Офіційний веб сайт

Біологічні технології створення пробіотиків нового покоління і їх використання в мікробіології та медицині

р44

Автори:

Янковський Д.С.,  Широбоков В.П., Димент Г.З., Омельченко Л.І., Бережний В.В.,

Шадрін О.Г., Шунько Є.Є., Крамарьов С.О., Моісеєнко Р.О., Муквіч О.М. 

 

Представлена Державною установою "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України".

 

Представлена робота є комплексним вирішенням широкого спектра завдань щoдо подальшого розвитку теоретичних знань в галузі мікробіоценозів людини,  їх фізіологічних особливостей, механізмів взаємовідносин ключових компонентів індигенної мікробіоти між собою і з макроорганізмом-партнером, а також практичної реалізації результатів теоретичних досліджень у процес створення мультикомпонентних пробіотиків нового покоління, організації їх виробництва та впровадження в медицину, що  дає змогу істотно заощаджувати валютні кошти держави.

Створена потужна вітчизняна науково-виробнича база, що спеціалізується на виробництві пробіотиків нового покоління. Мультипробіотики пройшли успішні клінічні випробування у провідних медичних клініках і впроваджені в систему охорони здоров'я.

Застосування пробіотиків нового покоління вирішує медичну і соціальну проблему поліпшення мікроекологічного здоров’я населення України. За період з1993до 2009рр. оздоровлено сотні тисяч дітей та дорослих. Зростає зацікавленість українськими мультипробіотиками спеціалістів Західної Європи, Америки та Азії.

В умовах екологічних негараздів, що склалися та посилюються в останні роки, приневпинному зростанні кількості хворих з порушеннями мікробіоценозів, забезпечення ринку мультипробіотиками вітчизняного виробництва призупинить подальше руйнування мікробіоценозів людини та сприятиме поліпшенню здоров'я, насамперед дітей перших років життя і людей похилого віку.

За результатами роботи опубліковано 2 монографії, 1 науковий посібник і 96 наукових праць  та отримано  30 патенти, в т.ч. 22 - міжнародних.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться в Одеському націоналному університеті ім. І.І. Мечникова на засідання вченої ради 30 червня 2010 року.

Надіслати коментар

Коментарі

Беш Л.В.

Важлива роль у профілактиці та лікуванні алергічних захворювань належить пробіотикам. Сьогодні пробіотики мають свою вагому нішу в терапії атопічного дерматиту, оскільки перебіг захворювання майже завжди супроводжується змінами з боку мікроекології кишок. У таких випадках питання щодо їх корекції розглядається завжди.
Неухильний ріст асортименту бакпрепаратів і їх широка реклама утруднюють орієнтацію лікарів у цих препаратах, що нерідко призводить до помилок у лікуванні. Мало не щодня ми стоїмо перед проблемою: який препарат обрати? Відомо, що призначаючи курс бактеріотерапії, ми призводимо до штучної колонізації кишок мікрофлорою, яка міститься у препараті. Томи мусимо мати інформацію про абсолютну безпечність пробіотика, його корисний вплив на стан здоров’я та добре виживання у кишках. До мікроорганізмів, які якнайпевніше відповідають цим вимогам, належать лактобацили та біфідобактерії, які входять в склад вітчизняного пробіотика “Симбітер”.

Беш Леся Василівна – доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, керівник Львівського міського дитячого алергологічного центру

Завьялова О.Р.

Результати досліджень групи вчених на чолі Янковського Дмитра Станіславовича знайшли своє практичне застосування і в санаторно-курортній практиці. Комплексне застосування курортних факторів і мультипробіотиків групи Симбітер оптимізує і підвищує загальну ефективність лікування за рахунок потенціювання саногенетичних механізмів загальної і місцевої дії немедикаментозних чинників. Препарат не має протипоказань та не викликає у пацієнтів ніяких ускладнень та побічних дій. З успіхом використовується для профілактики мікроекологічних порушень, для лікування побічних ефектів антибактеріальної терапії, для профілактики та лікування дисбіозів і асоційованих з ними захворювань, для запобігання рецидивів соматичних захворювань, які пов'язані з мікроекологічними порушеннями.
Головний лікар ТзОВ "Ріксос-Прикарпаття", к.м.н. Завьялова О.Р.

Завьялова О.Р.

Результати досліджень групи вчених на чолі Янковського Дмитра Станіславовича знайшли своє практичне застосування і в санаторно-курортній практиці. Комплексне застосування курортних факторів і мультипробіотиків групи Симбітер оптимізує і підвищує загальну ефективність лікування за рахунок потенціювання саногенетичних механізмів загальної і місцевої дії немедикаментозних чинників. Препарат не має протипоказань та не викликає у пацієнтів ніяких ускладнень та побічних дій. З успіхом використовується для профілактики мікроекологічних порушень, для лікування побічних ефектів антибактеріальної терапії, для профілактики та лікування дисбіозів і асоційованих з ними захворювань, для запобігання рецидивів соматичних захворювань, які пов'язані з мікроекологічними порушеннями.
Головний лікар ТзОВ "Ріксос-Прикарпаття", к.м.н. Зав'ялова Ольга

Марушко Ю.В.

Одним із значних наукових досягнень кінця ХХ століття є розробка концепції пробіотиків, що включає фундаментальні та прикладні аспекти здоров’я людини, мікробіології та харчової біотехнології. Розроблені авторами пробіотики нового покоління здатні контролювати та моделювати важливі фізіологічні функції, біохімічні реакції, сприяють підтриманню здоров’я, понижують ризик розвитку захворювань и прискорюють процес видужання. До складу мультипробіотиків введено оптимальний комплекс живих фізіологічних бактерій, що сприяє розширенню спектру оздоровлюючих властивостей препаратів. До принципових переваг мультипробіотиків перед зарубіжними аналогами відноситься той факт, що штами бактерій препаратів адаптовані до мікрофлори населення українських регіонів, а також відсутність мікроорганізмів з потенційною здатністю викликати в ослабленому організмі інфекційні ускладнення.
Робота є узагальненням результатів багаторічних досліджень авторів в галузі мікробної екології людини. Висока ефективність мультипробіотиків доведена тривалою практикою їх клінічного застосування. Позитивний ефект від застосування мультипробіотиків відчула на собі велика кількість хворих. Вважаю, що дана робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Завідувач кафедри педіатрії №3 Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, д.м.н., професор

Дворщенко К.О.

