Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Доставка генетичного матеріалу та ліків до клітин еукаріотів за допомогою наноносіїв"

м28

Представлено Державною установою «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України»

Автор: Бурлака О.М., Рябцева А.О., к.х.н., Сеньків Ю.В., к.б.н., Фінюк Н.С., к.б.н.

Цикл наукових праць складається з розділу в монографії і 20 наукових статей, опублікованих протягом 2010-2014 років.

Створено основи використання наноносіїв різної природи для доставки генетичного матеріалу та ліків у клітини еукаріотів. Запропоновано нову стратегію синтезу функціональних полімерів з бічними поліетиленгліколевими (ПЕГ) та поліелектролітними ланцюгами. Встановлено основні закономірності полімераналогічних перетворень за участю епоксидних фрагментів у складі поліпероксидів та монометилового етеру ПЕГ.

Синтезовано нові водорозчинні поверхнево-активні гребенеподібні полімери з ПЕГ та поліелектролітними бічними ланцюгами. Показано можливості зв’язування протипухлинних ліків, а також генів з носіями та утворення ними нано- та мікророзмірних водних систем доставки. Встановлено високу ефективність доставки ліків у клітини пухлин описаними системами. Підтверджено, що доксорубіцин, кон’югований із вказаним носієм, значно швидше поглинається та сильніше пригнічує проліферацію пухлинних клітин, ніж вільний препарат. Визначено основні механізми поглинання клітинами кон’югованих комплексів, а також розроблено способи підвищення ефективності їхньої дії in vitro та in vivo. Вперше проведено роботу по дослідженню доставки генів у клітини ссавців різних ліній новими поліамфолітними носіями на основі полі-ДМАЕМ. Показано, що використання нових поліамфолітних носіїв забезпечує зростання рівня експресії білків р21 та р53 у клітинах ссавців, що важливо для впровадження отриманих результатів у практику генної терапії. Продемонстровано низьку токсичність і відсутність мутагенної дії синтезованих полімерних носіїв ДНК.

Вперше розроблено основи використання одношарових та багатошарових вуглецевих нанотрубок (ВНТ) для доставки ДНК у клітини рослин. Запропоновано нові підходи нековалентної функціоналізації для ефективного диспергування ВНТ у водних середовищах і застосування їх у біотехнології рослин. Проведено генетичну трансформацію протопластів мезофілу, калюсу та листкових експлантів тютюну Nicotiana tabacum L. комплексами ВНТ-ДНК та показано вищу ефективність використання одношарових ВНТ для доставки генів у клітини рослин.

Результати циклу мають значення для з’ясування основоположних механізмів та вдосконалення існуючих методів доставки ліків та генів у клітини еукаріотів.

Кількість публікацій: 78, в т.ч. за тематикою роботи розділ в монографії, 20 статей (5 - у зарубіжних виданнях), 56 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 6 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 5.