Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Агроекологічна оцінка ґрунтів"

м15

Автор: Телегуз О.В., к.г.н.

Представлений  Інститутом геології і геохімії горючих копалин НАН України.

Цикл наукових праць складається з монографії і 5 наукових статей.

У наукових працях викладено результати агроекологічної оцінки ґрунтів Львівської області шляхом визначення класів придатності ґрунтів орних земель для вирощування сільськогосподарських культур по природно-сільськогосподарських районах і провінціях. Узагальнено морфолого-генетичні показники і фізико-хімічні властивості ґрунтів Львівської області та проаналізовано їхнє агровиробниче групування. Проведено агроекологічну оцінку особливо цінних ґрунтів і запропоновано методику розрахунку індексів географічного поширення і цінності цих ґрунтів, які об’єктивно характеризують ґрунтовий покрив області. Розраховано ґрунтово-екологічний індекс фонових ґрунтів природно-сільськогосподарських районів, систематизовано інформаційну базу даних для його обчислення. Проаналізовано та систематизовано різні районування стосовно ґрунтового покриву, запропоновано схему агроекологічного районування Львівської області, що відображає просторову диференціацію агроекологічних умов у межах території з врахуванням екологічної ситуації та вимог основних сільськогосподарських культур.

Кількість публікацій:  23, в т.ч. за темою роботи монографія, 5 статей, 4 тези доповідей.

Надіслати коментар

Коментарі

Денисик Г.І., Воловик В.М.

Дослідження системи використання ґрунту певної агроекологічної групи, орієнтованої на виробництво продукції екологічно зумовленої якості у відповідності до ринкових потреб регіону, природних та виробничих ресурсів є необхідним науково-практичним дослідженням, що дозволяє забезпечити стійкість агроландшафтів і відтворити ґрунтовий потенціал. Такий підхід Телегуза О.В. дозволить повніше і точніше ідентифікувати агрономічно значимі ділянки земельних угідь в Україні, визначити ландшафтні зв'язки між ними.

Д.г.н., проф. Денисик Г.І., к.г.н., доц. Воловик В.М.

Кусков А. С.

Актуальность представленного проекта не вызывает никаких сомнений, так как вопросы агроэкологической оценки почв призваны решить множество народнохозяйственных задач и проблем, одной из которых является продовольственная. Решение продовольственной проблемы, в свою очередь, повышает уровень национальной экономической безопасности. Несомненными заслугами автора являются следующие: проведена системная агроэкологическая оценка почв с соответствующим районированием территории региона; выделены агроэкологические классы почв; разработан агроэкологический индекс почв и т. д. Представленные работы соискателя Премии Президента Украины известны в научном мире, заслуживают самого пристального внимания, характеризуются глубиной теоретических и практических изысканий, прикладной значимостью для народного хозяйства региона. Данный опыт может быть использован и в других регионах страны. Вклад автора носит значимый и главное комплексный характер, так как представленные изыскания могут использоваться географами, экономистами, государственными и муниципальными служащими, работниками аграрного сектора. Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что цикл работ А. В. Телегуза заслуживает присуждения Премии Президента Украины.

Гамкало З.Г.

Як відомо, премія Президента України для молодих вчених присуджується за видатні досягнення в галузі природничих, технічних і гуманітарних наук, які сприяють подальшому розвитку науки, суспільному прогресу і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі. Оскільки, успішний розвиток України безпосередньо пов'язаний з ефективністю функціонування агросектору, важливою умовою реалізації цього є розробка ефективної системи агроекологічної оцінки ґрунтів. У поданій роботі, на прикладі Львівської області, продемонстровані теоретико-методологічні і методичні підходи до визначення класів придатності ґрунтів для вирощування сільськогосподарських культур і запропоновано схему агроекологічного районування. Результати роботи достатньо висвітлені у 23 публікаціях, в т.ч. за темою роботи у монографії, 5 статтях, 4 тезах доповідей. Результати цього комплексного дослідження будуть корисними для їхнього використання при розробці агроекологічної оцінки ґрунтів України. Вважаю, що цикл наукових праць «Агроекологічна оцінка ґрунтів» відповідає усім необхідним критеріям, а їх автор к.г.н. О.В.Телегуз заслуговує присудження Премії Президента України.
Професор кафедри раціонального використання природних ресурсів
і охорони природи ЛНУ імені Івана Франка, д-р біол.наук, професор

Кривульченко А.І.

В умовах інтенсивного антропогенного пресингу оцінка агроекологічного стану грунтів є важливим фактором, який дозволяє зменшити ризики деградації грунтів та запропонувати шляхи поліпшення продуктивності грунтів. На основі глибокого аналізу теоретичних засад агроекологічної оцінки грунтів, зокрема систематики видів районувань, які застосовуються у грунтознавстві та суміжних галузях знань, автору монографії, - О.В. Телегуз, вдалося на прикладі території Львівської області здійснити різнобічну диференційовану агроекологічну оцінку грунтів. Отриманий автором науковий досвід може бути застований для інших регіонів території України.

Кисельов Ю.О.

Актуальність порушеної авторкою наукової й водночас практично важливої проблеми є безсумнівною. Дослідження питання аґроекологічної оцінки ґрунтів має вагоме значення для досягнення продовольчої безпеки України. Особливого гостро згадана проблема стоїть у реґіонах з обмеженим поширенням родючих земель. Одним із них є Львівська область, частково розташована в Карпатах.
Заслуговує на значну увагу визначення дослідницею класів придатності всіх аґровиробничих груп ґрунтів для вирощування головних сільськогосподарських культур, розрахування нею їхньої площі, проведення бонітетної оцінки, яка знижується зі зменшенням класу придатності. Істотне значення має також аґроекологічна оцінка еродованих та особливо цінних ґрунтів, визначення їхніх якісних і кількісних характеристик.
Поряд із численними позитивними рисами роботи, висловимо таке зауваження: згідно із сучасною схемою фізико-географічного районування України, Західноукраїнський край (до якого входить, зокрема, більша частина Львівської області) належить до зони широколистих лісів, а не лісостепу. Тому пропонуємо виокремлювати мішанолісову (поліську), широколистолісову та карпатську зони в межах досліджуваної території.
Не зважаючи на цю неточність, яка не має суттєвого характеру, вважаємо, що цикл праць О.В. Телегуз гідний Премії Президента України.

Д. геогр. н., доц. Кисельов Ю.О.

Фесюк В.О.

Агроекологічна оцінка ґрунтів України на сьогодні є надзвичайно актуальною передумовою продовольчої безпеки нашої держави. В світі щораз гостріше постає продовольча проблема, і не лише в контексті кількості виробленої і спожитої с/г продукції, але й стосовно її якості, зокрема, екологічної. Під час євроінтеграції України саме на вітчизняний агропромисловий комплекс покладаються найбільші економічні надії. Тому настільки важливими є питання екологічної та агроекологічної оцінки стану грунтів та їх придатності для вирощування с/г продукції. Саме ці питання детально вивчаютьсяв роботі Телегуз О.В. для умов Львівської області.

Д.г.н.. проф. Фесюк В.О.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.