Фізіологічні та біохімічні зміни в товстому кишечнику виникають як на фоні дисбіозу, так і на фоні антибіотикотерапії, яка часто сама є причиною дисбіозу. Тому пробіотикотерапія в наш час є надзвичайно важливою при будь-якому захворюванні, для лікування якого використовуються антибіотики. Згідно вимог Організації харчового та сільськогосподарського контроля Всесвітньої організації здоров’я, на сьогодні до пробіотиків висувається ряд вимог. Мікроорганізми, що входять до біопрепаратів, повинні бути: 1) здатні до виживання при проходженні через шлунок та тонкий кишечник, 2) резистентні до антибіотиків, 3) перевірені на відсутність побічних впливів. Всім цим вимогам відповідає вітчизняний мультипробіотик СИМБІТЕР.
Авторами проведена велика кількість досліджень та доведена перевага мультипробіотика СИМБІТЕР над його ліофізованими аналогами, тому ми вважаємо, що дана робота заслуговує на високу оцінку.

Зав. відділу біохімії НДІ фізіології біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к.б.н. Дворщенко К.О.

Цудзевич Б.О.

Висунута на здобуття державної премії України робота Янковського Д.С. та співавт. «Біологічні технології створення пробіотиків нового покоління і їх використання в мікробіології та медицині» являє собою яскравий приклад завершених наукових робіт, які пройшли шлях від теоретичного обгрунтування необхідності проведення досліджень до самих досліджень, результатом чого було створення нового покоління пробіотиків, та до їх виробництва і широкого впровадження в медицину з назвичайно гарним клінічним ефектом. Проте дослідження механізмів дії муьтипробіотиків групи "Симбітер" продовжуються. За даними статей, опублікованих у провідних наукових виданнях, можна зробити висновок, що позитивний вплив мультипробіотиків групи "Симбітер" на живі організми не обмежується корекцією мікробіоценозів, профілактикою та лікуванням дисбіозів. Вони знижують рівень прозапальних цитокінів (інтерлейкін-1 бета, інтерферон гамма, фактор некрозу пухлин альфа та ін.) в сироватці крові, рівень яких зростає при багатьох інфекційних захворюваннях та запальних процесах в органах травного тракту (езофагіти, гастрити, гепатити, панкреатити та ін.). Застосування мультипробіотиків групи "Симбітер" у профілактиці та комплексному лікуванні хронічних захворювань органів травного тракту дозволяє значно підвищувати ефективність лікування, зміцнювати імунітет та позитивно впливати на здоров"я всієї нації.
Колектив розробки автори професор Д.С.Янковський, академік В.П.Широбоков, професори: Г.З.Димент, Л.І.Омельченко, В.В.Бережний, О.Г.Шадрін,Є.Є.Шунько, С.О.Крамарєв, Р.О.Моісеєнко та О.М.Муквіч, без сумніву, заслуговують на присудження їм Державної премії України 2010 року.

Доктор біологічних наук, професор
кафедри біохімії біологічного факультету
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка Б.О. Цудзевич

Дука К.Д.

Питання клінічної ефективності і профілактичної активності пробіотиків в останні роки привертають увагу дослідників і педіатрів багатьох європейських хвилин.
Інтерес до пробіотиків пов’язаний перш за все з тим фактом, що вчені знайшли зв’язок деяких захворювань (алергічних станів, запальних захворювань кишківника та ін.) з порушеннями кішкової мікробіоти у дітей.
Протягом останніх 5 років під науковою підтримкою кафедр педіатрії Дніпропетровської державної медичної академії та Асоціації педіатрів Дніпропетровської області проводилось призначення мультипробіотиків "Симбітер" та
"Симбівіт", у дітей різного віку з встановленним клініко-мікробіологічним діагнозом - дисбактеріоз кишківника, антибіотикасоційована діарея та гострі і хроннічні гастроентерологічні, інфекційні захворювання.
Встановлена висока клінічна ефективність мультипробіотиків групи "Симбітер" у вигляді стійкої нормалізації кишкового мікробіоценозу та відсутності побічних реакцій. Особливо висока ефективність "Симбітера" у дітей з алергопатологією, а саме атопічним дерматитом та функціональними порушеннями кишківника (закрепи).
Робота Янковського Д.С., Широбокова В.П., Димент Г.З. та співавторів «Біологічні технології створення пробіотиків нового покоління і їх використання в мікробіології та медицині» є фундаментальною працею, широке впровадження якої спроможне суттєво покращити здоров’я дітей нашої держави.

Голова Дніпропетровського відділення
Асоціації педіатрів України,
д.м.н., професор К.Д.Дука

Проф.Волосовець О.П., начальник Управління науки МОЗ України

Знаю і ціную вклад колективу наших видатних вчених в галузі мікробіології, екології, дієтології та педіатрії у розробку сучасних технологій лікування дисбіозу травного тракту, яки, дійсно, став хворобою сучасної цивілізації. Той процес, який ми нині спостерігаємо можна у повній мірі назвати "повстанням" умовно-патогенної та патогенної флори проти людства. Дитячий організм в умовах екологічно несприятливого середовища, є вкрай чутливим до негативного впливу сучасної резистентої до антимікробних засобів мікрофлори. Достоїнством цієї наукової роботи є встановлення факту багатогранного впливу дисбіозу на усі органи та системи людського організму, а не тільки травний тракт, як це вважалось раніше. Створений вперше у світі за вітчизняними технологіями професором Д.С.Янковським "живий" мультипробіотик "Симбітер" став одним з найвагоміших досягнень вітчизняної педіатрії за останнє десятиріччя, що доведено чисельними клініко-імунологічними дослідженнями групи наших провідних вчених. Фундаментальність і новизна, вітчизняний пріоритет, висока клінічна ефективність, прекрасні відгуки лікарів та хворих - все це дозволяє вважати, що така новаторська та інноваційна робота, безумовно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки. А її автори професор Д.С.Янковський, академік В.П.Широбоков, професори: Г.З.Димент, Л.І.Омельченко, В.В.Бережний, О.Г.Шадрін,Є.Є.Шунько, С.О.Крамарєв, Р.О.Моісеєнко та О.М.Муквіч гідні бути увінчаними високими званнями Лауреатів Державної премії України.
(Волосовець О.П., начальник Управління освіти та науки МОЗ України, завідувач кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор)

Крючко Т.А.

