Офіційний веб сайт

Числове моделювання електрометрії свердловин

м37

Автор: Миронцов М.Л., д.ф.-м.н.

Представлено Інститутом телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

Створено нові методи розв`язання прямих (моделювання процесів науково-дослідної та дослідно-конструкторських робіт при виготовленні апаратури геофізичного дослідження свердловин на пошук та видобуток нафти та газу) та обернених (для кількісної інтерпретації даних свердловинних вимірювань) задач, запропоновано нові, для геофізики, фізичні принципи свердловинних вимірів, розроблені та виготовляються в серійному виробництві відповідні апаратурно-методичні комплекси електрометрії комерційними підприємствами України.

   Отримано низку фундаментальних результатів: створено ефективні методи розв`язання прямих та обернених задач геофізичного дослідження свердловин.

    Розроблено та впроваджено у серійне виробництво сучасної апаратури та її методичного супроводження (алгоритми та програми інтерпретації) геофізичного дослідження свердловин, які не мають аналогів в Україні і можуть конкурувати з сучасними світовими аналогами.

   Запропоновано та реалізовано принципово нові, для геофізики, підходи для створення апаратури геофізичного дослідження свердловин та інтерпретації її даних.

    Автором здійснено постановку нової нетрадиційної задачі кількісної інтерпретації даних геофізичного дослідження свердловин (просторове визначення пластів, що мають корисний флюїд: нафта, газ), розробка та безпосередня участь у створенні та налагодженні серійного випуску апаратури, що має інші фізичні принципи виміру (для геофізики).

       Економічний ефект від впровадження полягає в здешевленні геофізичного дослідження свердловин, збільшенні строку експлуатації розробленого сучасного обладнання, якісно більш точному встановленні продуктивних нафто- та газоносних пластів-колекторів з визначенням їх дебіту за допомогою розробленого і реалізованого програмного забезпечення інтерпретації даних електрометрії свердловин.

 

Кількість публікацій: 32, в т.ч. монографія, 25 статей, отримано 6 патентів

Надіслати коментар

Коментарі

Курило М.М.

Представлені результати роботи Миронцова Микити Леонідовича стосуються практичних питань підвищення ефективності геологорозвідувальних та видобувних робіт на нафту і газ. Це одне з найбільш важливих питань розвитку та відтворення вітчизняної мінерально-сировинної бази вуглеводнів, з огляду на наявність складних з точки зору геофізичного вивчення об’єктів (складнопобудованих тонкошаруватих і анізотропних колекторів, колекторів аномально низького опору, колекторів залишкового нафтонасичення та ін.). Проведені дослідження забезпечили послідовне розв’язання задач, які стосуються розробки апаратурно-методичного комплексу проведення базових методів при дослідженні свердловин на нафту і газ.
Основні результати роботи відзначаються науковою новизною, яка пов’язана з теоретично розробленими новими підходами до створення апаратурно-методичних комплексів електричного та індукційного каротажу, а також практичним значенням, що забезпечує впровадження цих підходів у виробництво при геофізичному дослідженні свердловин.

Враховуючи актуальність проблеми, науковий рівень і практичну значимість отриманих результатів, підтримую присудження Премії Президента України для молодих вчених роботі д.ф.-м.н. Миронцова Микити Леонідовича.

З повагою,
доцент кафедри геології родовищ корисних копалин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к.геол.н. Курило М.М.

Гість

Андрієвський Іван Дмитрович
Автором наукової праці «Числове моделювання електрометрії свердловин» (М-37), представленої на здобуття Премії Президента України для молодих вчених за 2014 рік створено нові методи розв`язання прямих та обернених задач, запропоновано нові, для геофізики, фізичні принципи свердловинних вимірів, розроблені та виготовляються в серійному виробництві відповідні апаратурно-методичні комплекси електрометрії комерційними підприємствами України.
Завдяки цьому розроблені та впроваджені у серійне виробництво нові типи сучасної апаратури електричного й індукційного каротажу та її методичного супроводження геофізичного дослідження свердловин, які не мають аналогів в Україні і можуть конкурувати з сучасними світовими аналогами. Особливістю запропонованих типів апаратури є її простота і наочність фізичних принципів, що застосовуються.
Розроблені методи моделювання дозволяють не тільки розраховувати характеристики апаратури ще на стадії планування, але і вирішувати задачі кількісної інтерпретації.
Результати зазначеної наукової праці опубліковані в монографії та 25 статтях, крім того отримано 6 патентів.
За результатами, які були отримані в ході досліджень, наукова праця «Числове моделювання електрометрії свердловин» Миронцова М.Л. заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених за 2014 рік.
Старший науковий співробітник УкрДГРІ, к. е. н.,
лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки І.Д. Андрієвський

