених у 2014 році.

Лозниця А. С., канд. техн. наук

Актуальність теми роботи обумовлена зростаючою потребою активізації використання кількісних методів оцінки результатів наукової діяльності та відстеження тенденцій розвитку наукових напрямків. Характеризуючи роботу в цілому, слід відзначити її системність. Автори підкреслюють необхідність конвергенції якісних і кількісних методів оцінки результатів наукової діяльності шляхом проведення експертної оцінки матеріалів, отриманих у процесі формалізованих бібліометричних досліджень. Це вигідно відрізняє роботу від публікацій, у яких «абсолютизується» такий показник як індекс наукового цитування. Позитивної оцінки заслуговують розроблені концептуальні засади побудови вітчизняної наукометричної системи, в основі якої поєднання показників публікаційної активності суб’єктів документальних наукових публікацій з показниками цитування цих публікацій та інтенсивності їх використання в мережі Інтернет.
Робота «Бібліометричні дослідження української періодики» є своєчасною та актуальною, а її автори, Симоненко Т.В та Кухарчук Є.О, заслуговують присудження їм Премії Президента України для молодих вчених.

Резніченко В. А., канд. фіз.-мат. наук

Сьогодні в Україні основна увага приділяється входженню наукової періодики в міжнародні загальнонаукові наукометричні платформи SciVerse Scopus корпорації Elsevier і Web of Science корпорації Thomson Reuters.
Констатуючи широкі функціональні можливості цих систем, слід відзначити й їх високу вартість, що в умовах нашої країни є суттєвим обмеженням для використання. Автори роботи, як альтернативу здійснення поточного моніторингу науки, розглядають вільно доступну пошукову та бібліометричну систему Google Scholar – вона індексує всі доступні повні тексти та анотації наукових публікацій у всіх регіонах світу, забезпечує користувачів інформацією про показник цитування документа та списками семантично споріднених матеріалів. За обсягами проіндексованої інформації Google Scholar перевищує Web of Science та SciVerse Scopus.
Наукова робота «Бібліометричні дослідження української періодики» цікава, має ряд науково обґрунтованих результатів і я вважаю, що Симоненко Т.В. та Кухарчук Є.О. заслуговують на присудження Премії.

Слободяник М. С., д-р іст. наук

Робота "Бібліометричні дослідження української періодики" дає теоретичну базу створення системи моніторингу та оцінки розвитку науки в Україні, підготовки оглядово-аналітичних матеріалів щодо стану вітчизняного академічного середовища та рейтингів наукових установ і провідних учених.
Хочу побажати авторам Симоненко Т.В. та Кухарчук Є.О. продовжувати плідну співпрацю для впровадження в життя вітчизняної бібліометричної системи і вбачаю доцільним присудження їм премії Президента України для молодих учених у 2014 році.

Сидорчук Н.М., к.т.н.

Україна має значний електронний інформаційний ресурс для розгортання комп’ютерних наукометричних технологій – створений у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського репозитарій «Наукова періодика України». Це найбільше в СНД зібрання електронних версій журналів і збірників наукових праць з вільним доступом у мережі Інтернет. Відповідальним виконавцем цього масштабного проекту саме і є один з авторів представленої на конкурс праці – Тетяна Василівна Симоненко.
Для подальшого розгортання робіт – побудови вітчизняної бібліометричної системи, слід врахувати та адаптувати до науково-інформаційного простору України технологічні рішення міжнародних і національних бібліометричних систем. Крім того, формування вітчизняного наукометричного інструментарію слід розглядати в аспекті його конвергенції з аналогічними світовими проектами. На вирішення цих завдань спрямована представлена наукова праця «Бібліометричні дослідження української періодики», яка заслуговує високої оцінки.

Чуприна Л. А, канд.наук із соц. комунікацій

Оцінка ефективності діяльності вчених як процес отримання необхідної інформації про науковий потенціал організації справедливо вважається найважливішим компонентом управління наукою. Сьогодні вона прододиться на основі найпопулярніших мультидисциплінарних баз даних Web of Science корпорації Thomson Reuters і SciVerse Scopus корпорації Elsevier. Однак, в них представлена невелика кількість вітчизняних вчених. До позитивних рис роботи Симоненко Т.В. та Кухарчук Є.О. слід віднести аналіз та практичне використання при проведенні бібліометричних досліджень некомерційного інструментарію SCImago Journal & Country Rank, SCImago Institutions Rankings, Source-Normalized Impact per Paper та Eigenfactor. Вважаю, що автори роботи заслуговують на здобуття премії Президента України для молодих вчених.

Буркут К.С., к.ф.н.

Хочу звернути увагу на те, що у міжнародних наукометричних базах даних публікації вчених неангломовних країн недостатньою репрезентатовані. Особливо це стосується публікацій соціогуманітарної проблематики, які, як правило, мають регіональний характер. Тому в багатьох країнах світу створюються національні індекси наукового цитування. Слід наголосити, що наявність національного індексу наукового цитування свідчить про рівень розвитку наукової культури нації та її інформаційно-технологічні можливості. Отож, вважаю, що праця «Бібліометричні дослідження української періодики» є кроком до вирішення цього завдання і заслуговує на відзнаку.