Перечень условно-патогенной микрофлоры, заселяющей кишечник при дисбиозе и поддерживющих воспалительно-дистрофические изменения в кишечнике, с каждым годом увеличивается, появляются сообщения об обнаружении ранее не изученных и не имевших этиотропного значения микроорганизмов. Это связано прежде всего с тем, что применение антибиотиков и другие неблагоприятные факторы среды обусловили сдвиг в микробной экологии человека, изменили экологические взаимоотношения постоянной микрофлоры. Поэтому, лечение детей, у которых выявлен дисбиоз кишечника, должно быть комплексным и последовательным. Применение Симбитера обеспечивает не только элиминацию патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, способствует востановлению облигатной микрофлоры, но и повышает иммунологическую реактивность организма ребенка, снижает степень выраженности микровоспаления слизистой оболочки и эдотоксикоза. Поэтому работа Янковського Д.С. и соавторов «Біологічні технології створення пробіотиків нового покоління і їх використання в мікробіології та медицині» имеет важное значение в практической медицине и коллектив заслуживают присуждения Государственной премии.

Крючко Т.А. - доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой педиатрии №2 ВГУЗУ "Украинская медицинская стоматологическая академия".

Савво В.М.

Накопичена інформація про ту величезну користь, яку має макроорганізм завдяки фізіологічному функціюванню його індигенної мікробіоти, а також про важливу роль порушених мікробіоценозів у етіопатогінезі багатьох захворювань (особливо травної системи) вимагає більш уважного ставлення до ендомікроекологічного статусу дитини. В зв,язку з цим широке застосування в медицині, особливо в педіатрії , пробіотиків групи "Симбітер" є революційно новим і має сприяти поліпшенню результатів лікування хворих дітей на гострі хронічні захворювання шлунково - кишкового тракту, що супроводжується дисбіотичними розладами. Це дозволяє визначити, що робота Янковского Д.С. та співавторів "Біологічні технології створення пробіотиків нового покоління і їх використання в мікробіології та медицині" є фундаментальною працею та заслуговує на присудження Державної премії України 2010 року.
Завідувач кафедри педіатрії ХМАПО, доцент В.М.Савво

Клименко Т.М.

В настоящее время не подвергается сомнению, что мать является первичным источником колонизации, а иногда и инфицирования своего новорожденного ребенка. В современных условиях характер первичной микробной колонизации претерпел критические изменения, что связано с увеличением контингента женщин с перинатальными факторами риска. Заселение различными микроорганизмами основных экологических ниш новорожденного ребенка начинается автоматически с момента прохождения его через родовые пути матери, а память иммунной системы на микробные агенты, попадающие от матери в плод через плаценту, сохраняется и во взрослом организме. Чрезвычайно важным в клиническом отношении является то, что формирование микробиоценоза у детей недоношенных зависит от гестационного возраста, особенности течения неонатального периода и характера соотношения микроорганизмов новорожденного, родившегося преждевременно с перинатальной патологией, имеют особенности колонизации условно патогенными микроорганизмами (стафилококками, грамотрицательной флорой, грибами). На протяжении первых пяти–шести дней жизни ребенка происходит вытеснение штаммов микроорганизмов, полученных от матери в процессе родов, и интенсивная колонизация кишечника госпитальными штаммами условно-патогенных микроорганизмов. Бесспорно, подобная ситуация требует оптимизации профилактических и лечебных мероприятий, способствующих скорейшей адаптации маловесного или больного ребенка в неонатальном периоде. Для направленного формирования микрофлоры кишечника у таких новорожденных с первых дней жизни применяется СИМБИТЕР. Фундаментальные научные исследования по использованию Симбитера убедительно доказывают, что этот мультипробиотик нового поколения предотвращает развитие негативных иммунологических реакций к пищевым антигенам и формирование врожденной сниженной колонизационной резистентности у новорожденных. Симбитер за последние 10 лет использования у новорожденных в условиях перинатального центра показал высокую эффективность и безопасность, что позволяет высоко оценить работу Янковского Д.С. с соавторами и рекомендовать ее для присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.
Клименко Татьяна Михайловна – доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой неонатологии Харьковской медицинской академии последипломного образования.

Харченко Ю. П.

Розробка в Україні мультикомпонентних пробіотиків є великим досягненням вітчизняної науки. Незважаючи на добре відому роль мікробної екології людини в підтриманні її здоров’я, до недавнього часу були відсутні методичні прийоми, які б сприяли ефективному нормалізуючому впливу на полівидову спільноту фізіологічної мікрофлори людини. Переважна кількість сучасних пробіотиків, що використовуються у клінічній практиці, є моно- і дикомпонентними препаратами, в межах метаболітних та енергетичних потенцій яких неможливо сконцентрувати достатній спектр пробіотичних властивостей. Тому розробка методів, що дозволяють конструювати стабільні мультикомпонентні симбіози із широким спектром видів пробіотичної активності на основі фізіологічної флори людини та ефективно їх використовувати з метою оптимізації схем лікування хворих з порушеннями в мікроекології заслуговує на велику увагу. Мультипробіотики широко впроваджені в схеми лікування хворих, їхня ефективність переконливо доведена практикою багаторічного використання. Вважаю, що дана робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Харченко Юрій Петрович - д.м.н., професор, завідуючий кафедрою дитячих інфекційних хвороб Одеського державного медичного університету, проректор з науково-педагогічної роботи питань гуманітарної освіти та виховання ОДМУ

Созанський З.І.