Мокрий Володимир Іванович

Актуальність наукової роботи Миронцова Микити Леонідовича обумовлена необхідністю інтенсифікації видобутку вуглеводнів. За результатами виконання роботи створено апаратурно-методичний комплекс електричного та індукційного каротажу, який використовується при геофізичному дослідженні свердловин, що підкреслює практичну значимість авторської роботи. Розроблені підходи математичного моделювання розв’язку прямих і обернених задач електрометрії свердловин, а також запропоновані автором конструктивні особливості зондувального пристрою, підвищують ефективність нафтопромислових робіт.
Доцент кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська політехніка», д.т.н., доцент Мокрий В.І.

Бутенко Ольга Станиславовна

Не вызывает сомнений актуальность и своевременность работы Миронцова Н.Л. Однако особое внимание привлекает нестандартность подхода к решению поставленной научной проблемы. Прежде всего, это касается поиска решений на основе синтеза теоретических и практических исследований с использованием междисциплинарного научного подхода. Дополнительно хотелось бы отметить практическую значимость работы и, как следствие, внедрение результатов исследований в серийное производство.
д.т.н., проф., проф. кафедри Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского "ХАИ", Бутенко О.С.

В.О. Сьомка

Результати розробок д.ф.-м.н. Миронцова М.Л. являють собою закінчену роботу.
Основна мета роботи – створення апаратурно-методичного комплексу електричного та індукційного каротажу з метою підвищення точності і надійності геофізичного дослідження свердловин на нафту та газ, досягнута.
Принципи роботи запропонованих нових типів зондів каротажу, з одного боку базуються на дуже простих фізичних принципах, а з іншого не були досі запропоновані і реалізовані іншими винахідниками. Характеристики представленої апаратури підтверджені достатньою кількістю модельного матеріалу, порівняльного аналізу з іншими існуючими типами апаратури електричного та індукційного каротажу й експериментального матеріалу в експлуатаційних свердловинах. Крім того, запропонована апаратура вже експлуатується в горизонтально-похилих свердловинах, що вигідно її відрізняє від існуючих аналогів.
Запропоновано і створено відповідні числові реалізації алгоритмів: моделювання роботи апаратури в умовах, що відповідають реальним; розв’язання оберненої задачі (програми кількісної інтерпретації); алгоритми дослідження ефективності будь-якої апаратури в заданих свердловинних умовах.
Представлена робота д.ф.-м.н. Миронцова Микити Леонідовича безсумнівно заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Зав. відділу геології та геохімії рудних родовищ
ІГМР ім. М.П. Семененка НАН України,
доктор геол. наук В.О.Сьомка

Кармазенко В.В.

Давно уже не появлялось значимых и обширных робот, с элементами обзора, в области электрического и индукционного каротажа. Данная работа представляет интерес и несет полезную информацию, как начинающим, так и более продвинутым специалистам в области разработки, конструирования, моделирования, метрологии и интерпретации скважинной электрометрии. Также она содержит оригинальные и зарекомендовавшие себя аппаратурные решения для задач электрического каротажа, такие как МЭК-Ф и МЭК-М.
В области интерпретации одним из основных результатов является возможность оперативного (на скважине) получения данных об истинных геоэлектрических параметрах разреза, а не только об измеренных кажущихся величинах (стр. ). Это достигается высокой вертикальной разрешающей способностью аппаратуры, что позволяет исследовать радиальные характеристики проводимости каждого пласта без учета влияния вмещающих пород.
Отечественное геофизическое исследование скважин, уже стало неотъемлемой частью мирового. Именно поэтому как никогда актуально появление новых конкурентно-способных аппаратурно-методических комплексов каротажа, которые бы не уступали известным зарубежным аналогам. Однако создание таких современных комплексов требует значительных затрат (стоимость основных этапов разработки аппаратуры – научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа может составлять до 1 млн. долл. США). При этом финансирование в наши дни осуществляется исключительно частным капиталом. Можно представить себе уровень экспертизы вопроса инвесторами о проведении инновационных работ, финансирующихся исключительно частным капиталом.
Каротаж, как и любая другая отрасль науки и техники, развивается и дает потребителям ее результатов все новые и новые методы их получения. Было бы неверным считать, что в этой области достигнуто совершенство. Поэтому необходимо стремиться к постоянному совершенствованию и созданию все новых и новых эффективных и экономически выгодных для эксплуатации комплексов.
С точки зрения задач производства представленная работа Миронцова Н.Л. «Численное моделирование электрометрии скважин» представляет собой пример успешного воплощения самых современных методов и новых идей.