Добко Т.В., д-р наук із соц. комунікацій

Характеризуючи роботу в цілому, слід відзначити її сучасність та практичну значущість для наукової спільноти. Автори підкреслюють необхідність конвергенції якісних і кількісних методів оцінки результатів наукової діяльності шляхом проведення експертної оцінки матеріалів, отриманих у процесі формалізованих бібліометричних досліджень. Це вигідно відрізняє роботу від публікацій, у яких «абсолютизується» такий показник як індекс наукового цитування. Робота «Бібліометричні дослідження української періодики» є своєчасною та актуальною, а її автори, Симоненко Т.В та Кухарчук Є.О, заслуговують присудження їм Премії Президента України для молодих вчених.

Матусевич В.В., канд.іст. наук

Одержані авторами роботи результати дослідження є науковою базою для подальшого поглиблення бібліометричних досліджень в Україні, розгортання моніторингу розвитку вітчизняної науки, визначення бібліометричних показників публікаційної активності та цитованості вчених і наукових установ за показниками світових наукометричних систем, а також одержання вебометричних оцінок інтенсивності використання електронних версій публікацій у серіальних виданнях.
На мій погляд автори роботи «Бібліометричні дослідження української періодики»Симоненко Т.В та Кухарчук Є.О. достойні присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Яковлева Ю.В., канд.техн. наук

Розвиток інформаційного забезпечення фундаментальних і прикладних досліджень наукових установ нашої держави, а також представлення їх розробок у світовому науково-інформаційному просторі мають важливе значення для підвищення ефективності вітчизняної науки, більш тісної її інтеграції до європейського і світового наукового співтовариства. Тому питання дослідження міжнародних та національних бібліометричних платформ в аспекті залучення закладених у них інформаційно-технологічних рішень для оцінки наукового потенціалу України є надзвичайно важливими та актуальними. Вважаю, що Симоненко Т.В. та Кухарчук Є.О. та їх робота "Бібліометричні дослідження української періодики "гідні рекомендації на присудження премії Президента України молодих учених.

Рибачук В. П., канд. хім. наук

Безумовно, методологія оцінювання наукової діяльності має базуватися на системі зважених атестаційних показників (публікаційна активність, інтегрованість у світову систему наукових комунікацій тощо). Серед них найбільш розвиненими та обґрунтованими є показники наукового цитування. Але для розробки системи комплексного оцінювання наукової діяльності в Україні слід підходити зважено, проаналізувавши світові і виробивши власні критерії. Тому для вирішення цього питання представлена робота є досить актуальною і заслуговує на присудження Премії Президента України.

Кузнецов А.В.

В час, коли в інформаційній практиці спостерігається підвищення уваги до наукометричних і бібліометричних досліджень, пов'язано це з тим, що накопичені значні обсяги інформації . Посилення тенденції до більш відкритого та публічного доступу результатів аналізу цієї інформації, що містять наукометричні бази даних. Збільшення кількості українських видань у SciVerce Scopus і Web of Science.
У роботі «Бібліометричні дослідження української періодики» детально розглянуті найвідоміші бази даних з бібліометричними інструментаріями. Дуже цікава і актуальна робота, хочеться побажати успіхів авторам.
Вважаю, що Симоненко Т.В.,Кухарчук Є.О. гідні рекомендації на присудження премії Президента України молодих учених.

Симоненко О.В., канд. політ. наук

Наука – складне суспільне явище, що підкоряється у своєму розвитку специфічним закономірностям, без розкриття яких неможливе подальше вдосконалення управління науковою діяльністю. Тому комплексне дослідження й узагальнення досвіду функціонування наукових систем для вироблення методів посилення потенціалу науки та підвищення ефективності наукового процесу в Україні є необхідним завданням, на вирішення якого спрямована наукова праця «Бібліометричні дослідження української періодики».
Хочу висловити свою підтримку висунутої праці на Премію Президента України в 2014 році та особисту зацікавленість у подальших дослідженнях цієї проблематики.

Копанєва В.О., канд. іст. наук

Питання представлення доробку та інтеграції вітчизняних науковців до світових наукометричних баз даних останнім часом дуже актуальні. Незважаючи на певні критичні зауваження щодо об'єктивності використання при оцінці діяльності вчених показників цитування, вони все ж характеризують рівень ефективності його роботи, є популярними серед наукової спільноти і викликають певну довіру. Тому робота «Бібліометричні дослідження української періодики» цікава та актуальна, а її автори Симоненко Т.В. та Кухарчук Є.О. гідні рекомендації на присудження премії Президента України молодих учених.

Костенко Л.Й., канд. техн. наук

Останніми роками стає все більш відчутним інтерес до наукометричних досліджень з боку владних структур, оскільки оптимізація механізмів розподілу коштів державного бюджету та прискорення переходу України до інноваційної моделі розвитку потребують впровадження в практику управлінської діяльності методів бібліометричного та наукометричного аналізу інформаційних потоків. Проте сьогодні недостатньо системних теоретико-методологічних досліджень, спрямованих на обґрунтування стратегій побудови вітчизняних систем моніторингу та прогнозування розвитку фундаментальних і прикладних досліджень. Тому завдання, що вирішують Симоненко Т.В та Кухарчук Є.О. щодо проведення бібліометричних досліджень української періодики, що враховували б світовий досвід і особливості організації вітчизняної системи наукових комунікацій, є актуальним, а її автори заслуговують присудження їм Премії Президента України для молодих вчених.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.