Незважаючи на бурхливий розвиток фармацевтичної промисловості, що насичує медицину величезною кількістю лікарських препаратів, тенденції до зростання захворюваності не знижуються. Це є однією із причин підвищеного інтересу вчених до ролі мікроорганізмів, що мешкають в організмі людини, у підтриманні її здоров'я. Досягнення медичної науки, народженої на межі ХХ-ХХІ ст. – мікробної екології людини - сприяли появі принципово нових "мікробних" лікувально-профілактичних препаратів, що отримали назву пробіотики. Прогнозується, що з часом пробіотики зможуть конкурувати зі значною частиною традиційних фармакологічних препаратів і займуть гідне місце в арсеналі ефективних і безпечних засобів для зміцнення нашого здоров'я.
Найважливішою функцією нормальної мікробної флори є активна участь: у захисті людини від хвороботворних мікробів; у нормалізації обміну речовин; синтезі вітамінів, незамінних амінокислот, ферментів та інших важливих для здоров'я сполук; у поліпшенні засвоєння кальцію, заліза, вітамінів; у руйнуванні токсинів, алергенів, мутагенів і канцерогенів; у стимуляції імунної системи; у виведенні з організму радіонуклідів, важких металів, фенолів. Виконання цих важливих функцій можливе тільки в умовах підтримки нормальної життєдіяльності симбіотичної флори. Порушення її складу і активності, що спостерігаються при розвитку патологічних станів, відомих під назвою дисбіози (дисбактеріози), призводить до того, що природна мікрофлора людини з життєво важливого органу трансформується в небезпечне джерело ендогенних інфекцій.
Останніми роками асортимент пробіотиків помітно розширився. Активна реклама багатьох із них за відсутності достатньої інформації про склад і фармакологічні властивості здатна збити з пантелику не тільки пацієнта, але й лікаря. Разом з тим, багато сучасних пробіотиків містять у своєму складі умовно-патогенні мікроби або ж такі, що не є властивими для здорової симбіотичної мікрофлори людини. Такі пробіотики не є абсолютно безпечними для здоров'я і повинні призначатися з особливою обережністю, особливо дітям і хворим з імунодефіцитами, у яких подібні препарати можуть індукувати непередбачувані інфекційні ускладнення.
Враховуючи сьогоднішню ситуацію на ринку пробіотиків, провідні фахівці України в галузі мікробіології і медицини після проведення аналізу препаратів цієї групи пропонують застосування лікарських засобів, створених на основі найбільш дружньої для людини мікрофлори. Тільки у такому разі можна стверджувати, що пробіотикотерапія - один із найбільш безпечних методів сучасної медицини.
Аналіз недоліків сучасних бактеріопрепаратів спричинився до створення мультипробіотиків останнього покоління, що принципово відрізняються від попередніх "мікробних" ліків. Йдеться про мультипробіотики групи Симбітер, створені в Україні Науково-виробничою компанією "Пролісок". Основна відмінність цих препаратів - наближення їхнього складу і функцій до природної дружньої мікрофлори здорової людини, яка, як відомо, характеризується полікомпонентністю, широким спектром корисних властивостей і взаємовигідними відносинами між окремими групами бактерій. Використання при отриманні мультипробіотиків тільки натуральних компонентів і найбільш фізіологічної мікрофлори гарантує безпеку мультипробіотиків для пацієнтів будь-якого віку та імунного статусу.
Активною основою мультипробіотиків є біомаса живих клітин багатокомпонентної симбіотичної культури, що містить від 14 до 24 штамів пробіотичних біфідобактерій, лактобацил, лактококів і пропіоновокислих бактерій - найбільш ефективних і безпечних дружніх симбіонтів здорової людини будь-якого віку.
Важлива властивість мультипробіотиків - здатність активно знищувати патогенні та умовно-патогенні мікроорганізми, що викликають цілу низку захворювань, відновлюючи при цьому природну здорову мікрофлору пацієнта. Симбітер - це живий пробіотик, що містить мікроорганізми у високоактивній формі, на відміну від традиційних ліофілізованих (висушених) препаратів. Не вимагаючи часу для реактивації клітин, мультипробіотики починають діяти відразу після надходження в організм. Мультипробіотик «Симбітер ацидофільний концентрований» є концентрованою біомасою живих клітин Симбітера ацидофільного. Одна доза мультипробіотика містить не менше 1012 клітин пробіотичних бактерій. Призначений для профілактики і лікування дисбіозів у дітей від 3 років і дорослих.
Практично всі гострі та хронічні захворювання травної системи (ротової порожнини, шлунка, кишківника, підшлункової залози, печінки, жовчного міхура), а також інших органів і систем супроводжуються дисбіозами різного ступеня тяжкості.
На базі міського гастроентерологічного центру (5-та міська клін. лікарня, м. Львів) було застосовано Симбітер у понад 500 пацієнтів, які страждали І, ІІ і ІІІ стадіями дисбактеріозу. Явища дисбактеріозу легкого і середнього ступеня після 20 днів застосування препарату майже зникали в 90% пацієнтів. При важкій формі дисбіозу ефективність препарату досягає 35-40%. Згідно з даними опрацьованих історій хвороб, Симбітер є ефективним пробіотиком і займає провідне місце у комплексному лікуванні хворих із дисбіозами.

Созанський Зіновій Іванович - д.м.н., професор, відоповідальний денним стаціонаром Львівського міського гастроентерологічного центру.

Абатуров О.Є.

Необхідність нормалізації мікробіоти у хворих різного профілю стає все більш очевидною, а поява нових високоактивних пробіотиків розширює можливості для підвищення ефективності лікування. Відповідно до вимог ВООЗ мікроорганізми, що входять до складу біопрепаратів, повинні відповідати наступним вимогам: виживати при пасажі через шлунок і кишечник, бути стійкими до дії антибіотиків, не вступати в трансгенну взаємодію з мікрофлорою кишечника, мати високу єффективність. Всім цим вимогам відповідає вітчизняний мультипробіотик «Симбітер». Завдяки новій оригінальній методології при виробництві «Симбітера» всі мікроорганізми, які входять до його складу, взаємодіють між собою за типом мутуалістіческого симбіозу, зберігаючи активність і індивідуальні властивості кожного штаму. Широке впровадження мультипробіотика «Симбітер» в лікувально-профілактичні заходи є актуальним й перспективним і буде сприяти покращенню здоров’я дитячого населення України. Робота Янковського Д.С., Широбокова В.П., Димент Г.З. та співавторів «Біологічні технології створення пробіотиків нового покоління і їх використання в мікробіології та медицині» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Абатуров О.Є. - завідуючий кафедрою факультетської педіатрії та медичної генетики ДДМА, д.м.н., професор

Прокудина Л.И.