Кармазенко В.В.
Председатель совета директоров ПрАт «Геофизическое оборудование НАДРА», Киев, Украина

Челокьян Ревмир Степанович, к.т.н.

Робота Миронцова М.Л. є послідовним дослідженням яке містить як значні досягнення в області фундаментальної науки, так і конкретні результати, що успішно використовуються на практиці.
Методи моделювання електричного та індукційного каротажу створені Миронцовим М.Л. суттєво спрощують процес виконання дослідно-конструкторської та науково-дослідної робіт без витрати значних коштів на проведення експериментальних робіт (значна кількість етапів яких замінена математичним моделюванням).
Запропоновані Миронцовим М.Л. нові типи апаратури електричного та індукційного каротажу (засновані на нових принципах вимірювання, які раніше не використовувались на практиці), не тільки виявились значно простішими з точку зору виготовлення, а і мають кращі геофізичні характеристики ніж існуюча та широко застосовувана в Україні та країнах СНД подібна апаратура.
Запропоновані прилади та алгоритми по кількісній інтерпретації їх даних ” успішно використовується на практиці..
Слід також підкреслити, що всі етапи роботи були виконані автором особисто, що в даному контексті дозволяє говорити не стільки про робото спроможність Миронцова М.Л. скільки про його широкий науковий кругозір в даному напрямку і можливість на кожному етапі виконання роботи враховувати його взаємозв‘язок з іншими етапами та розуміти кінцеву мету, що нажаль притаманно небагатьом дослідникам.
Результати отримані під час виконання роботи мають важливе практичне значення, оскільки методи електричного та індукційного каротажу використовуються як одні з базових при дослідженні свердловин на нафту і газ.

к.т.н. Челокьян Р.С.
(40 років керував Дослідно-конструкторським бюра геофізичного приладобудування)

Эпов Михаил Иванович

ОТЗЫВ
на работу Миронцова Никиты Леонидовича
«Численное моделирование электрометрии скважин»

Данная научная работа Миронцова Н.Л. посвящена одному из основных направлений геофизического исследования скважин – усовершенствованию аппаратурно-методической базы электрического, индукционного каротажа и в целом электрометрии скважин.
Возникшая необходимость интенсификации нефтегазовых месторождений привела к возникновению нового круга задач, для решения которых существующие методы (в основном создавались в 60-90-х г.г. XX ст.) оказались практически непригодными, так как не были рассчитаны для применения в сложных геологических условиях (маломощные пласты-коллекторы, горизонтально-наклонные скважины, анизотропные породы и т.д.).
Разработанные, в ходе выполнения работы, новые типы аппаратуры электрического и индукционного каротажа представляются перспективными с точки зрения их геофизических характеристик и простоты производственного исполнения. Особенность предлагаемых типов аппаратуры также заключается в исключительной простоте и наглядности используемых физических принципов.
Проведенные совместные с нашим Институтом испытания некоторых численных алгоритмов, созданных Миронцовым Н.Л., позволяют говорить об их высокой эффективности для практического применения. Разработанные методы моделирования (решение прямых и обратных задач) позволяют не только рассчитывать характеристики аппаратуры еще на стадии планирования, но и решать задачи количественной интерпретации.
Работы по решению обратной задачи индукционного каротажа, также представляют интерес с точки зрения фундаментальной науки, так как затрагивают вопросы поиска устойчивого решения некорректной задачи решения уравнения Фредгольма первого рода типа свертка.
Результаты данной работы широкодоступны научной общественности (опубликованы в достаточном количестве ведущих изданий Украины и России и докладывались на различных международных конференциях).
Как научный руководитель кандидатской и научный консультант докторской диссертаций Никиты Миронцова могу отметить его как целеустремленного талантливого молодого ученого.
Считаю, что представленная на Конкурс научная работа Миронцова Никиты Леонидовича заслуживает присуждения Премии Президента для молодых ученых.

Директор Института нефтегазовой геологии и геофизики
им. А.А. Трофимука СО РАН,
Зам. Председателя СО РАН,
д.техн.н., профессор
академик РАН Эпов М.И.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.