Острые кишечные инфекции являются одной из самых серьезных проблем в педиатрии. Это связано с тем, что с их большой распространенности (уступают только ОРВИ) и все еще высокой летальностью. Учитывая положительные и защитные свойства «Симбитера», в детских медицинских учреждениях Крыма широко используется применение этого препарата при инвазивных и антибиотико-ассоциированных диареях у детей. Применение «Симбитера» способствует более быстрому исчезновению симптомов острой кишечной инфекции и ускоряет выздоровление. Считаю, что группа ученых Янковский Д.С., Широбоков В.П., Димент Г.З. и др. заслуживают присуждения Государственной премии Украины.
Прокудина Л.И.- главный детский инфекционист Крыма, главный врач Республиканской детской больницы.

Богадельников И.В.

Отсутствие эффекта в борьбе с инфекционными болезнями, их полиэтиологичность, тупиковая ситуация с синтезом новых анитибактериальных препаратов требуют изменения стратегии и тактики в отношении лечения и профилактики инфекционных болезней. Поэтому создание и внедрение в клиническую практику препаратов на основе живых клеток физиологических микроорганизмов – пробиотиков является одним из наиболее современных направлений мировой и отечественной медицины. Пробиотики обладают способностью ингибировать избыточный рост потенциально вредной микрофлоры, что в ряде случаев может рассматриваться как альтернатива антибиотиками, повышают барьерную функцию кишечника, участвуют в формировании приэпителиальной биопленки, ограничивая патогенное воздействие на стенку кишечника патогенной микрофлоры, в стимуляции иммунной системы и многими другими положительными для организма эффектами. Эффективность мультипробиотиков группы «Симбитер» доказана в педиатрии при целом ряде заболеваний (сепсис, заболевания верхних дыхательных путей, патология новорожденных, а лечение кишечных инфекций вообще сегодня невозможно без применения «Симбитера»). Трудно переоценить значение мультипробиотиков группы «Симбитер» в профилактике инфекционных и, прежде всего, кишечных болезней. Положительный эффект от применения мультипробиотиков группы «Симбитер» ощутили на себе тысячи детей Украины.
Поэтому коллектив авторов Янковский Д.С., Широбоков В.П., Димент Г.З. и др. заслуживают присуждения Государственной премии.
Заведующий курсом детских инфекционных болезней КГМУ им. С.И.Георгиевского, заслуженный деятель науки и техники Украины, проф. Богадельников И.В.

Золотарьова Т.А.

Комплексне санаторно-курортне лікування гастроентерологічних та урологічних хворих в умовах санаторіїв у частини хворих потребує використання антибіотиків, що є одною з найбільш суттєвих факторів, що сприяють розвитку дисбіозу. Сучасними дослідженнями вітчизняних та закордонних науковців доведено, що порушення мікробіоцинозу шлунково-кишкового тракту є причиною розвитку багатьох позакишкових проявів захворювання, які обумовлені порушенням процесів травлення та всмоктування, розвитком синдромів мальдигестії та мальабсорбціїї. Наслідком означених станів є пригнічення загальної неспецифічної реактивності організму, дисбаланс імунного гомеостазу, прояви остеопорозу, астено-невротичні та інші розлади, що виявляються у більшості хворих, які надходять на санаторно-курортний етап лікування після проведення антихелікобактерної терапії у гастроентерологічних хворих, а також у антибактеріальної терапії у хворих іншого профілю. Втім, нашими дослідженнями доведено, що використання мультипробіотика "Симбітер" дозволяє значно поменшити частість розвитку дисбіозу та значно поліпшити результати відновлювального санаторно-курортного лікування означених гастроентерологічних хворих, а також хворих іншого профілю, що надходять на лікування до санаторіїв з явищами дисбактеріозу. Це свідчить про доцільність використання розробленого мультипробіотика в не тільки в клінічній практиці, але й санаторно-курортних умовах

Золотарьова Т.А., д.м.н., проф., заступник директора Укр. НДІ медичної реабілітації та курортології з наукової роботи, м. Одеса

Резніченко Г.І.

В останні роки в Україні на фоні демографічної кризи погіршився стан здоров'я жінок. Це негативно відбивається на стані здоров'я їх нащадків. Відзначається зростання числа внутрішньоутробної інфекції, що є відбиттям чисельних інфекційних захворювань жіночих статевих органів та порушення мікробіоценозу піхви. Для лікування цієї патології, покращення стану здоров'я вагітних жінок необхідно широке застосування мультипробіотиків. Дослід застосуваня в акушерстві та гінекології вітчизняного препарату Сімбітер показав його високу ефективність та безпечність. Розробка та впровадження препарату Сімбітер дозволила покращити стан здоров'я жінок та дітей, що позитивно оцінює роботу авторів.
Резніченко Г.І. - професор кафедри акушерства та гінекології Запорізької медичної академії післядипломної освіти

Мартынюк В.Ю.

Использование мальтипробиотика Симбитер несомненно относится к новым современным технологиям реабилитации детей с органическими поражениями нервной системы, включая детский церебральный паралич, использование этой группы лекарственных средств позволяет значительно уменьшить степень нейротрофических нарушений, которые являются облигатным синдромом для детей с церебральным параличом.
Еще большее значение имеет профилактическое назначение мультипробиотика Симбитер детям с неврологическими последствиями перенесенной перинатальной патологии нервной системы «за детские развития», т.к. это позволяет повысить компенсаторно-адаптационные возможности детского организма и тем самым предотвратить формирование грубого органического неврологического дефекта.
Мультипробиотик Симбитер включен в стандарты оказания медико-социальной помощи детям инвалидам, инвалидность которых обусловлена патологией нервной системы (церебральный паралич, умственная отсталость, эпилепсия и др.), что позволило повысить адаптационный потенциал и качество жизни детей с ограниченными возможностями здоровья.

Мартынюк В.Ю. Заслуженный врач Украины, лауреат государственной премии Украины в отрасли науки и техники, главный внештатный детский невролог МЗ Украины

ГістьВолодимир

Яке відношення має Р.О.Моїсеєнко, чиновник високого рагну до представленого способу корекції біоценозів?

Колектив авторів

Моісеєнко Р.О. є доцентом кафедри дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації НМАПО імені П.Л. Шупика. На протязі багатьох років вона проводить активну роботу щодо обґрунтування доцільності впровадження у медичну практику використання мультипробіотиків, зокрема під час антибактеріальної терапії хворих та для оптимізації процесу формування здорових біоценозів у новонароджених, дітей з особливими потребами та дітей-сиріт, що виховуються в організованих дитячих колективах. Проведена вченим робота сприяла розробці нових, більш ефективних схем лікування хворих даної групи та зниженню частоти захворюваності дітей, що виховуються в організованих дитячих колективах, а також впровадити нові підходи до підвищення ефективності застосування пробіотиків в практичну систему охорони здоров’я матерів та дітей. Тому Моісеєнко Р.О. має безпосереднє відношення до роботи, що висувається.

З повагою,
Колектив авторів

Непорада К.С.

Висунута на здобуття державної премії України робота Янковського Д.С. та співавт. являє собою новий, пріоритетний, підхід щодо створення засобів корекції мікробіоценозів, профілактики та лікування дисбіозів. Пробіотикотерапія, без сумніву, є обов'язковою для захворювань в яких провідним етіологічним фактором є мікробний. Колектив авторів дійсно створив групу прекрасних лікувальних та профілактичних препаратів, які здатні нормалізувати біоценоз еконіш. Нами широко впроваджується в експериментальній та клінічній стоматології мультипробіотики групи "Симбітер" для корекції та лікування захворювань тканин пародонта.І маючи власний досвід, який грунтується на великій кількості експериментальних досліджень та клінічних спостережень можно стверджувати, що за мультипробіотикотерапією майбутнє.
Науковий і практичний внесок розробників нового покоління пробіотиків, широке впровадження в практику – переоцінити важко,тому вважаємо, що робота актуальна, перспективна, заслуговує самої високої наукової нагороди України – державної премії 2010 року.
Д.мед.н., проф., зав. кафедри біологічної хімії ВДНЗ України "Українська медична стоматологічна академія" м. Полтава Непорада К.С.

Кременчуцький Г.М.

Проблема інфекційних і гнійно-запальних захворювань, обумовлених мікроорганізмами, досить актуальна для багатьох країн світу, у тому числі і для України.
На сьогодні відомий досить великий арсенал лікарських і неспецифічних профілактичних засобів, використовуваних сьогодні в медичній практиці з метою попередження і лікування гнійно-запальних захворювань і класичних інфекційних хвороб. При цьому кількість засобів протимікробної спрямованості, антисептиків і дезінфектантів інтенсивно поповнюється, фармацевтичний ринок України в останні роки цілеспрямовано насичується широко рекламованими закордонними препаратами, досить дорогими, не завжди високої якості і достатньої ефективності. На жаль, вітчизняна фармацевтична промисловість за роки незалежності країни втратила багато позицій по виробництву профілактичних засобів, насамперед специфічних (вакцини, сироватки, глобуліни), антисептиків і дезінфектантів, діагностичних систем і живильних середовищ для культивування мікроорганізмів. Україна слабко конкурентноздатна і з питань розробки нових, більш ефективних протимікробних препаратів різної направленості.
Сьогодні неможливо уявити собі багато галузей народного господарства, особливо медицину і ветеринарію, без антибіотиків і сульфамідів, антисептичних препаратів і дезінфектантів. Широке застосування антибіотиків сприяє селекції і поширенню стійких варіантів мікроорганізмів і в підсумку обумовлює неухильний ріст опортуністичних інфекційних захворювань. У свою чергу, темпи мутування і селекції полірезистентних до препаратів збудників інфекцій набагато випереджають темпи розробки самих нових протимікробних лікарських і профілактичних засобів. Тому в останні роки у світовій науці і практиці має місце тенденція до перегляду монопольного положення антибіотиків у стратегії і тактиці лікувально-профілактичних і протиепідемічних міроприємств.
В цій ситуації цілком виправдано відродження близьких до фізіологічних підступів щодо попередження і лікування інфекційних, гнійно-запальних та самих різних соматичних захворювань з використанням природної нормофлори організму людини. Корекція мікробіоценозів екологічних ніш, лікування їх дисбіозів – один із самих актуальних і перспективних напрямків сучасної гуманної та ветеринарної медицини.
Реалізація цього напрямку в Україні в останнє десятиріччя проявилась розробкою та широким впровадженням в практику цілої низки пробіотиків нового покоління – мультипробіотиків групи Симбітеру. Представлена до здобуття державної премії України 2010 року науково-практична робота Д.С.Янковського та співавторів виконана на актуальну тему і на самому високому рівні, широко оприлюднена, методологічно та методично обґрунтована як з позиції мікроекології, так і з точки зору клініки самого широкого профілю. Використання мультипробіотиків суттєво позитивно впливає на стан загальної захворюваності, але перш за все інфекційної самого різного генезу, покращує якість життя та подовжує його, надає державі відчутні соціальні та економічні прибутки.
Підтримую вказану роботу. Внесок її авторів в вітчизняну науку та медичну практику важко переоцінити.

Д.мед.н., професор, заслужений працівник народної освіти України, завідувач кафедри мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології Дніпропетровської державної медичної академії МОЗ України Кременчуцький Г.М.

Сидорчук І.Й.

Рівень кишкових захворвюань самого різного генезу завжди були, є і будуть показниками цивілізованості країн. В Україні показники з класичних гострих кищкових інфекцій – сальомнелозу, дизентерії, гастроентеритів, ієрсиніозу тощо не мають чіткої тенденції до зниження в останнє п’ятидесятиріччя. Вельми агресивно проявляють вони себе на тлі різних порушень мікроекології людей і тварин, пониження функції імунної системи, вираженої та повселюдної алергизації, негараздів з продуктами харчування, радіонуклидного навантаження, йодної недостатності.
Використання препаратів пробіотичного спрямування чи не найраціональніше в комплексі лікувально-профілактичних заходів щодо боротьби з інфекційними захворюваннями, гострими кишковими, насамперед. Ідея не нова, в емпіричному вигляді вона реалізувалась у різних народів по різному, в залежності від традицій, продуктів та системи харчування, географічної зони, клімату тощо. На наукову основу застосування молочнокислих продуктів для покращання і збереження здоров’я, підвищення життєдіяльності, подовження віку поставлено нашим співвітчизником слобожанцем Мечниковим. За останні 100 – 130 років створювались та удосконалювались нові засоби та методи використання пробіотиків. Але дійсно науковим проривом в галузі неспецифічного попередження інфекційних та соматичних захворювань стала розробка багатокомпонентних різнобічної направленості мікробних препаратів – мультипробіотиків. На Україні піонерами в цьому процесі стали всесвітньо відомі вчені – класичні мікробіологи, біотехнологи, клініцисти самих різних фахів – автори висунутої на здобуття державної премії України 2010 року роботи.
Актуальність науково-практичного підходу розробників препаратів типу Симбітеру безсумнівна, реалізація ідеї – на самому високому рівні. Підтвердженням вказаного є сотні тисяч пролікованих пацієнтів, препарати фактично не мають протипоказань, фізіологічні, доступні для широкого люду, естетичні за виглядом. Це вітчизняні профілактично-лікувальні засоби, створені українськими вченими і виробляються на Україні. Проявлено виражену зацікавленість в них медиків близького і далекого зарубіжжя. Це не так часто у нас зустрічається, на жаль. Але перші позитивні кроки в цьому напрямку стосовно мультипробіотиків – вже зроблено авторами представленої роботи.
Я впевнений, що Комітет з державних премій України достойно оцінить високий науковий рівень розробки мультипробіотиків типу Симбітеру і подвижницьку діяльність в умовах політичних, соціальних та економічних негараздів країни щодо їх впровадження в широку медичну практику.

Д.мед.н., проф., професор кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології Буковинського державного медичного університету МОЗ України Сидорчук І.Й.

Ніколаєва Л.Г.

Біологічні системи організму людей і тварин заселено мікробними популяціями, сформованими в процесі філо- та онтогенезу, в подальшій еволюції розвитку в умовах динамічного взаємозв’язку з навколишнім середовищем. Мікробіоценози являють собою вельми чутливі індикатори стану здоров’я людини, порушення рівноваги в них веде до негативних змін в діяльності організму взагалі, окремих органів і систем – зокрема. Існує багато чинників, що призводять до дисбіозу в екологічних нішах людини, в різних її екобіотопах. Прояв їх дії обумовлює розвиток патологічних процесів, суттєво обважує перебіг соматичних і інфекційних захворювань, понижує функції нейроімуноендокринної системи, знижає загалом неспецифічну резистентність та специфічний протиінфекційний захист. Корекція порушень природного мікробіоценозу та лікування дисбіозів на сьогодні являє чи не найгострішу проблему медицини і ветеринарії. Проблема ця багатофакторна, залежить від цілого ряду об’єктивних та суб’єктивних причин, прямо або опосередковано пов’язана з загальним здоров’ям, демографічними показниками, соматичною та інфекційною патологією, соціальними негараздами тощо. Вирішувати її потрібно комплексно, цілеспрямовано та неухильно в часі. Великого значення має розробка і впровадження в практику надійних, ефективних та безпечних препаратів природного походження. На сьогодні такими являються нові покоління пробіотиків.
Представлена до здобуття державної премії України 2010 року науково-практична робота Д.С.Янковського та співавторів цілком відповідає високому рівню вимог Державного комітету з державних премій України. Робота приваблює своєю цілеспрямованістю, чітким доведенням від виникнення ідеї скомпонувати найбільш раціонально штами нормофлори людини, конструювання лікарських форм цілого арсеналу пробіотиків, їх експериментального та клінічного дослідження, налагодження виробництва до широкого впровадження в практику. На сьогодні це фактично єдиний приклад, що торкається лікувально-профілактичних засобів.
Слід також підкреслити, що робота приваблює і подальшою перспективою розробки вже нової генералізації мультипробіотиків, спрямованих на попередження і лікування захворювань мікробного генезу, що вельми часто зустрічаються в клінічній практиці і щодо яких поки що не розроблено ефективних препаратів. Наприклад – анаеробні інфекції, псевдомонадні та молікутні хвороби, глибокі мікози тощо.
Підтримує роботу Янковського Д.С. та його співавторів, плекаю надію, що їм буде присуджено державну премію України 2010 року. А таке саме високе призначення безсумнівно знайде своє вельми позитивне відображення на здоров’ї людей, дітей в першу чергу, на їх соціальному та економічному стані, тим більш в достатньо делікатній ситуації економічної кризи.

Д.мед.н., професор, професор кафедри епідеміології і ВІЛ-СНІДу Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України Ніколаєва Л.Г.

Нехороших З.М.

Висунута на здобуття державної премії України робота Янковського Д.С. та співавт. являє собою новий, фактично піонерський, підхід щодо створення засобів біологічної корекції мікробіоценозів та лікування дисбіозів. Адже в мультипробіотиках нового покоління в якості компонентів використано стабільні штами з вираженими антагоністичними властивостями по відношенню до патогенних і багатьох умовно патогенних мікробів, вельми агресивно проявляючих себе в сучасній інфекційній та соматичній клініці. На жаль, в Україні не так часто зустрічається явище – від ідеї до хворої людини. В більшості випадків процес іде слідуючим шляхом – плодовита ідея, розробка. І ця розробка провисає в повітрі, в кращому випадку – отримано деклараційний патент. Колектив авторів дійсно створив групу прекрасних лікувальних та профілактичних препаратів, ними вже проліковано і оздоровлено сотні тисяч пацієнтів. Це наглядний приклад для багатьох інших науковців і практиків.
Робота актуальна, перспективна, заслуговує самої високої наукової нагороди України – державної премії 2010 року.
Д.мед.н., ст.н.с., провідний науковий співробітник лабораторії імунобіологічних та хіміотерапевтичних препаратів ДУ «Український науково-дослідний протичумний Інститут ім. І.І.Мечникова МОЗ України» Нехороших З.М.

Палій Г.К.

Проблема дисбіозів в медицині набула вельми широкого поширення, перш за все за причини нераціональної хіміопрофілактики та хіміотерапії. Фактично всі екологічні ніші (шлунково-кишковий тракт, шкіра, сечовивідні шляхи, статеві органи тощо) і навіть окремі екобіотопи являють собою відносно стабільну, еволюційно розвинену, динамічну систему. Порушення рівноваги мікробних спільнот за причин інтенсивного техногенного та антропогенного впливу навколишнього середовища виникають в об’ємі, кількості, якості і часі вельми легко та швидко, а відновлення мікробіоценозів являє собою напружений, подовжений в часі, економічно високозатратний процес. При цьому без гарантії повного і стійкого відновлення. Потрібні дієві, близькі до фізіологічних, доступні для всіх верств населення засоби. Такими на сьогодні є мультипробіотики групи Симбітеру, розроблені та впроваджені в практику колективом науковців – Янковським Д.С., Широбоковим В.П. та співавт. Вже більш як десятиріччя застосування мультипробіотиків нових поколінь в медичній практиці підтверджує їх високу ефективність, багатофункціональність, різноплановість позитивного впливу (корекція мікробіоценозів, стимуляція імунної системи, протиалергенна дія, детоксикуючий ефект) на організм людей різного віку. Вельми перспективно масове використання мультипробіотиків для попередження шлунково-кишкових хвороб інфекційного та соматичного генезу. Розширюються показання їх застосування в пульмонологічній, дерматовенерологічній, урологічній та стоматологічній практиці. Ми маємо достатній досвід використання Симбітеру в клініках самого різного профілю для підтвердження високої ефективності мультипробіотиків групи Симбітеру.
На здобуття державної премії України висунуто достойну роботу. Науковий і практичний внесок розробників нового покоління пробіотиків, широке впровадження в практику – переоцінити важко.

Д.мед.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, зав. кафедри мікробіології, вірусології та імунології Вінницького національного медичного університету ім.М.І.Пирогова МОЗ України Палій Г.К.

Шаповал В.Ф.

В останні десятиріччя широкого розвитку в Україні досягли наукові дослідження пробіотиків і пребіотиків. Ідеї Смирнова В.В., Широбокова В.П., Підгорського В.С., Кременчуцького Г.М., Стегнія Б.Т., Янковського Д.С. вже заполонили науковий простір, більш того – розроблено і впроваджено в практику гуманної та ветеринарної медицини цілий арсенал пробіотиків (А-бактерін, мікроспорин, біфідумбактерин, біфікол, бацел, лактин, бактонорм тощо). І все ж таки розробка мультипробіотиків типу Симбітер є новим явищем в науці і практиці України. Висока ефективність, фізіологічність, різноспрямованість, фактично відсутність протипоказань, що надає можливість використовувати людям самого різного віку, дітям насамперед. Не лише профілактичний та лікувальний ефект притаманний мультипробіотикам на основі пропіоновокислої палички і лактобацил, слід враховувати і соціальну сторону – підвищення якості життя, скорочення лікарняних днів, амбулаторне лікування, пункти дитячого харчування тощо. Біологічна доступність мультипробіотиків не має аналогів в сучасній медицині і ветеринарії, конче необхідно розширення наукового пошуку у вказаному авторами напрямку.
Робота Янковського Д.С. і співавторів безсумнівно заслуговує державної премії України.

Головний санітарний лікар Полтавської області, к.мед.н. Шаповал В.Ф.

Гість Левицький А.П.

На сьогодні в медичній та ветеринарній практиці за широкого, навіть – надто широкого, застосування хіміопрепаратів вже чітко означено прямі та опосередковані негативні наслідки, які висувають цілу низку нових проблем, що торкаються здоров’я нації. На протязі більше семи десятиріч неуклінно інтенсифікується розробка і використання антибіотиків самих різних груп та цілого ряду поколінь, що веде, перш за все, до суттєвої зміни мікроекології фактично всіх екологічних ніш організму людини і тварин. Специфічна селекція патогенів, трансформація умовно патогенних мікробів, прояв некультурабельності бактерій, засилля грибів, інгібування функції імунітету – далеко не повний перелік негативу хіміотерапії і хіміопрофілактики. Вочевидь вже для більшості клініцистів і експериментаторів – монополія антибіотиків веде до різкої зміни в структурі інфекційних та соматичних захворювань, а загальнобіологічні наслідки застосування хіміопрепаратів, як і ксенобіотиків, навіть важко передбачити. Безсумнівно, що потрібно звертатись до природи, як це з стародавніх часів, хай навіть інтуїтивно, робили наші предки. Але на новому рівні.
Представлена на здобуття державної премії України робота наукового колективу, в складі якого видатні науковці, технологи і виробничники, являє собою яскравий приклад тісного співробітництва науки і практики, результатом якого є мультипробіотики групи Симбітеру, на сьогодні найбільш фізіологічні та ефективні для боротьби з дисбіозами.
Розширення розробленого авторами напрямку не знає меж, актуальність створення пробіотиків нових поколінь не викликає сумніву.

Д.мед.н., професор, заст. директора з наукової роботи ДУ «Інститут стоматології АМН України», чл-корр. УААН Левицький А.П.

Климнюк С.І.

Великою заслугою авторів є їх значний внесок в розвиток уявлень про мікробну екологічну систему людини, як життєво необхідну систему організму, а також про роль мікрофлори в цілому в підтриманні життя на нашій планеті. У монографії та інших наукових публікаціях автори переконливо доводять всю гостроту і небезпеку проблеми протиріч людської спільноти з мікробними асоціантами і необхідність її розв’язання. Перехід від методів тотального винищення мікроорганізмів до відновлення здорової мікробної екосистеми і покращення за рахунок цього здоров’я населення – ключова мета роботи авторів. Створення авторами прекрасного навчального посібника з яскравими кольоровими ілюстраціями для студентів та викладачів медичних Виших навчальних закладів сприяє формуванню нових, більш прогресивних поглядів спеціалістів на мікробіоту і необхідність відновлення її “дружніх” відносин з людиною. Створені авторами мультипробіотикі широко відомі як ефективний засіб пробіотичної терапії і профілактики і користуються великим попитом. Робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Климнюк Сергій Іванович, проф., д.м.н., зав. кафедри медичної біології, мікробюіології, вірусології та імунології Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського